3

Lãnh Đạo Tham Nhũng

1Tôi nói:
  “Hãy nghe đây, hỡi các nhà lãnh đạo Gia-cốp,
   Hỡi những người cai trị dân Y-sơ-ra-ên!
  Lẽ nào các ông không biết phán xét công bình?
   2Thế mà các ông ghét điều thiện, chuộng điều ác,
  Các ông lột da dân tôi,
   Các ông bóc thịt ra khỏi xương,
  3Các ông lột da dân tôi,
   Các ông lột da,
   Bẽ xương,
  Chặt ra từng miếng như thịt nạc cho vào nồi,
   Như thịt cho vào vạc.
  4Bây giờ các ông sẽ kêu cứu với CHÚA,
   Nhưng Ngài sẽ không đáp lại.
  Lúc ấy Ngài sẽ ẩn mặt đi,
   Vì các ông làm điều ác.

Tiên Tri Tham Của Hối Lộ

5CHÚA phán với các tiên tri đó như sau:
  Các tiên tri dẫn tôi đi lạc,
   Họ tuyên bố ‘Bình an!’ khi hàm họ nhai,
  Nhưng rao báo chiến tranh
   Cho người nào không quà cáp theo ý họ.”
  6“Vì thế, các ngươi sẽ thấy đêm tối thay vì khải tượng,
   Các ngươi sẽ lặn ngụp trong tối tăm thay vì bói toán.”
  Đối với các tiên tri đó, mặt trời sẽ lặn,
   Và ban ngày trở nên đêm tối.
  7Các nhà tiên kiến sẽ xấu hổ,
   Các thầy bói toán sẽ nhục nhã,
  Hết thảy đều che miệng lại
   Vì Đức Chúa Trời không đáp lời họ.

Tiên Tri Thật

  8Nhưng về phần tôi, tôi đầy dẫy quyền năng
   Bởi thần CHÚA,
   Đầy dẫy trí phán xét công bình và lòng dũng cảm,
  Để công bố cho Gia-cốp biết sự phản nghịch của nó,
   Và cho Y-sơ-ra-ên biết tội lỗi nó.

Thành Giê-ru-sa-lem Sẽ Đổ Nát

  9Hãy nghe lời này, hỡi các nhà lãnh đạo của Gia-cốp,
   Hỡi những người cai trị dân Y-sơ-ra-ên,
  Các ông gớm ghiếc sự phán xét công bình,
   Các ông bẻ cong lẽ ngay thẳng,
  10Các ông gây đổ máu khi xây thành Si-ôn,
   Các ông tạo bất công khi xây thành Giê-ru-sa-lem.
  11Các nhà lãnh đạo trong thành xét xử để ăn hối lộ,
   Các thầy tế lễ dạy dỗ để lãnh thù lao,
   Các nhà tiên tri bói toán vì tiền bạc,
  Thế mà họ vẫn tựa vào CHÚA và nói:
   “CHÚA không có ở giữa chúng ta sao?
   Chúng ta sẽ không gặp tai họa nào.”
  12Cho nên, vì các ông,
   Si-ôn sẽ bị cày như đồng ruộng,
  Giê-ru-sa-lem sẽ thành những đống đổ nát,
   Và hòn núi nơi xây đền thờ chỉ là một đỉnh cao giữa rừng.