5

Zaj lus qhuab qhia saum roob

(Lk. 6:20-23)

1Thaum Yexus pom neeg coob coob, nws txawm nce mus rau saum roob. Thaum nws zaum lawd nws cov thwjtim txawm los cuag nws. 2Nws txawm qheb ncauj qhia lawv tias,
3“Cov uas pluag sab ntsuj plig tau nyob kaj siab lug, rau qhov Ntuj Ceeb Tsheej yog lawv tug lawm.
4“Cov uas quaj ntsuag tau nyob kaj siab lug, rau qhov lawv yuav tau txais kev nplij siab.
5“Cov uas txo hwjchim tau nyob kaj siab lug, rau qhov lawv yuav tau lub ntiajteb ua lawv tug.
6“Cov uas tshaib nqhis txojkev ncaj ncees, tau nyob kaj siab lug, rau qhov lawv yuav tsau npo.
7“Cov uas muaj lub siab khuvleej tau nyob kaj siab lug, rau qhov lawv yuav tau txais kev khuvleej.
8“Cov uas lub siab dawb huv tau nyob kaj siab lug, rau qhov lawv yuav pom Vajtswv.
9“Cov uas tsim kev hum xeeb tau nyob kaj siab lug, rau qhov lawv yuav raug hu ua Vajtswv cov tub.
10“Cov uas raug kev tsim txom vim yog ua ncaj ncees tau nyob kaj siab lug, rau qhov Ntuj Ceeb Tsheej yog lawv tug lawm.
11“Thaum luag thuam thiab tsim txom nej thiab dag iab hiam txhua yam lus phem rau nej vim yog tim kuv, nej tau nyob kaj siab lug. 12Cia li zoo siab xyiv fab rau qhov nej twb muaj nqe zog ntau rau saum ntuj ceeb tsheej lawm, vim luag twb tsim txom cov xibhwb cev Vajtswv lus uas nyob ua nej ntej ib yam nkaus.

Ntsev thiab qhov kaj

13“Nej yog cov ntsev rau lub ntiajteb. Yog ntsev tsuag lawm, yuav ua kom rov daw tau li cas? Yeej tsis muaj qabhau dabtsi li lawm, tsuas muaj uas muab pov tseg rau neeg tsuj xwb.
14“Nej yog qhov kaj rau lub ntiajteb. Lub nroog uas nyob saum roob yuav muab npog tsis tau li. 15Tsis muaj leejtwg taws teeb es muab thoob khwb cia, tsuas muaj uas muab txawb rau saum lub chaw txawb teeb thiaj li ci pom kev rau txhua tus hauv lub tsev ntawd. 16Ib yam li ntawd nej cia li ci tab meeg neeg sawvdaws kom lawv thiaj pom nej tej haujlwm zoo thiab qhuas nej leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej.

Yexus ua rau Mauxe txoj kevcai tiav

17“Tsis txhob xav hais tias kuv los rhuav Mauxe txoj kevcai thiab cov xibhwb cev lus tej lus qhia. Kuv tsis tau los rhuav, yog los ua kom tiav xwb. 18Kuv hais tseeb rau nej tias, thaum lub ntuj lub teb tseem muaj nyob Mauxe txoj kevcai yuav tsis ploj ib npe lossis ib nyuag teev kiag li mus txog thaum tej ntawd tiav huvsi. 19Yog li ntawd leejtwg tso tej kevcai no nqe uas me kawg tseg thiab qhia lwm tus ua raws li ntawd, tus ntawd yuav raug hu tias yog tus yau kawg hauv ntuj ceeb tsheej. Tiamsis yog leejtwg xyaum thiab qhia tej kevcai ntawd, nws yuav raug hu tias yog tus loj hauv ntuj ceeb tsheej. 20Kuv qhia rau nej tias, yog nej tsis muaj txojkev ncaj ncees ntau dua cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai thiab cov Falixai, nej yeej yuav nkag tsis tau rau hauv ntuj ceeb tsheej kiag li.

Yexus qhia txog kev chim

21“Nej twb hnov tej lus uas qhia rau cov neeg thaum ub hais tias, ‘Tsis txhob tua neeg, yog leejtwg tua neeg tus ntawd yuav raug teem txim.’ 22Tiamsis kuv hais rau nej tias, txhua tus uas chim rau nws kwvtij yuav raug teem txim. Leejtwg hais rau nws kwvtij tias, ‘Niag neeg ruam’ tus ntawd yuav raug teem txim rau hauv cov thawj lub rooj sablaj, thiab leejtwg hais tias, ‘Niag neeg vwm,’ tus ntawd yuav raug muab pov rau hauv ntuj tawg kub. 23Vim li no yog koj tabtom muab qhov txhia chaw xyeem rau ntawm lub thaj es nco tau tias koj kwvtij tseem muaj kev tu siab rau koj, 24koj cia li muab tej uas yuav muab xyeem ntawd tso rau ntawm lub thaj ib sab es rov mus nrog tus kwvtij ntawd hais hum sib raug zoo tso mam li tuaj muab xyeem. 25Cia li nrog tus yeej kom hais kom hum sai rau thaum neb ua ke mus rau tsev tu plaub, tsam ces tus yeej kom muab koj cob rau tus txiav txim, mas tus txiav txim yuav muab koj cob rau tus ceev xwm ces koj yuav raug kaw rau hauv tsev lojfaj. 26Kuv qhia tseeb rau koj tias, koj yuav tawm tsis tau mus txog thaum them tag txhua npiv huvsi.

Yexus qhia txog kev nkauj nraug

27“Nej twb hnov tej lus uas qhia hais tias, ‘Tsis txhob deev luag poj luag txiv.’ 28Tiamsis kuv hais rau nej tias, txhua tus uas saib ib tug pojniam twg thiab xav ntxias nws mas twb deev tus pojniam ntawd hauv lub siab lawm. 29Yog koj sab qhov muag xis ua rau koj ua txhaum, cia li muab kaus pov tseg. Qhov uas koj lub cev piam ib yam lawm kuj zoo dua li tag nrho koj lub cev raug muab pov rau hauv ntuj tawg. 30Yog koj sab tes xis ua rau koj ua txhaum, cia li muab txiav pov tseg. Qhov uas koj lub cev piam ib yam lawm kuj zoo dua li tag nrho koj lub cev raug muab pov rau hauv ntuj tawg.

Yexus qhia txog sib nrauj

(Mth. 19:9; Mk. 10:11-12; Lk. 16:18)

31“Tseem muaj lus qhia hais tias, ‘Yog leejtwg yuav nrauj nws tus pojniam, cia nws ua ntawv nrauj cev rau tus pojniam ntawd.’ 32Tiamsis kuv hais rau nej tias, txhua tus uas muab nws tus pojniam nrauj tsis yog tim qhov uas deev hluas nraug kuj yog nws ua rau tus pojniam ntawd mus deev hluas nraug. Thiab yog leejtwg yuav tus poj nrauj ntawd ua pojniam kuj yog nws deev luag pojniam.

Yexus qhia txog twv ntuj twv teb

33“Thiab nej twb hnov tej lus uas qhia rau cov neeg thaum ub hais tias, ‘Tsis txhob rhuav tej lus uas nej twv lawm, nej yuav tsum ua raws li tej lus uas nej twv rau tus Tswv.’ 34Tiamsis kuv hais rau nej tias, tsis txhob twv kiag li, tsis hais twv ntuj, rau qhov lub ntuj yog Vajtswv lub zwm txwv, 35lossis twv lub ntiajteb rau qhov lub ntiajteb yog Vajtswv lub rooj tiag taw, lossis twv txog Yeluxalees rau qhov Yeluxalees yog tus Vajntxwv uas loj kawg lub nroog. 36Tsis txhob twv txog koj lub taubhau rau qhov koj ua tsis tau kom cov plaubhau dawb ib txog lossis dub ib txog. 37Thaum nej hais lus, lo uas ‘Yog’ kuj hais tias ‘Yog,’ lo uas tsis yog cia li hais tias ‘Tsis yog’ xwb. Yog hais tshaj no lawm kuj yog los ntawm kev phem xwb.

Qhov uas ua pauj

38“Nej twb hnov tej lus uas qhia tias, ‘Qhov muag pauj qhov muag, hniav pauj hniav.’ 39Tiamsis kuv hais rau nej tias, tsis txhob tawm tsam tus uas ua phem. Yog leejtwg ntaus koj sab plhu xis, cia li tig sab laug rau nws ntaus thiab. 40Thiab yog leejtwg xav muab koj nplua yuav koj lub tsho, mas cia li muab koj lub tsho ntev rau nws thiab. 41Yog leejtwg yuam kom koj mus ib kilu kev kuj cia li nrog nws mus ob kilu kev. 42Cia li pub rau tus uas thov koj, thiab tsis txhob fee plhu ntawm tus uas xav qev koj ib yam dabtsi.

Hlub yeeb ncuab

(Lk. 6:27-28,32-36)

43“Nej twb hnov tej lus uas qhia tias, ‘Yuav tsum hlub kwvtij zej zog thiab ntxub koj cov yeeb ncuab.’ 44Tiamsis kuv hais rau nej tias, nej yuav tsum hlub nej cov yeeb ncuab thiab thov Vajtswv pab cov uas tsim txom nej, 45nej thiaj yog leej Txiv uas nyob saum ntuj li tub. Rau qhov nws pub nws lub hnub tawm tuaj rau cov neeg phem thiab cov neeg zoo, thiab nws tso nag los rau cov neeg ncaj thiab cov neeg tsis ncaj ib yam nkaus. 46Yog nej tsuas hlub cov uas hlub nej xwb, nej tau nqe zog li cas? Txawm yog cov neeg sau se los kuj ua ib yam li ntawd los tsis yog? 47Yog nej tsuas nrog nej cov kwvtij tham xwb, nej tau ua dabtsi zoo tshaj lwm tus? Txawm yog lwm haiv neeg los lawv kuj ua ib yam li ntawd los tsis yog? 48Vim li no nej yuav tsum ua neeg zoo kawg nkaus, ib yam li nej leej Txiv Ntuj yog tus zoo kawg nkaus.”