8

Yexus kho tus mob lig mob ruas

(Mk. 1:40-45; Lk. 5:12-16)

1Thaum Yexus nqes pem roob los, muaj neeg coob coob raws nws qab. 2Txawm muaj ib tug mob lig mob ruas tuaj pe Yexus hais tias, “Au tus Tswv, yog koj xav kho, koj yeej kho tau kuv zoo kom huv.” 3Yexus cev kiag tes mus npuab nws thiab hais tias, “Kuv xav los maj, cia li zoo kiag huv lauj.” Tamsim ntawd nws tej mob lig mob ruas txawm zoo huv lawm. 4Yexus hais rau nws tias, “Tsis txhob piav ib los rau leejtwg mloog kiag li, cia li mus qhia koj lub cev rau tus pov thawj saib thiab xyeem tej uas Mauxe qhia tseg lawd ua timkhawv rau sawvdaws.”

Yexus kho tus thawj rog Loos tus qhev

(Lk. 7:1-10)

5Thaum Yexus mus txog hauv lub moos Khapena‑u, muaj ib tug thawj rog uas kav ib puas leej tuaj cuag Yexus thov Yexus pab 6hais tias, “Tus Tswv, kuv tus tub qhe tuag tes tuag taw pw tom tsev txom nyem heev.” 7Yexus hais rau nws tias, “Kuv yuav mus kho kom nws zoo.” 8Tus thawj tub rog teb Yexus tias, “Tus Tswv, kuv yog ib tug uas tsis tsim nyog koj yuav nkag mus rau hauv kuv lub tsev. Thov koj cia li hais ib los xwb ces kuv tus qhev yeej yuav zoo. 9Rau qhov kuv kuj nyob hauv tub rog txoj qab kev tswjhwm thiab tseem muaj cov tub rog uas kuv tswjhwm. Kuv hais rau tus no tias, ‘Cia li mus,’ nws kuj mus, thiab hais rau dua ib tug tias, ‘Cia li los,’ nws kuj los, thiab kuv hais rau kuv tus tub qhe tias, ‘Cia li ua yam no,’ nws kuj ua.” 10Thaum Yexus hnov nws hais li ntawd, Yexus kuj xav tsis thoob, nws txawm hais rau cov neeg uas raws nws qab tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, txawm yog hauv cov Yixayee los kuv tsis tau pom muaj kev ntseeg loj li no. 11Kuv hais rau nej tias yuav muaj neeg coob tuaj sab hnub tuaj thiab tuaj sab hnub poob los nrog Aplahas, Yiha thiab Yakhauj koom rooj noj haus ua ke hauv ntuj ceeb tsheej, 12tiamsis cov neeg uas yog ntuj ceeb tsheej li menyuam yuav raug muab laim tawm mus rau sab nraud uas tsaus ntuj nti, qhov ntawd yuav muaj kev quaj tom hniav qas qawv.” 13Thiab Yexus hais rau tus thawj rog tias, “Koj cia li rov qab mus. Cia muaj raws li koj ntseeg.” Tamsim ntawd tus thawj rog tus qhev txawm zoo kiag lawm.

Yexus kho Petus niam tais

(Mk. 1:29-34; Lk. 4:38-41)

14Thaum Yexus mus rau hauv Petus tsev, Yexus pom Petus niam tais ua npaws pw saum txaj. 15Yexus txawm tuav nkaus nws tes mas nws tus npaws txawm zoo kiag. Nws sawv los thiab ua koom tu Yexus.
16Thaum yuav tsaus ntuj lawv coj tej neeg raug dab tuaj cuag Yexus coob coob, mas Yexus hais lus ntiab dab tawm, thiab nws kho cov neeg muaj mob txhua tus zoo huvsi. 17Tej no thiaj tiav raws li xibhwb Yaxaya uas cev Vajtswv lus tau hais tseg tias, “Nws sau peb tej mob thiab ris peb tej mob nkeeg mus.”

Tus uas xav ua Yexus thwjtim

(Lk. 9:57-62)

18Thaum Yexus pom neeg coob coob tuaj vij vog nws, nws txawm hais kom hla hiavtxwv mus rau sab tim ub. 19Muaj ib tug xibhwb qhia Vajtswv kevcai txawm tuaj cuag Yexus thiab hais rau nws tias, “Xibhwb, koj mus qhovtwg kuv yuav nrog koj mus qhov ntawd.” 20Yexus hais rau nws tias, “Tej hma tseem muaj qhov nkaum thiab tej nas noog saum nruab ntug tseem muaj zes, tiamsis Neeg leej Tub tsis muaj lub chaw rau ncoo.”
21Thiab muaj dua ib tug hauv Yexus cov thwjtim hais rau nws tias, “Tus Tswv, thov cia kuv mus log kuv txiv tso.” 22Yexus hais rau nws tias, “Cia li nrog kuv mus, cia cov neeg tuag lawv log lawv tus tuag.”

Yexus tav cua daj cua dub

(Mk. 4:35-41; Lk. 8:22-25)

23Thaum Yexus nce rau hauv lub nkoj, nws cov thwjtim kuj nrog nws mus. 24Txawm muaj cua daj cua dub ntsawj hiavtxwv, mas lub nkoj thiaj raug tej niag nthwv dej nyab, tiamsis Yexus pw tsaug zog lawm. 25Cov thwjtim thiaj mus tsa Yexus hais tias, “Tus Tswv, thov koj cawm peb lauj. Peb tabtom yuav puam tsuaj.” 26Yexus txawm hais rau lawv tias, “Nej cov uas kev ntseeg yau 'e, ua cas nej ntshai ua luaj li?” Ces Yexus txawm sawv tsees los tav cua thiab dej hiavtxwv, txhua yam txawm tus yees huvsi lawm. 27Cov neeg ntawd txawm phimhwj kawg hais tias, “Tus no yog neeg dabtsi es tej cua thiab dej hiavtxwv kuj mloog nws lus?”

Yexus kho ob tug raug dab

(Mk. 5:1-20; Lk. 8:26-39)

28Thaum Yexus hla hiavtxwv mus rau hauv Kadala li kav xyuam lawm, txawm muaj ob tug raug dab tawm hauv toj ntxas los ntsib nws, ob tug nyaum heev thiaj tsis muaj leejtwg taug tau txojkev ntawd kiag li. 29Ces ob tug txawm qw hais tias, “Au Vajtswv tus tub, koj tuaj thab wb ua dabtsi? Koj tuaj tsim txom wb ua ntej lub sijhawm lov?” 30Nyob tsis deb qhov ntawd muaj ib pab npua coob tabtom nrhiav noj. 31Cov dab ntawd txawm thov Yexus tias, “Yog koj ntiab peb tawm, thov koj xa peb mus rau hauv pab npua ntawd.” 32Yexus txawm hais rau cov dab ntawd tias, “Cia li mus.” Cov dab txawm tawm mus nkag rau hauv pab npua, mas pab npua huvsi thiaj dhia plas toj ntxhab mus rau hauv hiavtxwv thiab tuag tag rau hauv. 33Cov neeg yug npua thiaj khiav mus rau hauv lub moos thiab piav txhua yam xwm txheej thiab tej uas tshwm rau ob tug raug dab ntawd. 34Tag nrho lub moos ntawd sawvdaws txawm tawm mus ntsib Yexus. Thaum lawv pom nws, lawv thov kom nws tawm hauv lawv li kav xyuam mus.