2

Cov neeg txawj ntse tuaj hawm Yexus

1Thaum yug Yexus rau hauv lub moos Npelehee uas nyob hauv Yudia tebchaws, yog thaum Helauj ua vajntxwv kav, txawm muaj ib co neeg txawj ntse tuaj sab hnub tuaj rau hauv Yeluxalees nug hais tias, 2“Tus uas yug los ua vajntxwv kav cov Yudai nyob qhovtwg? Peb twb pom nws lub hnub qub tshwm rau sab hnub tuaj, peb thiaj li tuaj pe hawm nws.” 3Thaum vajntxwv Helauj hnov li ntawd, nws kuj ntxhov siab thiab tag nrho lub nroog Yeluxalees nrog nws ntxhov siab tag. 4Nws hu cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai tuaj sablaj ua ke mas nug lawv tias tus Kheto yuav yug rau qhovtwg. 5Lawv teb nws hais tias, “Hauv lub moos Npelehee hauv Yuda tebchaws. Rau qhov tus xibhwb cev Vajtswv lus tau sau tseg cia tias,
  6“ ‘Au Npelehee hauv Yuda tebchaws 'e,
   koj tsis yog lub moos uas me
   dhau tej moos uas kav Yuda tebchaws,
  rau qhov yuav muaj ib tug thawj
   tshwm hauv koj los
   kav kuv haiv neeg Yixayee.’ ”
7Mas Helauj thiaj hu cov tub txawj ntse los cuag nws twjywm thiab kom lawv qhia nws paub txog lub sijhawm uas lub hnub qub ntawd tshwm tuaj. 8Ces nws txawm tso lawv mus rau lub moos Npelehee thiab hais tias, “Cia li mus ua tib zoo nrhiav tus menyuam ntawd, thiab thaum nej ntsib lawd cia li los qhia rau kuv paub, es kuv yuav mus pe hawm nws thiab.”
9Thaum vajntxwv hais tag rau lawv paub, lawv txawm sawv kev mus, ua ciav lub hnub qub uas lawv pom tshwm sab hnub tuaj txawm coj lawv kev mus nres ncaj saum lub chaw uas tus menyuam ntawd nyob. 10Thaum lawv pom lub hnub qub ntawd lawv zoo siab xyiv fab heev kawg. 11Thaum lawv nkag mus rau hauv lub tsev lawv pom tus menyuam thiab leej niam Maivliag, lawv txawm khwb nkaus pe hawm tus menyuam ntawd. Lawv qheb lawv tej phij xab rho lawv tej tshav ntuj los, yog kub thiab roj ntoos tsw qab thiab roj tsw qab los pub rau nws. 12Lawv ua npau suav pom tias tsis txhob rov mus cuag Heluaj, ces lawv txawm taug lwm txojkev rov mus rau lawv lub tebchaws lawm.

Khiav mus Iyi tebchaws

13Thaum lawv mus dhau lawm, tus Tswv li ib tug tubtxib saum ntuj txawm los tshwm rau Yauxej pom hauv npau suav hais tias, “Cia li sawv tsees coj tus menyuam thiab leej niam khiav mus rau Iyi tebchaws thiab nyob qhov ntawd tos txog thaum kuv hais rau koj vim yog Helauj yuav nrhiav tus menyuam no tua pov tseg.” 14Yauxej txawm sawv tsees coj tus menyuam thiab leej niam mus hmo ntuj rau Iyi tebchaws, 15thiab nyob qhov ntawd mus txog thaum Helauj tuag. Tej no tshwm los kom thiaj ua tiav raws li tus Tswv tej lus uas tus xibhwb cev lus hais tias, “Kuv hu kuv tus tub tawm hauv Iyi tebchaws los.”
16Thaum Helauj pom tias cov tub txawj ntse dag nws, nws kuj npau taws heev thiaj tso neeg mus tua cov menyuam tub txhua tus uas hnub nyoog muaj ob xyoos rov hauv, hauv lub moos Npelehee thiab ib cheeb tsam ntawd huvsi, kom hum lub sijhawm uas nws paub ntawm cov tub txawj ntse ntawd. 17Qhov no kuj tiav raws li tej lus uas xibhwb Yelemi uas cev Vajtswv lus hais tias,
  18“Tau hnov suab nrov hauv Lama,
   yog suab quaj ntsuag suab quaj lwj siab.
  Lachee quaj nws tej menyuam,
   nws tsis yuav tej lus nplij siab
  rau qhov nws tej menyuam tsis nyob lawm.”

Rov mus rau lub moos Naxale

19Thaum Helauj tuag lawm, Yauxej txawm ua npau suav pom tus Tswv li ib tug tubtxib saum ntuj los hais rau nws hauv Iyi tebchaws hais tias, 20“Cia li sawv tsees coj tus menyuam thiab leej niam mus rau hauv Yixayee tebchaws, vim cov uas yuav txov tus menyuam no txojsia, twb tuag lawm.” 21Yauxej txawm sawv tsees coj tus menyuam thiab leej niam mus rau Yixayee tebchaws. 22Thaum nws hnov tias Akhelau sawv nws txiv Helauj chaw ua vajntxwv kav lub xeev Yudia, nws thiaj ntshai mus qhov ntawd. Thaum Yauxej hnov tej lus hauv zaj npau suav, nws thiaj mus kiag rau lub xeev Kalilais. 23Nws mus nyob rau hauv lub moos Naxale, kom thiaj tiav raws li tej lus uas cov xibhwb cev Vajtswv lus hais tias, “Luag yuav hu nws ua neeg Naxale.”