7

Tsis txhob txiav txim rau lwm tus

(Lk. 6:37-42)

1“Nej tsis txhob txiav txim rau luag nej thiaj tsis raug txiav txim. 2Rau qhov nej txiav txim rau luag li cas nej yuav raug txiav txim li ntawd. Nej muab lub thoob twg luj rau luag, yuav muab lub thoob ntawd luj rov rau nej ib yam nkaus. 3Ua cas koj yuav pom qhov nyuag hmoov ntoo hauv koj tus kwvtij lub qhov muag, tiamsis koj tsis quav ntsej txog tog niag ntoo uas nyob hauv koj lub qhov muag? 4Ua cas koj yuav hais tau rau koj tus kwvtij tias, ‘Cia kuv so qhov nyuag hmoov ntoo tawm hauv koj lub qhov muag,’ tiamsis tseem muaj ib tog niag ntoo nyob hauv koj lub qhov muag? 5Tus neeg ncauj lus zoo siab phem, cia li rho tog niag ntoo hauv koj lub qhov muag ua ntej tso, koj thiaj pom meej thiaj so tau qhov nyuag hmoov ntoo tawm hauv koj tus kwvtij lub qhov muag.
6“Tsis txhob muab tej yam dawb huv pub rau dev, tsis txhob muab nej li pov hum pov rau ntawm npua hauv ntej, tsam ces nws yuav muab tsuj thiab tig rov los tom nej.

Thov, nrhiav, khob

(Lk. 11:9-13)

7“Cia li thov mas yuav muab rau nej, cia li nrhiav nej thiaj ntsib, cia li khob mas yuav qheb rau nej. 8Rau qhov txhua tus uas thov kuj yuav tau, tus uas nrhiav kuj ntsib, thiab tus uas khob kuj qheb rau nws. 9Nej cov muaj leejtwg uas nws tus tub thov ncuav noj es yuav muab ib lub pob zeb rau nws? 10Lossis yog nws thov ntses es yuav muab ib tug nab rau nws lov? 11Yog li no nej cov uas yog neeg phem los nej twb paub muab tej yam uas zoo rau nej tej menyuam, nej leej Txiv uas nyob saum ntuj yimhuab yuav muab tej yam uas zoo rau cov uas thov nws. 12Txhua yam uas nej xav kom lwm tus ua rau nej, nej cia li ua ib yam li ntawd rau lwm tus. Qhov ntawd yog Mauxe txoj kevcai thiab yog cov xibhwb cev lus tej lus qhia.

Lub qhov rooj nqaim

13“Nej yuav tsum nkag lub qhov rooj nqaim mus, rau qhov lub qhov rooj dav thiab txoj niag kev loj coj mus txog kev puam tsuaj, mas cov uas nkag lub qhov rooj ntawd muaj coob coob. 14Lub qhov rooj nqaim thiab txojkev me uas coj mus txog txojsia, mas cov uas nrhiav tau kuj muaj tsawg heev.

Tsob ntoo thiab cov txiv

(Lk. 6:43-44)

15“Nej yuav tsum ceev faj cov cuav xibhwb cev Vajtswv lus uas hnav tsoos plaub yaj tuaj cuag nej tiamsis lawv lub siab limhiam li hma. 16Nej yuav saib lawv cov txiv zoo li cas nej thiaj paub lawv. Cov txiv hmab yuav de tau ntawm tsob ntoo pos lov? Lossis txiv cev de tau ntawm tsob pos lws lov? 17Txhua tsob ntoo zoo yeej txi txiv zoo, tsob ntoo phem yeej txi txiv phem. 18Tsob ntoo zoo yeej txi tsis tau cov txiv phem, tsob ntoo phem yeej txi tsis tau cov txiv zoo. 19Txhua tsob ntoo uas tsis txi txiv zoo yuav raug muab ntov pov rau hauv cub hluavtaws. 20Vim li no nej yuav saib lawv cov txiv zoo li cas nej thiaj paub lawv.

Tus uas nkag tau rau hauv Ntuj Ceeb Tsheej

21“Tsis yog txhua tus uas hu kuv tias, ‘Tus Tswv, tus Tswv,’ yuav tau nkag rau hauv ntuj ceeb tsheej, tsuas yog tus uas ua raws li kuv leej Txiv uas nyob saum ntuj lub siab nyiam thiaj nkag tau xwb. 22Thaum txog hnub ntawd yuav muaj neeg coob coob hais rau kuv tias, ‘Tus Tswv, tus Tswv, peb twb tuav koj lub npe cev koj tej lus thiab tuav koj lub npe ntiab dab tawm thiab tuav koj lub npe ua ntau yam txujci phimhwj los tsis yog?’ 23Thaum ntawd kuv yuav hais tseeb rau lawv tias, ‘Kuv tsis txeev paub nej kiag li. Cov niag neeg ua phem, cia li khiav ntawm kuv mus.’ ”

Ob tug uas ua tsev

(Lk. 6:47-49)

24“Vim li no, txhua tus uas tau hnov kuv tej lus no thiab ua raws nraim, lawv zoo li tus uas muaj tswvyim ua nws lub tsev rau saum daim lag zeb. 25Nag los, dej nyab, cua ntsawj nplawm lub tsev ntawd los lub tsev tsis pob vim yog cog rau saum daim lag zeb. 26Tiamsis txhua tus uas hnov kuv tej lus los tsis ua raws nraim, lawv zoo li tus neeg ruam uas ua nws lub tsev rau saum tej xuab zeb. 27Nag los, dej nyab, cua ntsawj nplawm lub tsev ntawd, lub tsev kuj pob tag, mas qhov uas pob vau tag ntawd loj heev.”
28Thaum Yexus qhia tej lus no tag lawd, cov neeg coob coob ntawd kuj xav tsis thoob rau tej lus uas nws qhia, 29rau qhov nws muaj hwjchim qhuab qhia lawv, nws tsis thooj li lawv cov xibhwb.