1

Klei Čŏk Hia kơ Ƀuôn Samari leh anăn Ƀuôn Yêrusalem

1 Hlăm ênuk Y-Jôtham, Y-Ahas, leh anăn Y-Hêsêkia, phung mtao čar Yuđa, Yêhôwa blŭ kơ Y-Mika mnuih ƀuôn Môrêset klei ñu ƀuh djŏ kơ ƀuôn Samari leh anăn ƀuôn Yêrusalem.
  2Hmư̆ bĕ, jih jang diih phung ƀuôn sang,
   hmư̆ bi nik bĕ, Ơ lăn ala leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm ñu,
   brei Khua Yang Yêhôwa, Khua Yang mơ̆ng sang yang doh jăk ñu, jing pô hưn bi kdơ̆ng hŏng diih.
  3Kyuadah nĕ anei, Yêhôwa kbiă mơ̆ng anôk ñu dôk;
   ñu srăng trŭn juă ti jih anôk dlông hlăm lăn ala.
  4Čư̆ srăng lik ti gŭ jơ̆ng ñu,
   tlung srăng kđang msĕ si hlĭn ti anăp pui,
   msĕ si êa đoh ti ping čư̆ dơ̆ng.
  5Jih klei anei srăng truh kyua klei Yakôp gao klei bhiăn
   leh anăn kyua klei soh sang Israel.
  Ya jing klei Yakôp gao klei bhiăn?
   Amâo djŏ hĕ jing ƀuôn Samari?
  Ya jing anôk dlông Yuđa?
   Amâo djŏ hĕ jing ƀuôn Yêrusalem?
  6Kyuanăn kâo srăng brei ƀuôn Samari jing sa kăm djah hlăm dliê,
   sa bĭt anôk pioh ngă đang boh kriăk ƀâo;
  leh anăn kâo srăng tuh hĕ boh tâo ñu hlăm tlung,
   leh anăn bi êdah tur ñu kơ tač.
  7Jih jang rup krah ñu srăng mčah đơ điêt,
   jih jang ênoh mưn ñu arăng srăng čuh hĕ hlăm pui,
  leh anăn kâo srăng bi rai hĕ jih jang rup yang ñu.
   Kyuadah ñu mă tŭ mnơ̆ng anăn hŏng ênoh mưn mơ̆ng klei knhông,
   leh anăn dŏ anăn srăng lŏ wĭt jing ênoh mưn sa čô mniê knhông.
  8Kyuanăn kâo srăng ur krao leh anăn čŏk hia;
   kâo srăng êbat jơ̆ng mang leh anăn asei lưng.
  Kâo srăng čŏk hia msĕ si asâo tan,
   leh anăn krao msĕ si čĭm ôtrus.
  9Kyuadah anôk êka ñu amâo dưi hlao ôh,
   leh anăn klei bi êka anăn truh leh ti čar Yuđa,
  truh leh ti ƀăng jang phung ƀuôn sang kâo
   ti ƀuôn Yêrusalem.
  10Đăm hưn klei anei hlăm ƀuôn Gat ôh,
   đăm hia ôh;
   bi klŭng diih pô hlăm ƀruih lăn ti ƀuôn Bet-Lê-Aphra.
  11Găn bĕ ti êlan diih, Ơ phung dôk hlăm ƀuôn Saphir
   lưng mlŭn leh anăn hêñ;
  phung dôk hlăm ƀuôn Sanan amâo dưi tlaih ôh;
   arăng čŏk hia ti ƀuôn Bet-Êsel
   kyuadah arăng mă hĕ mơ̆ng diih anôk kđap.
  12Kyuadah phung dôk hlăm ƀuôn Marôt jing awăt êjai guôn klei jăk,
   kyuadah klei knap mñai trŭn leh mơ̆ng Yêhôwa
   truh wăt ti ƀăng jang ƀuôn Yêrusalem.
  13Kă bĕ aseh ti êdeh,
   Ơ phung dôk ti ƀuôn Lakis;
  diih jing phŭn klei soh
   kơ anak mniê ƀuôn Siôn,
   kyuadah hlăm ih yơh arăng ƀuh klei Israel gao klei bhiăn.
  14Kyuanăn ih srăng myơr mnơ̆ng brei kơ ƀuôn Môrêset-Gat
   êjai ih đuĕ nao;
  phung ƀuôn sang Aksip srăng jing mnơ̆ng mplư
   kơ phung mtao Israel.
  15Kâo srăng lŏ atăt sa čô khua mrâo truh ngă kơ ih,
   Ơ phung dôk hlăm ƀuôn Marêsa,
   klei guh kơang phung Israel srăng truh ti ƀuôn Adulam.
  16Bi kla bĕ boh kŏ ih pô, khăt hĕ ƀŭk ih
   kyua phung anak ih khăp;
  bi kla bĕ boh kŏ ih msĕ si tlang,
   kyuadah diñu srăng đuĕ mơ̆ng diih nao jing mnă.