6

Yesu Njaaux Mienh Cuotv Fim Nyei Jauv Hnangv Haaix Nor

1“Meih mbuo oix zuqc faix fim. Tin-Hungh oix meih mbuo zoux nyei kuv sic maiv dungx dorng zuangx zoux weic bun mienh buatc. Se gorngv meih mbuo dorng zuangx zoux, meih mbuo maiv duqv zipv tin-dorngh Diex bun nyei zingh nyeic.
2“Wuov nyungc, meih cuotv fim tengx mienh jomc mienh, maiv dungx hu hu hiaangv hiaangv nyei zoux, hnangv beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh yiem wuic dorngh yaac yiem jaai-horngc zoux, weic oix bun mienh ceng nor. Yie mbuox zien meih mbuo, ninh mbuo nyei zingh nyeic ninh mbuo duqv zipv liuz aqv. 3Cuotv fim tengx mienh jomc mienh wuov zanc, liemh maiv dungx bun meih zuoqc jiex nyei loz-gaeng doic hiuv.
4“Hnangv naaic, maiv maaih haaix dauh hiuv duqv meih zoux naaiv deix jauv, mv baac meih nyei Zaangc Diex, dongh mangc duqv buatc meih gem jienv zoux nyei sic, ziouc bun zingh nyeic meih aqv.

Yesu Njaaux Daux Gaux Nyei Jauv

(Beiv mangc Lugaa 11:2-4)

5“Meih mbuo haaix zanc daux gaux, maiv dungx zoux hnangv beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh. Ninh mbuo a'hneiv souv jienv wuov wuic dorngh yaac souv wuov jaai-horngc nyei jauv-caax daux gaux weic bun zuangx mienh buatc. Yie mbuox zien meih mbuo, ninh mbuo nyei zingh nyeic ninh mbuo duqv zipv liuz aqv. 6Meih daux gaux nyei ziangh hoc, oix zuqc bieqc gen mingh, guon jienv gaengh, caux meih mangc maiv buatc nyei Zaangc Diex gorngv waac. Hnangv naaic, meih nyei Zaangc Diex, dongh mangc buatc meih gem jienv zoux nyei sic, ziouc bun zingh nyeic meih aqv.
7“Meih mbuo daux gaux nyei ziangh hoc, maiv dungx paan mingh puoqv nzuonx nyei gorngv hnangv maiv gaengh hiuv duqv Tin-Hungh wuov deix mienh nor. Ninh mbuo laaic gorngv waac camv Tin-Hungh cingx daaih muangx duqv haiz ninh mbuo daux gaux nyei waac. 8Maiv dungx hnangv ninh mbuo nor zoux. Meih mbuo maiv gaengh tov, meih mbuo nyei Zaangc Diex zungv jaa-ndaangc hiuv duqv meih mbuo qiemx zuqc nyei nyungc-nyungc.
9“Meih mbuo horpc zuqc hnangv naaiv nor daux gaux.
  ‘Yie mbuo nyei tin-dorngh Diex aah!
   Tov bun mienh taaih meih nyei cing-nzengc mbuox.
  10Tov bun meih zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi taux.
  Tov bun yiem naaiv baamh gen nyungc-nyungc ei meih nyei eix cuotv daaih,
   hnangv yiem tin-dorngh nyungc-nyungc ei meih nyei eix cuotv daaih nor.
  11Yie mbuo hnoi-hnoi qiemx zuqc nyei nyanc hopv, tov bun gaux ih hnoi nyanc.
  12Tov guangc yie mbuo zoux nyei zuiz,
   hnangv yie mbuo guangc zoux dorngc yie mbuo wuov deix mienh nyei zuiz nor.
  13Maiv dungx bun yie mbuo buangh seix hnyouv nyei sic,
  mv baac njoux yie mbuo leih ndutv hiuang orqv wuov dauh.
  Weic zuqc meih yietc liuz maaih hungh lingc,
  maaih qaqv, maaih njang-laangc,
   taux maanc gouv maanc doic. ⟨Aamen.’⟩
14“Se gorngv mienh dorngc meih mbuo, meih mbuo yaac guangc bun ninh mbuo nor, meih mbuo nyei tin-dorngh Diex yaac guangc meih mbuo nyei zuiz. 15Mv baac mienh dorngc meih mbuo, meih mbuo yaac maiv guangc nor, meih mbuo nyei Zaangc Diex yaac maiv guangc meih mbuo nyei zuiz.

Yesu Njaaux Mienh Zei Maiv Nyanc Haaix Nyungc

16“Meih mbuo zei maiv nyanc haaix nyungc wuov zanc, maiv dungx zoux hmien hmuangx hnangv beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh zoux. Ninh mbuo zoux hmien hmuangx hnangv kouv kouv wuov, oix zuangx mienh zieqv duqv ninh mbuo zei maiv nyanc haaix nyungc. Yie mbuox zien meih mbuo, ninh mbuo nyei zingh nyeic ninh mbuo duqv zipv liuz aqv. 17Meih mbuo zei maiv nyanc haaix nyungc nyei ziangh hoc, oix zuqc nzaaux nzengc hmien, zorqv youh nzaatv jienv mba'biei baic sung 18weic maiv bun mienh hiuv duqv meih zei. Kungx meih mangc maiv buatc nyei Zaangc Diex hiuv hnangv. Meih nyei Zaangc Diex, dongh mangc duqv buatc meih gem jienv zoux nyei sic, ziouc bun zingh nyeic meih aqv.

Oix Zuqc Siou Jaaix Nyei Ga'naaiv Yiem Tin-Dorngh

(Beiv mangc Lugaa 12:33-34)

19“Maiv dungx weic ganh siou jaaix nyei ga'naaiv yiem naaiv baamh gen, weic zuqc haih jiex sioux jiex nzingx nyei. Gaeng yaac haih ngaatc waaic nzengc. Janx-zaqc yaac haih betv bieqc daaih nimc. 20Oix zuqc weic ganh siou jaaix nyei ga'naaiv yiem wuov tin-dorngh weic zuqc maiv haih jiex sioux jiex nzingx. Gaeng yaac maiv haih ngaatc waaic. Janx-zaqc yaac maiv haih betv bieqc daaih nimc. 21Meih siou jaaix nyei ga'naaiv yiem haaix norm dorngx, meih nyei hnyouv haaix zanc yaac jangx jienv wuov aqv.

M'zing Beiv Sin Nyei Dang

(Beiv mangc Lugaa 11:34-36)

22“M'zing beiv sin nyei dang. Se gorngv meih nyei m'zing njang nor, ziangh sin ziouc njang nzengc. 23Meih nyei m'zing maiv njang nor, meih nyei sin ziouc hmuangx aqv. Hnangv naaic, se gorngv yiem meih gu'nyuoz nyei njang hmuangx mingh, ziouc za'gengh hmuangx haic aqv.

Maiv Haih Zoux I Dauh Ziouv Nyei Bou

(Beiv mangc Lugaa 16:13)

24“Maiv maaih haaix dauh haih zoux duqv i dauh ziouv nyei bou. Hnangv naaic, ninh oix nzorng naaiv dauh, oix hnamv wuov dauh. Maiv zei aeqv, ninh oix taaih naaiv dauh, oix mangc piex wuov dauh. Meih mbuo maiv haih dongh dangh zoux Tin-Hungh nyei bou yaac zoux Nyaanh nyei bou.

Maiv Dungx Kuonx Hnyouv Seix Zaangc Nyei Jauv

(Beiv mangc Lugaa 12:22-31)

25“Weic naaiv yie gorngv mbuox meih mbuo, maiv dungx weic yungz maengc nyei nyanc hopv kuonx hnyouv. Yaac maiv dungx weic sin zaangc nyei lui-houx kuonx hnyouv. Maengc gauh jaaix jiex nyanc hopv maiv zeiz? Sin yaac gauh jaaix jiex lui-houx maiv zeiz? 26Mangc gaax, ndaix ndaamv-lungh nyei norqc! Ninh mbuo maiv zuangx haaix nyungc yaac maiv siou dapv lamz. Mv baac meih mbuo nyei tin-dorngh Diex uix ninh mbuo. Meih mbuo zungv gauh jaaix jiex norqc maiv zeiz? 27Meih mbuo haaix dauh laaix kuonx hnyouv haih borqv duqv maengc ndaauv deix?
28“Meih mbuo weic haaix diuc laaix lui-houx kuonx hnyouv? Hnamv mangc gaax, lomc nyei baeqc horqc biangh hnangv haaix nor ziangh! Biangh maiv zoux gong, maiv baeng suix ndatv ndie. 29Mv baac yie mbuox meih mbuo, liemh Saa^lo^morn Hungh ndongc naaic butv zoih, yaac maiv maaih zorng-zuqv ndongc yietc dorv naaiv deix biangh nzueic. 30Lomc nyei miev ih hnoi ziangh, njang hnoi kou nqaai, zuqc douz buov, mv baac Tin-Hungh zorng miev nzueic. Wuov nyungc, Tin-Hungh gauh oix zorng meih mbuo maiv zeiz? Meih mbuo sienx duqv hei haic weqv!
31“Hnangv naaic, maiv dungx kuonx hnyouv gorngv, ‘Yie mbuo hnangv haaix nor haih lorz duqv nyanc lorz duqv hopv, lorz duqv lui-houx zuqv?’ 32Maiv gaengh sienx Tin-Hungh wuov deix mienh haaix zanc yaac kungx lorz naaiv deix ga'naaiv hnangv. Meih mbuo nyei tin-dorngh Diex hiuv duqv meih mbuo qiemx zuqc longc naaiv deix ga'naaiv. 33Gauh longc jienv jiex, meih mbuo oix zuqc bun Tin-Hungh zoux Ziouv gunv meih mbuo ndaangc, yaac oix zuqc ei nzengc ninh nyei eix, naaiv deix yietc zungv nyei ga'naaiv ninh ziouc jaa tipv bun meih mbuo. 34Weic naaiv meih mbuo maiv dungx nzauh njang hnoi nyei sic. Njang hnoi nyei sic maaih gaux njang hnoi nzauh. Mouz hnoi maaih mouz hnoi nyei sic nzauh gaux aqv.