2

Cov kws quab yuam tej pluag yuav raug txom nyem

  1Cov kws pw sau puab lub txaaj
   npaaj yuav ua limham hab ntaus tswvyim phem
   yuav raug txom nyem lauj!
  Thaus kaaj ntug puab kuj moog ua tej ntawd,
   tsua qhov puab txhais teg muaj peevxwm ua tau.
  2Puab ntshaw luas tej teb
   tes txawm moog txeeb hlo,
  puab ntshaw luas vaaj tse
   tes txawm moog txhaav hlo,
  puab quab yuam tug tswv tsev hab nwg lub tsev,
   puab ntswj nwg hab nwg qub txeeg qub teg.
  3Vem le nuav Yawmsaub txhad has le nuav tas,
   “Saib nawj, kuv saamswm npaaj xwm txheej phem
   lug raug cov tuabneeg hov,
  mas mej yuav rhu mej tej cej daab
   kuas dim tsw tau le.
  Mej yuav moog kev ua khaav theeb ntsuav tsw tau,
   tsua qhov yog lub swjhawm raug xwm txheej phem.
  4Lub swjhawm ntawd luas yuav hu nkauj thuaj mej,
   hab yuav quaj ntsuag ab sab kawg nkaus has tas,
   ‘Peb puam tsuaj tu noob nrho lawm lauj!
  Yawmsaub muab kuv haiv tuabneeg le feem
   txauv rua luas lawm,
   nwg muab rhu hlo ntawm kuv lawm lauj!
  Nwg muab peb tej teb faib
   rua cov kws nteg peb.’ ”
  5Vem le nuav mej yuav tsw muaj leejtwg rhu ntawv
   faib teb rua mej rua huv Yawmsaub cov tuabneeg.

  6Puab qhuab qha has tas, “Tsw xob qhuab qha,
   tsw xob kheev leejtwg qhuab qha txug zaaj nuav.
   Kev poob ntsej muag yuav caum tsw cuag peb le.”
  7Yakhauj caaj ceg 'e,
   tswm nyog yuav has le nuav lov?
  “Yawmsaub tug Ntsuj Plig
   tsw muaj lub sab thev lawm lov?
   Tej nuav yog Vaajtswv ua lov?

  “Kuv tej lug tsw ua zoo
   rua tug kws ua lub neej ncaaj lov?
  8Tassws mej tawm tsaam kuv haiv tuabneeg
   ib yaam le yog yeeb ncuab,
  mej lws hlo tug kws nyob hum xeeb lub tsho ntev,
   yog lws cov kws taug kev tso sab plhuav
   tsw xaav has tas tseed muaj kev ua rog lawm.
  9Mej ntab kuv haiv tuabneeg tej quaspuj tswv tawm
   huv puab tej tsev zoo zoo moog,
  mej lws kuv tej koob moov
   ntawm puab tej mivnyuas yau moog ib txhws.
  10Ca le sawv tseeg moog,
   tsua qhov ntawm nuav tsw yog lub chaw su,
  vem yog qhov chaw qas tsw huv
   kws ua kuas puam tsuaj lamswm taag txom nyem kawg.
  11Yog leejtwg moog ncig has lug foob lug cua
   hab lug daag has tas,
  ‘Kuv yuav qhuab qha rua mej noog
   txug cawv txwv maab hab cawv ntxws,’
  tes nwg yuav ua tau ib tug xwbfwb qhuab qha
   rua haiv tuabneeg nuav ntaag lauj!

  12“Yakhauj 'e, kuv yuav sau zog mej suavdawg
   lug ua ke tag tag le,
  kuv yuav qaws cov Yixayee
   kws tseed tshuav nyob lug ua ke,
  kuv yuav sau puab lug ua ke
   yaam le tej yaaj nyob huv lub nkuaj,
  hab yaam le paab yaaj nyob huv tshaav zaub,
   ua ib paab tuabneeg coob coob qw zum zawg.
  13Tug kws qheb tau qhov tawm moog
   nwg yuav moog ua puab ntej,
  puab yuav txeem tawm moog
   hab yuav tawm ntawm lub rooj loog moog.
  Puab tug vaajntxwv yuav moog ua puab ntej,
   yog Yawmsaub coj puab kev.”