1

Quaj ntsuag Xamali hab Yeluxalee

1Nuav yog tej lug kws Yawmsaub has tuaj rua Mikha kws yog tuabneeg huv lub moos Maulese rua thaus Yauthaa, Aha hab Hexekhiya ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws, yog tej lug kws Mikha pum txug Xamali hab Yeluxalee.

  2Ib tsoom tuabneeg txhua tug 'e,
   ca le tig ntsej noog,
  lub qaab ntuj 'e hab txhua yaam kws nyob huv
   ca le noog.
  Ca Vaajtswv Yawmsaub ua timkhawv kom mej,
   yog tug Tswv kws has huv nwg lub tuam tsev dawb huv tuaj.
  3Saib nawj, Yawmsaub tawm huv nwg lub chaw lug,
   nwg yuav nqeg lug tsuj moog lug
   sau tej chaw sab huv lub nplajteb.
  4Tej roob yuav yaaj taag rua huv qaab nwg
   hab tej haav yuav tawg pis rhe,
  yaam nkaus le cab ntaab yaaj ntawm suavtawg
   hab yaam le tej dej kws ndwg
   ntawm tej toj ntxhaab lug.
  5Tej xwm txheej nuav huvsw
   yog tim Yakhauj tej kev faav xeeb
   hab tim Yixayee caaj ceg tej kev txhum txem.
  Yakhauj tej kev faav xeeb yog daabtsw?
   Tsw yog lub nroog Xamali lov?
  Yuta caaj ceg lub chaw sab teev daab yog daabtsw?
   Tsw yog lub nroog Yeluxalee lov?
  6“Vem le nuav kuv yuav ua rua Xamali pob
   ua tej nam pawg caj haav xub tsuag,
   yuav ua chaw cog vaaj txwv maab.
  Kuv yuav muab tej pob zeb kws tswm lub nroog hov
   nchuav rua huv tej khuab haa,
   mas yuav pum tej taw kws tag lub nroog.
  7Tej txoov daab huvsw huv lub nroog hov
   yuav raug muab tsoo ua tej dwb daim.
  Tej kws muab xyeem rua huv tej tsev daab
   yuav raug muab hlawv pov tseg,
  hab kuv yuav muab tej txoov daab
   ua kuas pam taag huvsw.
  Tej txoov daab hov yog Xamali muab
   cov nqe ua puj muag cev sau zog yuav lug,
   mas yuav rov moog ua nqe ndav puj muag cev.”

  8Vem le nuav kuv yuav quaj ntsuag hab quaj nyav,
   kuv yuav moog moog lug lug lab qaab cuas tsw rau khau.
  Kuv yuav quaj ntsuag yaam le maa nqov ntuj,
   hab kuv yuav quaj lwj sab ntsuav
   yaam le noog ntxhuav.
  9Xamali tej kav txhaab khu tsw tau le
   hab kis tuaj txug Yuta lawm,
  tub lug txug ntawm kuv haiv tuabneeg lub rooj loog,
   kws yog Yeluxalee ntaag.
  10Tsw xob pav zaaj nuav rua huv lub moos Ka,
   tsw xob quaj hlo le.
  Ca le daa luj luam rua huv tej moov aav
   ntawm lub moos Npe Le‑ala.
  11Cov tuabneeg huv lub moos Safi
   ca le taug mej txujkev lab qaab cuas hab txaaj muag.
  Cov tuabneeg huv lub moos Xanaa
   tsw tawm lug.
  Lub moos Npe‑exee quaj nyav,
   mej txhad tsw tau chaw cawm sav rua hov ntawd lawm.
  12Cov tuabneeg huv lub moos Malau
   tog qhov zoo qhuav sab qhawv,
  vem yog Yawmsaub tso tej xwm txheej phem lug
   txug ntawm rooj loog Yeluxalee lawm.
  13Cov tuabneeg huv lub moos Lakhi 'e,
   ca le muab neeg nruab rua tej tsheb ua rog.
  Mej xub ua txhum txhad coj kev txhum
   lug rua huv Xi‑oo tug ntxhais,
  tsua qhov Yixayee tej kev faav xeeb
   muaj nyob huv plawv mej.
  14Vem le nuav mej yuav muab tshaav ntuj
   xaa lub moos Mauleseka moog,
  hab lub moos Axij tej vaaj tse
   yuav tsw ua chaw vaam khom
   rua Yixayee tej vaajntxwv.
  15Cov tuabneeg huv lub moos Malesa 'e,
   kuv yuav coj tug kws kov yeej lug ntaus mej.
  Tug kws yog Yixayee lub koob meej
   yuav lug rua huv lub moos Antulaa.
  16Ca le chais mej cov plaubhau kuas do cuas
   quaj ntsuag mej tej mivnyuas kws mej nyam kawg.
  Ca le ua rua mej do hau ib yaam le daav noj twm,
   tsua qhov puab yuav ncaim mej moog poob tebchaws.