3

Tshev Yixayee cov thawj

  1Hab kuv has tas, “Mej cov kws ua thawj huv Yakhauj
   hab cov kws kaav Yixayee caaj ceg,
   mej ca le noog.
  Tswm nyog mej yuav paub txujkev ua ncaaj
   los tsw yog?
  2Mej ntxub kev zoo nyam kev phem,
   mej laws kuv haiv tuabneeg daim tawv
   hab laws tej nqaj ntawm puab tej pob txhaa.
  3Mej noj kuv haiv tuabneeg tej nqaj
   hab tev puab daim tawv lug,
  hab muab puab tej pob txhaa luv ua tej ywb yaav,
   hab muab puab tsuav mog nyoos
  ib yaam le cov nqaj huv lub yag,
   ib yaam le cov nqaj rog huv lub lauj kaub.”
  4Puab yuav quaj thov Yawmsaub,
   tassws nwg yuav tsw teb puab.
  Thaus ntawd nwg yuav fee plhu ntawm puab
   vem puab tau ua phem kawg.

  5Yawmsaub has le nuav ntswg txug cov xwbfwb cev lug
   kws coj kuv haiv tuabneeg yuam kev,
  kws qw tas muaj kev thaaj yeeb
   rua thaus puab muaj noj,
  hab tshaaj tawm tas muaj kev ua rog
  rua tug kws tsw muab ib yaam daabtsw
   rua puab noj huv lub qhov ncauj.
  6“Vem le nuav yuav ua mo ntuj rua mej
   tassws mej yuav tsw ua yug quas toog pum,
  yuav tsaus ntuj nti
   tassws mej yuav tsw txawj pum tom hauv ntej.
  Lub nub yuav poob qho rua cov xwbfwb cev lug hov,
   nruab nub los yuav tsaus ntuj nti rua puab.
  7Cov kws txeev ua yug quas toog pum
   yuav poob ntsej muag,
  cov kws pum tom hauv ntej
   yuav raug txaaj muag.
  Puab suavdawg yuav pus ncauj nti
   tsua qhov tsw muaj lug teb ntawm Vaajtswv tuaj.”

  8Has txug kuv mas kuv muaj fwjchim
   hab muaj Yawmsaub tug Ntsuj Plig
  hab muaj txujkev ua ncaaj
   hab muaj zug puv nkaus,
  sub txhad tau qha Yakhauj paub nwg tej kev faav xeeb
   hab qha Yixayee paub nwg lub txem.
  9Mej cov kws ua thawj huv Yakhauj caaj ceg,
   hab cov kws kaav Yixayee caaj ceg,
   ca le noog tej lug nuav.
  Mej ntxub qhov ua ncaaj
   hab muab qhov zoo ntxeev ua qhov phem taag huvsw.
  10Mej muab ntshaav lug tswm Xi‑oo
   hab muab kev txhum lug tswm Yeluxalee.
  11Cov thawj huv lub nroog yuav nyaj xab tu plaub,
   cov pov thawj yuav nqe ndav txhad qhuab qha,
  cov xwbfwb cev lug yuav nyaj
   txhad has pum tom hauv ntej,
  los puab tseed vaam Yawmsaub hab has tas,
   “Yawmsaub nrug nraim peb nyob los tsw yog?
  Tsw muaj ib yaam kev phem daabtsw
   yuav tshwm lug raug peb le.”
  12Vem yog tim mej ntaag,
   Xi‑oo txhad yuav raug muab laij ib yaam le laij teb,
  Yeluxalee yuav pob taag ua tej nam pawg,
   hab lub roob tuam tsev yuav caj ua roob haav zoov.