6

Mă Bruă Kơ Ơi Adai Hăng Kơnuih Djơ̆ Lăp

1Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Ƀing gih răng bĕ, anăm pơrơđah ôh bruă tơpă hơnơ̆ng gih ƀơi anăp mơnuih kiăng kơ ƀing gơñu pơư bơni kơ ƀing gih. Samơ̆ tơdah ƀing gih ngă tui anŭn, ƀing gih ƀu či hơmâo ôh gơnam bơni mơ̆ng Ama gih pơ adai adih.

Pơtô Pơblang Kơ Tơlơi Djru Kơ Mơnuih Kơƀah Kiăng

2“Tui anŭn, tơdang ƀing gih djru brơi hơget gơnam kơ sa čô kơƀah kiăng, ƀing gih anăm ayŭp tơdiăp pơư pơang ôh, kar hăng ƀing pơƀlŏr juăt ngă amăng khul sang pơjơnum kơkuh pơpŭ laih anŭn ƀơi anih hơmâo lu mơnuih. Ƀing gơñu ngă tui anŭn kiăng kơ arăng bơni kơ ƀing gơñu yơh. Kâo laĭ sĭt hăng ƀing gih, tơdang ƀing gơñu ngă tui anŭn ƀing gơñu hơmâo tŭ mă laih abih bang gơnam bơni ƀing gơñu či hơmâo. 3Samơ̆ tơdang ƀing gih djru brơi kơ sa čô mơnuih kơƀah kiăng, anăm brơi ôh kơ tơngan gah ieo gih thâo hơget bruă tơngan gah hơnuă gih hlak ngă. 4Tui anŭn, tơlơi ƀing gih ngă anŭn jing bruă hơgŏm yơh, laih anŭn Ama ta, jing Pô ƀuh hơget bruă ƀing gih ngă laih amăng tơlơi hơgŏm, či brơi gơnam bơni kơ ƀing gih yơh.

Yêsu Pơtô Pơblang Kơ Tơlơi Iâu Laĭ

(Luk 11:2-4)

5“Tơdang ƀing gih iâu laĭ, anăm ngă ôh hrup hăng ƀing pơƀlŏr! Ƀing gơñu khăp dŏ dơ̆ng iâu laĭ amăng sang pơjơnum kơkuh pơpŭ laih anŭn ƀơi anih hơmâo lu mơnuih, tui anŭn rĭm čô či dưi ƀuh bruă ƀing gơñu yơh. Kâo laĭ hăng ƀing gih sĭt biă mă, tơdang ƀing gơñu ngă tui anŭn, ƀing gơñu hơmâo tŭ mă laih abih bang gơnam bơni ƀing gơñu či hơmâo. 6Samơ̆ tơdang ƀing gih iâu laĭ, brơi ƀing gih mŭt nao bĕ amăng anih gih, krư̆ hĭ bah amăng laih anŭn iâu laĭ bĕ kơ Ama ta, jing Pô ƀu hơmâo hlơi pô thâo ƀuh ôh. Hơnŭn yơh, Ama ta jing Pô ƀuh hơget tơlơi ƀing gih ngă laih amăng anih hơgŏm, Ñu či brơi gơnam bơni kơ ƀing gih yơh.”
7“Laih anŭn tơdang ƀing gih iâu laĭ, anăm yua lu boh hiăp ƀu hơmâo tŭ yua ôh kar hăng ƀing tuai juăt ngă, yuakơ ƀing gơñu pơmĭn tơdah ƀing gơñu pơhiăp lu, ƀing yang rơba̱ng či hơmư̆ tơlơi ƀing gơñu kwưh yơh. 8Anăm hla̱ tui ƀing gơñu anŭn ôh, yuakơ Ama ta thâo laih hơget tơlơi ƀing gih kiăng hlâo kơ ƀing gih kwưh rơkâo kơ Ñu.
9“Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi ƀing gih năng kơ iâu laĭ,
  “ ‘Ơ Ama gơmơi dŏ amăng adai adih hơi,
   brơi kơ abih bang mơnuih mơnam pơpŭ pơyom kơ anăn rơgoh hiam Ih.
  10Brơi kơ Dêh Čar Hlŏng Lar Ih rai tañ ƀơi lŏn tơnah anai;
   brơi kơ tơlơi Ih kiăng dưi jing ƀơi lŏn tơnah kar hăng dưi jing amăng adai adih mơ̆n.
  11Pha brơi bĕ kơ ƀing gơmơi gơnam ƀơ̆ng huă djŏp kơ rĭm hrơi.
  12Pap brơi đa bĕ tơlơi sat ƀing gơmơi hơmâo ngă laih,
   kar hăng gơmơi pô pap brơi hơdôm tơlơi sat ƀing mơnuih pơkŏn hơmâo pơsoh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng ƀing gơmơi.
  13Anăm lui brơi kơ ƀing gơmơi bưp djơ̆ tơlơi plư hăng ngă soh hĭ ôh,
   samơ̆ pơklaih hĭ bĕ ƀing gơmơi mơ̆ng Pô sat ƀai.
  Hơnŭn yơh, tơlơi Ih git gai wai lăng mơnuih mơnam, tơlơi dưi mơyang laih anŭn tơlơi ang yang lŏm kơ Ih nanao hlŏng lar. Amen.’
14“Yuakơ tơdah ƀing gih pap brơi tơlơi wĕ wŏ kơ ƀing arăng hơmâo pơsoh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng ƀing gih, tui anŭn Ama ta pơ adai adih ăt či pap brơi kơ ƀing gih mơ̆n. 15Samơ̆ tơdah ƀing gih ƀu pap brơi tơlơi wĕ wŏ kơ ƀing arăng ôh, tui anŭn Ama ta kŏn či pap brơi lơi kơ hơdôm tơlơi wĕ wŏ gih.

Pơtô Pơblang Kơ Tơlơi Kŏm Ƀơ̆ng Huă

16“Tơdang ƀing gih iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă, ƀing gih anăm ngă ôh ƀô̆ mơta gih rơngot hơning kar hăng ƀing mơnuih pơƀlŏr ngă, yuakơ ƀing gơñu juăt ngă ƀô̆ mơta gơñu tơbrĭh tơbrăh rơngot tui anŭn kiăng kơ arăng thâo krăn ƀing gơñu hlak iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă yơh. Samơ̆ Kâo laĭ sĭt biă mă hăng ƀing gih, ƀing gơñu hơmâo tŭ mă laih abih bang gơnam bơni gơñu či hơmâo. 17Tơdang ƀing gih iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă, pač bĕ ƀô̆ mơta gih laih anŭn pik bĕ ia ƀâo mơngưi ƀơi akŏ gih, 18kiăng kơ ƀing arăng ƀu dưi thâo krăn ôh ƀing gih hlak iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă. Samơ̆ kơnơ̆ng Ama ta đôč yơh, jing Pô ƀu hơmâo hlơi pô thâo ƀuh ôh, thâo krăn kơ tơlơi ƀing gih ngă. Hơnŭn yơh, Ama ta jing Pô ƀuh hơget tơlơi ƀing gih ngă laih amăng anih hơgŏm, Ñu či brơi gơnam bơni kơ ƀing gih yơh.”

Mŭk Dram Pơ Adai Adih

(Luk 12:33, 34)

19Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Anăm pơkom pioh ôh kơ gih pô mŭk dram ƀơi lŏn tơnah anai, jing anih hơmâo bring ƀơ̆ng mot ƀŏh, laih anŭn hơmâo ƀing klĕ hyu klơi kơsem, ƀŏh pơnăng hăng klĕ mă hĭ. 20Samơ̆ ƀing gih pơkom pioh bĕ mŭk dram gih pơ adai adih, jing anih ƀu hơmâo ôh bring ƀơ̆ng mot ƀŏh, laih anŭn kŏn hơmâo lơi ƀing klĕ hyu klơi kơsem, ƀŏh pơnăng hăng klĕ mă. 21Kâo laĭ tui anŭn yuakơ pơpă mŭk dram gih dŏ, pơ anih anŭn mơ̆n pran jua gih dŏ.”

Tơlơi Bơngač Kơ Drơi Jan

(Luk 11:34-36)

22Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Mơta jing apui kơđen kơ drơi jan. Tui anŭn, tơdah mơta gih hiam, abih drơi jan gih či bă hăng tơlơi bơngač yơh. 23Samơ̆ tơdah mơta gih bum hĭ, sĭt abih drơi jan gih či bă hăng tơlơi kơnăm yơh. Hơnŭn yơh, tơdah mơta anŭn năng jing tơlơi bơngač amăng tơlơi hơdip gih kơnơ̆ng jing kơnăm đôč, tơlơi kơnăm anŭn mơmŏt biă mă yơh!”

Ƀu Dưi Mă Bruă Kơ Dua Čô Khua

(Luk 16:13)

24Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Ƀu hơmâo ding kơna pă ôh dưi mă bruă kơ dua čô khua, yuakơ ñu či pơrơmut kơ khua anai laih anŭn khăp kơ khua adih; ñu či tŏng ten hăng khua anai laih anŭn djik djak kơ khua adih yơh. Kar kaĭ mơ̆n, ƀing gih ƀu dưi mă bruă kơkuh pơpŭ kơ Khua Yang Ơi Adai laih anŭn kơ yang mŭk dram lŏn tơnah ôh.”

Anăm Ƀlơ̆ng Bơngơ̆t Ôh

(Luk 12:22-31)

25“Yuakơ tơlơi anŭn yơh Kâo laĭ kơ ƀing gih tui anai, ƀing gih anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh kơ tơlơi hơdip gih hơget gơnam ƀơ̆ng huă či ƀơ̆ng ƀôdah či mơñum; ƀing gih kŏn anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t lơi kơ drơi jan gih hơget gơnam či čut hơô. Ƀu djơ̆ ôh hă, tơlơi hơdip ta yom pơphan hloh kơ gơnam ƀơ̆ng huă laih anŭn drơi jan ta yom pơphan hloh kơ sum ao? 26Lăng bĕ khul čim brĭm pơ adai adih. Ƀing gơñu ƀu tơjŭ pla ôh kŏn pĕ hơpuă lơi. Ƀing gơñu ƀu pơkom pioh ôh hơget gơnam tăm amăng atông, samơ̆ Ama gih amăng adai adih ăt čem rong brơi kơ ƀing gơñu mơ̆n. Hiư̆m ngă, ƀing gih ƀu yom pơphan hloh kơ khul čim anŭn ôh hă? 27Hơmâo mơ̆ hlơi pô amăng ƀing gih dưi thim đĭ tơlơi hơdip ñu sui ƀiă dơ̆ng tơdah ñu ƀlơ̆ng bơngơ̆t?”
28“Tui anŭn, mơ̆n, yua hơget ƀing gih ƀlơ̆ng bơngơ̆t kơ sum ao čut hơô lĕ? Lăng bĕ kơ khul bơnga pông yang amăng đang hơma čăt đĭ, hơdôm bơnga anŭn ƀu gleh mă bruă ôh kŏn rơwơi mơñam lơi. 29Samơ̆ kâo laĭ kơ ƀing gih, wơ̆t tơdah pơtao Solomôn hơmâo tơlơi hing ang biă mă samơ̆ ñu ƀu hơmâo buh ôh sum ao rô̆ kar hăng sa amăng khul bơnga anŭn. 30Yuakơ Ơi Adai yơh jing Pô buh brơi kơ rơ̆k ruăñ, jing djuai čăt đĭ hrơi anai laih anŭn arăng čuh hĭ amăng tơpur hrơi pơgi, tui anŭn bơ kơ ƀing gih, Ñu ƀu či buh brơi kơ ƀing gih hloh kơ anŭn ôh hă, Ơ ƀing anet tơlơi đaŏ ăh? 31Tui anŭn, ƀing gih anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh laih anŭn tơña tui anai, ‘Hơget ƀing ta či ƀơ̆ng lĕ?’ ‘Hơget ƀing ta či mơñum lĕ?’ Ƀôdah ‘Hơget ƀing ta či čut hơô lĕ?’ 32Bơ kơ ƀing tuai ƀu đaŏ kơ Ơi Adai, ƀing gơñu ăt juăt hơduah sem abih bang hơdôm tơlơi mơnơ̆ng anŭn mơ̆n; bơ kơ ƀing gih, Ama ta pơ adai adih ăt thâo krăn abih bang tơlơi ƀing gih kơƀah kiăng mơ̆n. 33Samơ̆ tơlơi yom pơphan hloh blung hlâo, brơi kơ ƀing gih hơduah sem bĕ kiăng kơ dưi jing ƀing ană plei Dêh Čar Hlŏng Lar Ñu wơ̆t hăng bruă tơpă hơnơ̆ng Ñu kiăng, tui anŭn Ñu ăt či pha brơi mơ̆n abih bang tơlơi mơnơ̆ng anŭn kơ ƀing gih.
34“Hơnŭn yơh, anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh kơ hrơi pơgi, yuakơ hrơi pơgi či hơmâo djŏp tơlơi ƀlơ̆ng kơ hrơi anŭn yơh. Hrơi pă hơmâo djŏp tơlơi tơnap rŭng kơ hrơi anŭn yơh!”