1

1Ntu uas Yauthas, Ahas, thiab Hexekiyas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas, tus TSWV tau hais tej lus no rau Mikhas uas yog tus cev Vajtswv lus nyob rau hauv lub nroog Mauleses. Tus TSWV qhia txhua yam no rau Mikhas txog lub nroog Xamalis thiab lub nroog Yeluxalees.

Nkauj Quaj Ntsuag Rau Lub Nroog Xamalis thiab lub nroog Yeluxalees

  2Txhua haivneeg, nej cia li mloog tej lus no;
  txhua tus neeg uas nyob hauv ntiajteb,
   nej cia li mloog tej lus no!
  Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam yuav ua timkhawv
   tawmtsam nej.
  Cia li mloog! Nws hais tej lus no
   hauv nws lub tuamtsev saum ntuj tuaj.
  3Tus TSWV tabtom nqis saum nws
   lub chaw uas dawbhuv los;
  nws yuav nqis thiab taug kev saum tej ncov roob los.
  4Ces tej hauv roob yuav yaj hauv nws
   qab xibtaws ib yam li muab ciab ntab sub saum hluavtaws;
  tej hauv roob yuav ntws laub lug los rau hauv tej hav
  ib yam li dej ntws saum tej ncov roob los.
5Txhua yam no yuav muaj tshwmsim los vim cov neeg Yixalayees tau ua txhaum loj heev thiab tau ntxeev siab rau Vajtswv. Leejtwg yog tus uas ua rau cov Yixalayees ntxeev siab? Twb yog cov neeg hauv lub nroog Xamalis ntag! Leejtwg tau pe mlom hauv tebchaws Yudas? Twb yog cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees ntag! 6Yog li ntawd, tus TSWV thiaj hais tias, “Kuv yuav ua kom lub nroog Xamalis puastsuaj tas ua ib pawg rau hauv tiaj nrag thiab ua chaw rau luag cog txiv hmab. Kuv yuav muab lub nroog ntawd tej thwvcib nchuav rau hauv kwjha, tsuas tseg tej daim txiag zeb uas pua lub nroog lawm xwb. 7Lub nroog ntawd tej mlom yuav raug luag muab tsoo tawg ntsoog ntxaws; txhua yam uas neeg nqa tuaj fij rau hauv tsev niamntiav yuav kub hnyiab, thiab lub nroog ntawd tej mlom yuav raug rhuav kom puastsuaj tas. Lub nroog Xamalis muab tej ntawd los teev los pe, tiamsis nimno nws cov yeebncuab yuav tuaj nqa tej ntawd coj mus teev rau hauv lwm lub tsev niamntiav.”
8Mikhas hais tias, “Vim tej xwm no kuv thiaj ntxhov siab thiab quaj ntsuag. Kuv yuav mus taw do thiab liabqab mus qhia rau sawvdaws paub kuv tej kev nyuaj siab. Kuv yuav tsa suab hlo quaj ib yam li hma nqovntuj thiab quaj seev yees ib yam li noog ntxhuav quaj. 9Vim tsis muaj neeg kho tau Xamalis tej qhov txhab, thiab Yudas yuav raug kev txomnyem ib yam nkaus li ntawd; kev puastsuaj twb tuaj ti ntawm lub nroog Yeluxalees tej roojvag uas kuv haivneeg nyob lawm.”

Yeebncuab Tuaj Ze Lub Nroog Yeluxalees

10Tsis txhob qhia rau peb cov yeebncuab uas nyob hauv lub nroog Nkathas paub hais tias peb swb lawm; tsis txhob cia lawv pom nej quaj ntsuag. Cov neeg Npes Le-afalas, nej cia li quaj da hauv av qhia hais tias nej tas kev cia siab lawm. 11Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Safis raug luag ntes coj liabqab ploog mus thiab txajmuag ntsuav. Cov neeg uas nyob hauv Xanas yuav tsis muaj cuabkav tawm hauv lawv lub nroog mus rau sab nraud. Thaum nej hnov cov neeg hauv Npethexees nyiav, nej yuav paub hais tias tsis muaj chaw cawm siav nyob qhov twg lawm. 12Cov neeg uas nyob hauv Malaus ua neej nyob lwj siab ntsuav tos nrhw txojkev cawm dim, rau qhov tus TSWV twb tso txojkev puastsuaj tuaj ti lub nroog Yeluxalees lawm. 13Nej cov uas nyob hauv lub nroog Lakhis, cia li muab nees los cab tej tsheb nees ua rog. Nej nyiam ua txhaum ib yam li cov neeg Yixalayees ua thiaj ua rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees ua txhaum tas. 14Cov Yudas, tamsim no nej cia li khiav tawm hauv lub nroog Muleses Nkas mus. Cov neeg hauv lub nroog Akhaxis yuav tsis tuaj pab cov Yixalayees tej vajntxwv lawm.
15Cov Malesas, tus TSWV yuav muab nej cob rau cov yeebncuab uas tuaj txeeb nej lub nroog. Cov Yixalayees tej thawjcoj yuav khiav mus nkaum rau hauv lub qhovtsua ntawm Adulas. 16Cov Yudas, nej cia li txiav nej tej plaubhau thiab quaj nyiav nej tej menyuam uas nej hlub. Chais nej tej plaubhau kom do dus ib yam li taubhau davnpoj, rau qhov nej tej menyuam yuav raug luag ntes coj mus nyob rau lwm qhov.