3

Tơlơi Ƀuăh Pơkra Kơ Ƀing Khua Wai Lăng Hăng Ƀing Pô Pơala

  1Giŏng anŭn, kâo laĭ,
   Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing gih jing ƀing khua wai lăng sang anŏ Yakôb ăh,
   jing ƀing git gai sang anŏ Israel hơi!
   Djơ̆ biă mă ñu, ƀing gih yơh khŏm pơmĭn ƀlơ̆ng kiăng kơ ngă tơpă hơnơ̆ng.
  2Samơ̆ ƀing gih pơrơmut kơ tơlơi hiam laih anŭn khăp kơ tơlơi sat ƀai.
   Ƀing gih, hrup hăng pô tơčŏh añăm yơh, hek lui klĭ ană plei Kâo
   laih anŭn tơluăh hĭ čơđeh asar mơ̆ng khul tơlang ƀing gơ̆.
  3Ƀing gih, hrup hăng hlô glai yơh, ƀơ̆ng hĭ čơđeh asar ană plei Kâo.
   Ƀing gih lo̱k hĭ klĭ ƀing gơ̆,
   pơjŏh hĭ khul tơlang ƀing gơ̆ jing hĭ lu črăn,
   laih anŭn tơčŏh hĭ ƀing gơ̆ hrup hăng tơčŏh añăm kiăng kơ hơna.
  4Hrơi anŭn hlak truh tañ tơdang ƀing gih či iâu đĭ pơ Yahweh,
   samơ̆ Ñu ƀu či laĭ glaĭ kơ ƀing gih ôh.
  Ñu ƀu či hơmư̆ kơ tơlơi iâu laĭ ƀing gih ôh,
   yuakơ ƀing gih hơmâo ngă laih tơlơi sat ƀai.
  5Ƀing pô pơala ƀlŏr plŏm ƀlŏr kơ ƀing ană plei Kâo
   jing ƀing ƀuăn Yahweh či brơi tơlơi rơnŭk rơno̱m kơ hlơi pô apăh gơñu,
   samơ̆ pơhuĭ hăng tơlơi blah wang kơ hlơi pô ƀu apăh ôh gơñu.
   Tui anŭn, Yahweh pơhiăp kơ ƀing pô pơala anŭn tui anai,
  6“Ơ ƀing pô pơala, hrơi ƀing gih jĕ či rơgao hĭ laih;
   ƀing gih hrup hăng yang hrơi jĕ či lê̆ laih.
  Ƀing gih ƀu či hơmâo tơlơi pơƀuh lui hlâo dơ̆ng tah,
   ƀing gih kŏn dưi laĭ lui hlâo hơget tơlơi lơi,
   yuakơ ƀing gih dui ba ƀing ană plei Kâo jrôk jơlan laih.”
  7Ƀing hlơi pô laĭ lui hlâo kơ tơlơi hơdip pơanăp či mlâo yơh
   yuakơ ƀing gơñu ƀu dưi pơhiăp ôh boh hiăp Ơi Adai.
  Abih bang ƀing gơñu či mlâo mlañ yơh
   yuakơ Ơi Adai ƀu laĭ glaĭ ôh kơ ƀing gơñu.
  8Samơ̆ bơ kơ kâo, Yahweh pơbă kâo hăng Yang Bơngăt laih anŭn tơlơi dưi mơyang Ñu,
   laih anŭn pha brơi kơ kâo thâo hluh tơlơi tơpă hơnơ̆ng,
   laih anŭn khĭn pơhaih kơ ƀing Israel khul tơlơi soh sat gơñu.
  9Hơmư̆ kâo bĕ, Ơ ƀing khua ba akŏ ƀing Israel hơi,
   ƀing gih pơrơmut tơlơi tơpă hơnơ̆ng laih anŭn pơblư̆ hĭ tơlơi djơ̆ găl jing hĭ wĕ wŏ.
  10Ƀing gih hlak ma̱n pơdơ̆ng đĭ plei prŏng Yerusalaim, jing plei Ziôn, ƀơi sa boh atur
   jing atur ƀu tơpă hơnơ̆ng laih anŭn pơdjai mơnuih yơh.
  11Ƀing khua wai lăng plei git gai yuakơ kiăng mă gơnam plŏm ƀlŏr,
   ƀing khua ngă yang plei pơblang Tơlơi Juăt yuakơ kiăng kơ arăng apăh,
   laih anŭn ƀing pô pơala plei sĭ tơlơi pơƀuh gơñu hăng prăk.
   Abih bang ƀing gơñu le̱ng kơ pơhaih Yahweh dŏ hăng ƀing gơñu soh sel.
  Ƀing gơñu pơhaih tui anai,
   “Ƀu či hơmâo tơlơi tơnap tap ôh rai ƀơi ƀing ta yuakơ Yahweh dŏ hăng ƀing ta.”
  12Hơnŭn yơh, yuakơ ƀing gih yơh, Ơ ƀing khua wai lăng ƀing Israel hơi,
   arăng či jŭ pla Ziôn hrup hăng đang hơma,
   plei prŏng Yerusalaim či jing hĭ ƀu̱r boh pơtâo glưh pơčah,
   laih anŭn bŏl čư̆ sang yang anŭn či jing hĭ glai glo glĭp glăp yơh.