3

Cem Yixayee cov thawj

  1Thiab kuv hais tias,
   “Nej cov uas ua thawj hauv Yakhauj
  thiab cov uas kav Yixayee caj ces,
   nej cia li mloog.
  Tsim nyog nej yuav paub
   txojkev ua ncaj los tsis yog?
  2Nej ntxub kev zoo nyiam kev phem,
   nej laws kuv haiv neeg daim tawv
   thiab laws tej nqaij ntawm lawv tej pob txha.
  3Nej noj kuv haiv neeg tej nqaij
   thiab tev lawv daim tawv los,
   thiab muab lawv tej pob txha lov ua tej ywb yav,
  thiab muab lawv tsuav mos nyoos
   ib yam li cov nqaij hauv lub yias,
   ib yam li cov nqaij rog hauv lub lauj kaub.”
  4Lawv yuav quaj thov Yawmsaub,
   tiamsis nws yuav tsis teb lawv.
  Thaum ntawd nws yuav fee plhu ntawm lawv
   vim lawv tau ua phem kawg.

  5Yawmsaub hais li no ntsig txog cov xibhwb
   cev lus uas coj kuv haiv neeg yuam kev,
  uas qw tias muaj kev thaj yeeb
   rau thaum lawv muaj noj,
  thiab tshaj tawm tias muaj kev ua rog
   rau tus uas tsis muab ib yam dabtsi
   rau lawv noj hauv lub qhov ncauj.
  6“Vim li no yuav ua hmo ntuj rau nej
   tiamsis nej yuav tsis ua yog toog pom,
  yuav tsaus ntuj nti tiamsis nej yuav tsis txawj
   pom tom hauv ntej.
  Lub hnub yuav poob qho
   rau cov xibhwb cev lus ntawd,
   nruab hnub los yuav tsaus ntuj nti rau lawv.
  7Cov uas txeev ua yog toog pom
   yuav poob ntsej muag,
  cov uas pom tom hauv ntej
   yuav raug txaj muag.
  Lawv sawvdaws yuav pos ncauj nti
   rau qhov tsis muaj lus teb ntawm Vajtswv tuaj.”

  8Hais txog kuv mas kuv muaj hwjchim
   thiab muaj Yawmsaub tus Ntsuj Plig
  thiab muaj txojkev ua ncaj
   thiab muaj zog puv nkaus,
  xwv thiaj tau qhia Yakhauj paub
   nws tej kev fav xeeb
   thiab qhia Yixayee paub nws lub txim.
  9Nej cov uas ua thawj hauv Yakhauj caj ces,
   thiab cov uas kav Yixayee caj ces,
   cia li mloog tej lus no.
  Nej ntxub qhov ua ncaj
   thiab muab qhov zoo
   ntxeev ua qhov phem tag huvsi.
  10Nej muab ntshav los tsim Xi‑oo
   thiab muab kev txhaum los tsim Yeluxalees.
  11Cov thawj hauv lub nroog
   yuav nyiaj xiab tu plaub,
   cov pov thawj yuav nqe ntiav thiaj qhuab qhia,
  cov xibhwb cev lus yuav nyiaj
   thiaj hais pom tom hauv ntej,
  los lawv tseem vam Yawmsaub thiab hais tias,
   “Yawmsaub nrog nraim peb nyob los tsis yog?
  Tsis muaj ib yam kev phem dabtsi
   yuav tshwm los raug peb li.”
  12Vim yog tim nej ntag, Xi‑oo thiaj yuav raug
   muab laij ib yam li laij teb,
  Yeluxalees yuav pob tag ua tej niag pawg,
   thiab lub roob tuam tsev
   yuav ciaj ua roob hav zoov.