26

Cov thawj ntaus tswvyim txov Yexus

(Mk. 14:1-2; Lk. 22:1-2; Yh. 11:45-53)

1Thaum Yexus hais tej lus no huvsi tag lawm nws txawm hais rau nws cov thwjtim tias, 2“Nej yeej paub lawm tias tshuav ob hnub xwb ces txog lub caij ua kevcai Hla Dhau, mas Neeg leej Tub yuav raug muab cob rau luag teem rau saum khaublig ntoo.”
3Thaum ntawd cov pov thawj hlob thiab cov kev txwj laus tuaj ua ke rau hauv tus tuam pov thawj hlob Khayafa lub tsev, 4thiab lawv sablaj ntaus tswvyim yuav ntes Yexus twjywm thiab muab nws tua pov tseg. 5Lawv hais tias, “Tsis txhob ntes nws rau lub sijhawm uas ua kevcai no tsam ces muaj kev kub ntxhov rau hauv cov pejxeem.”

Tus pojniam hliv roj rau Yexus taubhau

(Mk. 14:3-9; Yh. 12:1-8)

6Thaum Yexus nyob hauv Ximoos uas mob ruas lub tsev hauv lub zos Npethani, 7Yexus tseem pheeb ntawm rooj mov, txawm muaj ib tug pojniam nqa ib hwj roj tsw qab muaj nqes heev tuaj cuag Yexus ces txawm muab hliv rau saum Yexus taubhau. 8Thaum cov thwjtim pom li ntawd lawv chim txawm hais tias, “Ua cas yuav nkim tej roj no? 9Cov roj no yog muab muag tau nyiaj ntau coj mus pub rau cov neeg pluag kuj tau.” 10Yexus kuj paub ces nws txawm hais rau lawv tias, “Nej ua rau tus pojniam no ntxhov siab ua dabtsi? Nws ua yam uas zoo heev rau kuv. 11Yeej yuav muaj cov neeg pluag nrog nej nyob mus li, tiamsis nej yuav tsis muaj kuv nrog nej nyob mus li. 12Qhov uas nws hliv roj rau saum kuv lub cev twb yog nws tu kuv lub cev cia rau hnub uas log kuv. 13Kuv hais tseeb rau nej tias, tshaj tawm txoj xov zoo no tawm mus thoob ntiajteb txog qhovtwg, qhov uas tus pojniam no ua yuav nrov ncha mus txog qhov ntawd ua lub chaw nco txog nws.”

Yudas fav xeeb rau Yexus

(Mk. 14:10-11; Lk. 22:3-6)

14Thaum ntawd kaum ob tug thwjtim tus uas npe hu ua Yudas Ikhali‑au txawm mus cuag cov pov thawj hlob, 15thiab hais tias, “Yog kuv muab Yexus cob rau nej, nej yuav muab dabtsi rau kuv?” Lawv txawm suav peb caug lub nyiaj rau nws. 16Txij thaum ntawd los Yudas nrhiav sijhawm yuav muab Yexus cob rau lawv.

Yexus npaj noj kevcai Hla Dhau

(Mk. 14:12-21; Lk. 22:7-13, 21-23; Yh. 13:21-30)

17Thawj hnub uas ua kevcai Noj Ncuav tsis Xyaw Keeb cov thwjtim los hais rau Yexus tias, “Yuav cia peb npaj kevcai Hla Dhau rau koj noj qhovtwg?” 18Nws hais tias, “Cia li mus cuag ib tug yawg hauv lub nroog thiab hais rau nws tias, ‘Tus xibhwb hais tias, Lub sijhawm uas teem rau kuv los ze lawm. Kuv yuav nrog kuv cov thwjtim ua kevcai Hla Dhau rau hauv koj lub tsev.’ ” 19Cov thwjtim kuj ua raws li Yexus hais, lawv txawm mus npaj ua kevcai Hla Dhau txhij zog.
20Thaum tsaus ntuj Yexus nrog kaum ob tug thwjtim nyob pheeb ntawm rooj mov ua ke. 21Thaum lawv tabtom noj, nws txawm hais tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, nej cov no muaj ib tug yuav fav xeeb rau kuv.” 22Lawv kuj ntxhov siab heev lawv nyias taus nyias pib nug tias, “Tus Tswv, yog kuv lov?” 23Yexus teb tias, “Tus uas cev nws txhais tes nrog kuv koom ntsw ib lub tais yog tus uas yuav fav xeeb rau kuv. 24Neeg leej Tub yuav mus raws li tej uas muaj sau cia hais txog nws, tiamsis tus uas fav xeeb rau Neeg leej Tub yeej yuav raug txom nyem kawg. Tsis txhob yug nws los kuj zoo dua.” 25Yudas uas fav xeeb rau Yexus txawm hais tias, “Xibhwb, yog kuv lov?” Yexus teb nws tias, “Koj hais yog lawm.”

Yexus rooj mov

(Mk. 14:22-26; Lk. 22:14-20; 1Khl. 11:23-25)

26Thaum lawv noj mov, Yexus txawm muab ib lub ncuav los foom koob hmoov rau mas muab ntais cev rau cov thwjtim thiab hais tias, “Cia li txais mus noj, no yog kuv lub cev.” 27Thiab nws muab ib lub khob los ua Vajtswv tsaug tag muab cev rau lawv hais tias, “Nej txhua tus cia li haus lub khob no. 28No yog kuv cov ntshav uas nias hom thawj rau tej lus cog tseg, uas raug muab nchuav daws neeg coob coob lub txim. 29Kuv hais rau nej tias kuv yuav tsis haus cawv txiv hmab no dua li mus txog hnub uas kuv nrog nej haus cawv txiv hmab tshiab hauv kuv leej Txiv lub tebchaws.” 30Thaum lawv hu ib zaj nkauj tag lawv tawm mus rau pem roob Txiv Aulib.

Petus yuav tsis lees paub Yexus

(Mk. 14:27-31; Lk. 22:31-34; Yh. 13:36-38)

31Thaum ntawd Yexus hais rau lawv tias, “Hmo no nej txhua tus yuav tso kuv tseg, vim muaj lus sau cia hais tias,
  “ ‘Kuv yuav tua tus yug yaj,
   mas pab yaj yuav tawg
   ua sab ua sua mus.’
32Tiamsis thaum kuv raug muab tsa ciaj sawv rov los lawm, kuv yuav ua nej ntej mus rau Kalilais.”
33Petus txawm hais rau Yexus tias, “Txawm yog lawv sawvdaws tso koj tseg los kuv yuav tsis tso koj tseg kiag li.” 34Yexus hais rau nws tias, “Kuv hais tseeb rau koj tias, hmo no ntag thaum qaib tsis tau qua koj yuav tsis lees paub kuv peb zaug.” 35Petus hais rau nws tias, “Txawm yog kuv yuav tsum nrog koj tuag, los kuv yuav tsis hais tias kuv tsis paub koj.” Cov thwjtim sawvdaws puavleej hais li ntawd.

Yexus thov Vajtswv hauv Kexemane

(Mk. 14:32-42; Lk. 22:39-46)

36Ces Yexus txawm nrog nws cov thwjtim mus rau ib qho chaw uas hu ua Kexemane, mas nws hais rau lawv tias, “Cia li zaum ntawm no rau thaum kuv mus thov Vajtswv lawm tod.” 37Nws coj Petus thiab Xenpedi ob tug tub nrog nws mus. Yexus pib txhawj thiab ntxhov siab kawg. 38Yexus hais rau lawv tias, “Kuv lub siab ntxhov kawg twb yuav tuag. Nej cia li nyob ntawm no thiab nrog kuv zov tos.” 39Yexus txawm mus rau tom ntej mentsis mas nws khwb nkaus rau hauv pem teb thov hais tias, “Au kuv leej Txiv, yog ua tau, thov cia lub khob no dhau ntawm kuv mus. Txawm li cas kuj xij, thov tsis txhob cia ua raws li kuv lub siab tiamsis cia ua raws li koj lub siab.” 40Nws rov los rau ntawm cov thwjtim pom lawv pw tsaug zog tag. Nws thiaj hais rau Petus tias, “Nej nrog kuv zov tos ib nyuag teev tsis taus li lov? 41Nej yuav tsum zov tos thiab thov Vajtswv xwv nej thiaj tsis raug kev sim siab. Lub siab npaj txhij lawm tiamsis lub cev tsis muaj zog.” 42Yexus txawm rov mus thov Vajtswv zaum ob hais tias, “Au kuv leej Txiv, yog lub khob no dhau ntawm kuv mus tsis tau, yog kuv yuav tsum haus xwb, mas thov cia ua raws li koj lub siab.” 43Yexus rov los pom lawv pw tsaug zog dua ib zaug vim lawv qheb tsis taus qhov muag. 44Nws txawm ncaim lawv rov mus thov Vajtswv zaum peb ib yam li thov thawj ob zaug. 45Nws txawm rov los rau ntawm cov thwjtim thiab hais rau lawv tias, “Nej tseem pw tsaug zog thiab so los siav lov? Lub sijhawm twb los txog lawm, mas Neeg leej Tub twb raug muab cob rau hauv cov neeg txhaum txhais tes lawm. 46Cia li sawv tsees, peb mus. Saib maj, tus uas fav xeeb rau kuv tuaj ze lawm.”

Ntes Yexus

(Mk. 14:43-50; Lk. 22:47-53; Yh. 18:3-12)

47Thaum Yexus tseem tabtom hais lus, ces Yudas uas yog ib tug thwjtim hauv kaum ob leeg ntawd txawm tuaj txog, thiab muaj neeg coob coob coj ntaj coj qws nrog nws tuaj, yog cov pov thawj hlob thiab cov kev txwj laus txib tuaj. 48Tus uas fav xeeb ntawd twb qhia rau lawv ua ntej tias, “Kuv nwj tus twg mas yog tus ntawd ntag. Cia li ntes kiag nws.” 49Tamsim ntawd Yudas txawm los rau ntawm Yexus thiab hais tias, “Nyob zoo, xibhwb,”w thiab nwj Yexus. 50Yexus hais rau nws tias, “Kwvluag, cia li ua raws li koj xav tseg lawm.” Ces cov neeg ntawd txawm los ntsiab nkaus Yexus muab nws ntes. 51Thaum ntawd muaj ib tug uas nrog nraim Yexus txawm cev tes rho kiag ntaj los tib ntag tus tuam pov thawj hlob tus tub qhe txiav nws ib sab nplooj ntseg tu nrho. 52Yexus hais rau nws tias, “Cia li muab koj rab ntaj ntxig rau hauv lub hnab, vim tias txhua tus uas siv ntaj yeej yuav tuag rau hniav ntaj. 53Nej xav tias kuv yuav thov kuv leej Txiv tsis tau lov? Mas nws yuav tso tubtxib saum ntuj coob dua kaum ob pab tub rog los pab kuv tamsim ntawd. 54Yog ua li ntawd mas tej lus uas hais tias yuav tsum muaj li no, yuav tiav tau li cas?” 55Thaum ntawd Yexus hais rau cov neeg tias, “Nej coj ntaj coj qws tuaj ntes kuv ib yam li tawm mus ntes tub sab lov? Kuv niaj hnub zaum hauv lub tuam tsev qhuab qhia, los nej ho tsis ntes kuv. 56Tiamsis tej xwm txheej no huvsi tshwm los thiaj tiav raws li tej lus uas cov xibhwb cev lus sau cia.” Ces cov thwjtim sawvdaws txawm tso Yexus tseg khiav tag lawm.

Yexus nyob ntawm cov thawj lub rooj sablaj

(Mk. 14:53-65; Lk. 22:54-55,63-71; Yh. 18:13-14,19-24)

57Cov uas ntes Yexus txawm coj nws mus rau ntawm tus tuam pov thawj hlob Khayafa. Cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai thiab cov kev txwj laus twb tuaj txoos ua ke rau qhov ntawd lawm. 58Petus raws Yexus qab deb deb mus txog lub tshav puam ntawm tus tuam pov thawj hlob lub tsev. Nws nkag mus nrog cov tub rog uas zov lub tuam tsev nyob ua ke rau hauv xauj, saib thaum kawg yuav zoo li cas. 59Cov pov thawj hlob thiab tag nrho cov thawj lub rooj sablaj txawm nrhiav cuav timkhawv nkaug Yexus xwv thiaj tua tau nws pov tseg. 60Txawm yog muaj ntau leej los ua cuav timkhawv tom los nrhiav tsis tau keeb puam. Thaum kawg muaj ob leeg los, 61thiab hais tias, “Tus no hais tias, ‘Kuv yuav rhuav Vajtswv lub tuam tsev pov tseg mas peb hnub xwb yuav ua tau dua tshiab.’ ” 62Tus tuam pov thawj hlob txawm sawv tsees hais tias, “Koj tsis muaj ib lo lus teb lov? Lawv kom koj txog dabtsi?” 63Yexus nyob twjywm. Tus tuam pov thawj hlob txawm hais tias, “Kuv cia koj tuav Vajtswv uas muaj txojsia nyob lub npe twv hais rau peb tias koj yog tus Khetos uas yog Vajtswv tus tub los tsis yog.” 64Yexus hais rau nws tias, “Yog li koj hais. Tiamsis kuv hais rau nej tias, tom hauv ntej nej yuav pom Neeg leej Tub zaum ntawm tus uas muaj hwjchim loj kawg sab xis, thiab nrog huab saum ntuj los.” 65Ces tus tuam pov thawj hlob txawm dua rhe nws lub tsho thiab hais tias, “Nws hais lus tuam mom Vajtswv lawm. Peb tseem yuav timkhawv ntxiv li cas thiab? Nej twb hnov nws hais tuam mom Vajtswv lawm. 66Nej pom zoo li cas?” Lawv teb tias, “Tsim nyog muab teem txim tuag.” 67Lawv txawm nto qaub ncaug rau Yexus ntsej muag thiab ntaus nws thiab muaj qee leej xuas tawg ncuav rau Yexus, 68thiab hais tias, “Tus Khetos, cia li cev Vajtswv lus rau peb. Saib leejtwg ntaus koj?”

Petus tsis lees Yexus

(Mk. 14:66-72; Lk. 22:56-62; Yh. 18:15-18,25-27)

69Petus zaum nraum lub tshav puam. Muaj ib tug nkauj qhev los hais rau nws tias, “Koj twb nrog Yexus uas yog neeg Kalilais ua ke los sas.” 70Tiamsis Petus tsis lees tab meeg sawvdaws, nws hais tias, “Qhov uas koj hais kod kuv tsis paub li.” 71Thaum Petus tawm mus rau ntawm rooj vag muaj dua ib tug nkauj qhev txawm pom nws ces txawm hais rau cov neeg uas nyob ib ncig ntawd tias, “Tus no yeej nrog Yexus uas yog neeg Naxale nyob ua ke.” 72Petus rov tsis lees thiab twv hais tias, “Kuv yeej tsis paub tus ntawd li.” 73Tom qab ntawd mentsis cov neeg uas nyob ib ncig txawm los hais rau Petus tias, “Koj yeej yog lawv cov ntawd ib tug tiag tiag li, rau qhov koj lub suab seebchim yeej qhia rau peb paub lawm.” 74Petus txawm pib twv tsawm tawv tawv hais tias, “Kuv tsis paub tus ntawd kiag li.” Tamsim ntawd qaib txawm qua. 75Petus thiaj nco dheev txog tej lus uas Yexus tau hais tias, “Thaum qaib tsis tau qua koj yuav tsis lees paub kuv peb zaug.” Ces Petus txawm mus rau sab nraud quaj nyuaj siab heev.