4

Yawmsaub lub roob

(Yxy. 2:1-4)

  1Yav tom hauv ntej yuav muaj li no,
   lub roob uas muaj Yawmsaub lub tuam tsev
  yuav raug muab tsa
   ua lub roob uas siab dhau tej,
  thiab yuav raug txhawb nqa
   siab dua tej pov roob,
   mas ib tsoom neeg yuav ntws lug rau qhov ntawd.
  2Ntau haiv neeg yuav tuaj hais tias,
   “Cia li los, cia peb nce mus
   rau saum Yawmsaub lub roob,
  mus rau hauv Yakhauj tus Vajtswv lub tuam tsev,
   mas nws yuav qhia nws txojkev rau peb,
   kom peb thiaj taug tau nws txojkev.”
  Rau qhov txoj kevcai
   yuav tawm hauv Xi‑oo los
  thiab Yawmsaub txojlus
   yuav tawm hauv Yeluxalees los.
  3Nws yuav phua cai rau ntau haiv neeg,
   thiab nws yuav tu plaub
   rau tej tebchaws muaj zog uas nyob deb,
  Lawv yuav muab lawv tej ntaj riam
   ntaus ua khais laij teb,
   thiab muab lawv tej hmuv ntaus ua liag.
  Ib lub tebchaws yuav tsis rho ntaj
   ua tsov ua rog rau ib lub tebchaws,
  lawv yuav tsis kawm txujci
   ua tsov ua rog dua li lawm.
  4Nyias yuav zaum hauv nyias tsob qab txiv hmab
   thiab hauv nyias tsob qab txiv cev,
  thiab tsis muaj leejtwg yuav ua rau lawv ntshai,
   vim Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   lub qhov ncauj hais cia li no lawm.
  5Ib tsoom neeg sawvdaws nyias tuav
   nyias tus timtswv lub npe ua neej,
  tiamsis peb yuav tuav Yawmsaub
   uas yog peb tus Vajtswv lub npe ua neej
   mus ib txhis tsis kawg.

Cov Yixayee yuav rov los

  6Yawmsaub hais tias, “Hnub ntawd
   kuv yuav sau zog cov neeg ceg tawv,
  thiab qaws cov uas raug muab ntiab tawm mus
   thiab cov uas kuv ua rau raug
   kev txom nyem nyuaj siab rov los ua ke.
  7Cov uas ceg tawv
   kuv yuav xaiv tseg cia nyob,
  cov uas raug muab tso tseg lawd
   kuv yuav muab ua lub tebchaws uas muaj zog.
  Thiab Yawmsaub yuav kav lawv
   rau saum lub roob Xi‑oo,
   txij nimno mus ib txhiab ib txhis.
  8Lub chaw tsom faj uas zov pab yaj 'e,
   lub pov roob Xi‑oo tus ntxhais 'e,
  koj yuav rov tau hwjchim kav tebchaws li qub,
   yog lub tebchaws
   uas Yeluxalees tus ntxhais txeev kav.”

  9Nimno ua cas koj yuav quaj nrov heev?
   Tsis muaj vajntxwv nyob hauv koj lov?
  Tus uas ua koj lub chaw sablaj
   puam tsuaj lawm lov,
  es koj mob heev yam li
   tus pojniam mob plab lov?
  10Xi‑oo tus ntxhais 'e,
   cia li ntswj ib ce ntsaj laws,
  ib yam li tus pojniam
   mob plab heev yuav yug menyuam,
  rau qhov nimno koj yuav tsum
   tawm hauv lub nroog mus nyob tom teb.
  Koj yuav tau mus rau Npanpiloo
   thiab yuav tau kev cawm dim qhov ntawd.
  Yawmsaub yuav txhiv koj dim
   hauv koj cov yeeb ncuab txhais tes.

  11Nimno muaj ntau lub tebchaws
   sau zog tawm tsam koj, hais tias,
  “Cia ua puas tsuas nws,
   cia peb lub qhov muag mus saib Xi‑oo.”
  12Tiamsis lawv tsis paub txog tej
   uas Yawmsaub xav tseg lawd,
   lawv tsis nkag siab tej uas nws npaj cia.
  Twb yog nws sau zog lawv los ua ke
   ib yam li sau tej teg qoob los
   rau ntawm lub tshav ntaus.
  13Xi‑oo tus ntxhais 'e,
   cia li sawv tsees ntaus tej qoob ntawd,
  rau qhov kuv yuav pub koj muaj txwm kub hlau
   thiab muaj rau taw tooj liab,
  mas koj yuav ntaus ntau haiv neeg
   tawg ua tej dwb daim,
  thiab koj yuav muab tej uas lawv txeeb tau los
   cais kiag pub rau Yawmsaub,
  yog muab lawv tej nyiaj txiag pub rau tus Tswv
   uas kav tag nrho lub qab ntuj.