3

Tội lỗi của Y-sơ-ra-ên

1Ta bảo: "Các nhà lãnh đạo của Gia-cốp và các thẩm phán của Y-sơ-ra-ên, hãy nghe: Các ngươi cần phân biệt chính tà, phải quấy. 2Nhưng các ngươi lại ghét điều lành, ưa điều dữ, bóc lột dân lành đến tận xương tủy, 3Các ngươi ăn thịt dân Ta, lột da, bẻ xương, chặt ra từng miếng như sẵn sàng chiên, nấu. 4Lúc ấy, chúng sẽ kêu cứu với Chúa nhưng Ngài không trả lời. Thậm chí, Ngài ẩn mặt vì chúng đã làm những việc ác.
5Chúa Hằng Hữu phán về các tiên tri hướng dẫn dân Ta đi lầm lạc, là những kẻ chỉ hòa hảo với những người cho chúng ăn và tuyên chiến với những người không thể cung cấp lương thực cho chúng. 6Vì thế, suốt đêm các ngươi chẳng thấy khải tượng, tự giam mình trong bóng tối mà chẳng nói được một lời thần cảm. Mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri và quanh họ ban ngày cũng biến thành đêm tối. 7Các kẻ tiên kiến sẽ xấu hổ, và các tiên tri sẽ thẹn mặt. Tất cả đều che miệng vì chẳng được lời giải đáp nào của Chân Thần.
8Nhưng phần tôi, tôi đầy dẫy quyền năng bởi Thần Chúa, đầy dẫy công chính và sức mạnh để rao sứ điệp cho dân Ngài, tuyên cáo sự phạm pháp của Gia-cốp và tội lỗi của Y-sơ-ra-ên. 9Thưa các nhà lãnh đạo nhân dân, thưa các thẩm phán của đất nước, là những người thù ghét công lý và xuyên tạc cả sự công bằng, 10những kẻ xây cất Si-ôn bằng máu người và kiến thiết Giê-ru-sa-lem bằng tội ác. 11Các thẩm phán xử kiện để ăn hối lộ. Các thầy tế lễ giảng dạy để lãnh lương, các tiên tri rao giảng vì tiền bạc. Thế mà họ dám mượn danh Chúa Hằng Hữu mà rêu rao: 'Chúa vẫn ở giữa chúng ta! Chúng ta sẽ chẳng gặp tai họa nào cả!' 12Bởi vậy vì các ngươi, hoàng thành Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, thành quách lâu đài Giê-ru-sa-lem sẽ sụp đổ thành từng gò đống, và núi của đền thờ nguy nga sẽ biến thành rừng hoang.