2

Hơdră Mơnuih Laih Anŭn Hơdră Ơi Adai

  1“Răm ƀăm yơh kơ ƀing hlơi pô đih ƀu pĭt ôh ƀơi anih pĭt ñu,
   samơ̆ pơkra mơneč sat ƀai kiăng kơ ngă sat!
  Tơdang mơguah truh laih, tañ mơtam ƀơi mông gơñu dưi ngă sat,
   ƀing gơñu ngă yơh mơneč sat ƀai gơñu hơmâo pơkra laih.
  2Tơdah ƀing gơñu hưp kluh kơ đang hơma arăng, ƀing gơñu mă tŭ hĭ kơ gơñu pô yơh;
   tơdah ƀing gơñu hưp kluh kơ sang arăng, ƀing gơñu mă tŭ hĭ kơ gơñu pô yơh.
   Tui anŭn, ƀu hơmâo sang anŏ dram gơnam kŏng ngăn hlơi pô ôh dŏ rơnŭk hơđơ̆ng.”
3Yuakơ anŭn yơh, Yahweh laĭ,
   “Anai nê, Kâo hlak prap pre ba rai tơlơi gleh tơnap ƀơi ƀing gih,
   tui anŭn ƀing gih ƀu či dưi tơklaih hĭ ôh mơ̆ng tơlơi anŭn.
  Gih pô či dŏ amăng tơlơi rŭng răng biă mă,
   tui anŭn ƀing gih ƀu či hơdip pơgao ang dơ̆ng tah.
  4Tơdang hrơi anŭn truh,
   mơnuih mơnam či yua tơlơi ră ruai djik kơ ƀing gih yơh jing hiăp hơmutu kơ tơlơi răm rai,
   laih anŭn ƀing gơñu či adoh djik tơlơi adoh răm rai gih hơmâo mưn tŭ laih tui anai,
  ‘Ƀing ta răm rai hĭ abih bang yơh;
   Yahweh hơmâo mă hĭ laih anih lŏn ta
   laih anŭn jao brơi hĭ laih anih anŭn kơ ƀing mă pơđuaĭ hĭ laih ƀing ta jing mơnă.’ ”

  5Hơnŭn yơh, tơdang truh hrơi ƀing ană plei Yahweh mă glaĭ anih lŏn gơñu pô,
   sĭt ƀu či hơmâo lŏn kŏng ngăn pă ôh pơpha brơi kơ ƀing ană tơčô gih.

Ƀing Pô Pơala Ƀlŏr

  6Ƀing pô pơala ƀlŏr pơtô laĭ kơ kâo tui anai, “Anăm pơtô laĭ kơ ƀing gơmơi ôh.
   Anăm pơtô laĭ kơ abih bang khul tơlơi anŭn ôh.
   Ơi Adai ƀu či pơmlâo hĭ ƀing gơmơi ôh.
  7Ih pơmĭn ƀing ană plei Israel dŏ gah yŭ tơlơi hơtŏm păh hă?
   Yahweh ƀu dưi ư̆ añ dơ̆ng tah hă?
   Sĭt Ñu či ngă tơlơi anŭn biă mă hă?
   Ƀu djơ̆ Ñu pơhiăp hiam klă hăng ƀing mơnuih ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng ôh hă?”
8Yahweh laĭ glaĭ tui anai,
  “Ƀing gih hơmâo kơsung blah laih ƀing ană plei Kâo kar hăng ƀing rŏh ayăt ngă.
   Ƀing tơhan wơ̆t glaĭ mơ̆ng tơlơi pơblah, gơñu pơmĭn hơmâo tơlơi rơnŭk rơnua pơ sang,
  samơ̆ pơ anih anŭn yơh ƀing gih dŏ krăp kiăng kơ ngă sat kơ ƀing gơ̆,
   hrup hăng ƀing klĕ dŏp dŏ krăp kiăng kơ klĕ mă khul ao jao ƀing gơ̆ yơh.
  9Ƀing gih puh pơđuaĭ hĭ ƀing bơnai ană plei Kâo mơ̆ng pưk sang ƀing gơ̆ khăp,
   laih anŭn ƀing gih hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih tơlơi bơni hiam Kâo mơ̆ng ƀing ană bă ƀing gơ̆ hlŏng lar.
  10Tơgŭ nao bĕ;
   ƀu hơmâo tơlơi rơnŭk rơnua dơ̆ng tah pơ anih anai.
   Khul tơlơi soh gih hơmâo pơgrĭ hĭ hăng pơrai hĭ laih anih anai.
  11Sa čô pô pơala hrup hăng anai ƀing ană plei kiăng yuakơ ñu hyu pơhiăp plŏm ƀlŏr tui anai,
   ‘Kâo laĭ lui hlâo kơ ƀing gih či hơmâo bă blai tơpai boh kơƀâo laih anŭn tơpai kơtang pơkŏn yơh.’

Tơlơi Ƀuăn Kơ Tơlơi Pơklaih

  12“Ơ abih bang ƀing Israel jing ƀing dŏ so̱t glaĭ hơi,
   Kâo či pơƀut glaĭ abih bang ƀing gih hrŏm hơbĭt yơh.
  Kâo či ba glaĭ ƀing gih hrŏm hơbĭt,
   hrup hăng pô wai triu ba glaĭ khul triu ñu hrŏm hơbĭt amăng war.
  Anih lŏn ƀing gih či hơmâo glaĭ lu mơnuih dơ̆ng yơh,
   hrup hăng ƀơi đang rơ̆k mơda bă hăng khul triu.
  13Ơi Adai yơh či pŏk brơi jơlan kơ ƀing gơ̆ laih anŭn ba glaĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng lŏn čar tuai.
   Ơi Adai yơh či pŏk brơi khul amăng ja̱ng plei kiăng pơrơngai hĭ ƀing gơ̆.
   Yahweh pô yơh jing pơtao ƀing gơ̆ laih anŭn ba akŏ ƀing gơ̆ tơbiă.”