3

Lên án các nhà lãnh đạo và tiên tri của Y-sơ-ra-ên

  1Ta phán:
  “Hỡi các người lãnh đạo của Gia-cốp
   Và các nhà cai trị của Y-sơ-ra-ên, hãy nghe!
   Các ngươi không biết công lý sao?
  2Các ngươi là kẻ ghét điều lành, ưa điều dữ;
  Lột da dân Ta
   Và lóc thịt khỏi xương của họ.
  3Các ngươi ăn thịt dân Ta,
   Lột lấy da
  Và bẻ xương ra từng mảnh,
   Bằm nó như bằm thịt,
   Như thịt trong chảo.”

  4Bấy giờ, những người lãnh đạo ấy sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va
   Nhưng Ngài không trả lời.
  Ngài sẽ giấu mặt khỏi họ
   Vì họ đã làm những việc gian ác.

  5Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về các kẻ tiên tri
   Là kẻ làm cho dân Ta lầm lạc;
  Nếu có ai cho chúng ăn
   Thì chúng rao rằng: “Bình an!”
  Còn nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng
   Thì chúng tuyên chiến chống lại họ.
  6Vì thế, ban đêm sẽ bao phủ trên các ngươi nên không có khải tượng;
   Bóng tối sẽ đến nên không có lời tiên đoán nào;
  Mặt trời sẽ lặn trên các kẻ tiên tri đó
   Và ban ngày sẽ trở nên tăm tối trên họ.
  7Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ
   Và những kẻ tiên tri sẽ bị nhuốc nhơ.
  Tất cả đều che môi lại
   Vì chẳng được lời đáp nào từ Đức Chúa Trời.
  8Nhưng về phần tôi, tôi được đầy dẫy sức mạnh,
   Công lý và lòng bạo dạn
   Bởi Thần của Đức Giê-hô-va
  Để công bố cho Gia-cốp biết sự vi phạm của nó,
   Và cho Y-sơ-ra-ên biết tội lỗi của nó.

  9Hỡi các người lãnh đạo của nhà Gia-cốp
   Và các người cai trị của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe điều nầy,
  Các ngươi ghét công lý
   Và làm bại hoại sự bình đẳng.
  10Các người lấy huyết mà xây thành Si-ôn
   Và lấy gian ác mà xây thành Giê-ru-sa-lem,
  11Các nhà lãnh đạo phán xét vì hối lộ,
   Các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công,
  Còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc;
   Rồi chúng lại nương cậy Đức Giê-hô-va mà nói rằng:
  “Chẳng phải Đức Giê-hô-va đang ở giữa chúng ta sao?
   Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta đâu!”
  12Do đó, vì các ngươi,
   Si-ôn sẽ bị cày như ruộng;
  Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành đống đổ nát,
   Và núi của đền thờ sẽ trở nên như đồi cây rậm rạp!