28

Yexus ciaj sawv rov los

(Mk. 16:1-10; Lk. 24:1-12; Yh. 20:1-10)

1Thaum dhau hnub Xanpatau lawm, hnub ib thaum kaj ntug txoog Maivliag Madala thiab dua ib tug Maivliag txawm mus saib lub qhov ntxa. 2Ua ciav ntuj txawm qeeg ntseeg nkaws heev. Tus Tswv ib tug tubtxib saum ntuj nqes los muab daim lag zeb dov tawm, ces txawm zaum saum daim lag zeb ntawd. 3Saib tug tubtxib ntawd mas zoo li xob laim thiab nws cev tsoos tsho dawb paug li daus xib daus npu. 4Cov tub rog uas zov ntxa ntshai tus tubtxib saum ntuj ntawd tshee hnyo thiab zoo yam li neeg tuag. 5Tus tubtxib saum ntuj thiaj hais rau cov pojniam tias, “Tsis txhob ntshai, kuv paub tias neb tuaj nrhiav Yexus uas raug muab teem rau saum tus khaublig ntoo. 6Nws tsis nyob ntawm no, nws twb ciaj sawv los lawm raws li nws twb hais tseg lawd. Cia li los saib lub chaw uas nws pw. 7Thiab maj nroos mus hais rau nws cov thwjtim tias, ‘Nws twb ciaj sawv hauv qhov tuag rov los lawm, nws yuav ua nej ntej mus rau pem Kalilais. Nej yuav pom nws qhov ntawd.’ No yog kuv hais rau neb ntag.” 8Ob tug txawm tawm hauv lub qhov ntxa sai sai ntshai thiab zoo siab thiab dhia mus qhia rau Yexus cov thwjtim. 9Ua ciav Yexus txawm ntsib ob tug thiab hais tias, “Nyob zoo lov?” Ob tug txawm los ze tuav nkaus Yexus kotaw pe hawm nws. 10Yexus hais rau ob tug tias, “Tsis txhob ntshai, cia li mus hais rau kuv cov kwvtij kom mus rau Kalilais, lawv yuav ntsib kuv qhov ntawd.”
11Thaum cov pojniam ntawd tabtom mus cov tub rog uas zov lub ntxa qee leej kuj mus rau hauv nroog thiab qhia txhua yam xwm uas tshwm los rau cov pov thawj hlob. 12Thaum cov pov thawj hlob thiab cov kev txwj laus tuaj ua ke sablaj ua ke tag lawd lawv txawm muab nyiaj ntau ntsaws rau cov tub rog 13thiab hais tias, “Nej cia li hais tias, ‘Thaum tsaus ntuj uas peb tsaug zog lawm Yexus cov thwjtim tuaj nyiag nws lub cev tuag coj mus lawm.’ 14Yog tus tswv xeev hnov txog tej no, peb mam li nrog nws hais, tsis pub nej raug teeb meem.” 15Cov tub rog txawm txais cov nyiaj ntawd thiab ua raws li lawv qhia. Mas zaj no ncha mus rau hauv cov Yudai txog niaj hnub nimno.

Yexus qhia kom ua nws tej haujlwm

(Mk. 16:14-18; Lk. 24:36-49; Yh. 20:19-23; Ttx. 1:6-8)

16Kaum ib tug thwjtim txawm mus rau pem Kalilais mus txog lub roob uas Yexus hais rau lawv. 17Thaum lawv pom Yexus lawv pe hawm nws, tiamsis muaj qee leej tseem ua xyem xyav.
18Yexus txawm txav los ze thiab hais rau lawv tias, “Hwjchim tag nrho saum ntuj thiab hauv ntiajteb twb muab cob rau kuv lawm. 19Yog li no nej cia li mus coj txhua haiv neeg los ua kuv li thwjtim, thiab muab lawv ua kevcai raus dej hauv leej Txiv, leej tub thiab Vaj Ntsuj Plig dawb huv lub npe, 20thiab qhia kom lawv tuav rawv txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawd. Thiab kuv niaj hnub yuav nrog nraim nej mus txog lub sijhawm kawg.”