5

  1Cov tub rog hauv lub nroog 'e,
   cia li npaj nej cov tub rog.
  Yeeb ncuab twb tuaj vij peb lawm,
   lawv xuas pas ntoo ntaus
   cov Yixayee tus thawj sab plhu.

Muaj ib tug thawj tshwm hauv Npelehee tuaj

  2“Au Npelehee Efatha 'e,
   koj yog ib tug me me hauv Yuda tej cum,
  yuav muaj ib tug tshwm hauv koj los rau kuv,
   yog tus uas yuav ua tus thawj kav cov Yixayee.
  Nws lub hauv paus yeej muaj
   thaum chiv keeb thaum ub los.”
  3Vim li no Yawmsaub yuav muab lawv
   tso tseg mus txog lub sijhawm uas
   tus pojniam mob plab yug menyuam lawm,
  mas nws cov kwvtij uas tseem tshuav nyob
   yuav rov los rau hauv cov Yixayee.
  4Tus ntawd yuav sawv ruaj khov
   thiab muaj Yawmsaub lub zog
  thiab muaj nws tus Vajtswv Yawmsaub
   lub koob meej uas ci ntsa iab yug nws pab yaj.
  Lawv yuav nyob tso siab plhuav
   rau qhov tus ntawd yuav ua loj
   mus thoob qab ntuj kawg,
  5thiab nws yuav ua lawv lub chaw
   nyob kaj siab lug.

  Thaum cov Axilia tuaj txeem
   rau hauv peb lub tebchaws
   thiab tsuj peb tej chaw ruaj khov,
  peb yuav tsa xya tus yug yaj
   thiab tsa yim tus thawj tawm tsam lawv.
  6Lawv yuav xuas ntaj kav Axilia tebchaws,
   thiab rho ntaj kav Nilauj tebchaws.
  Thaum cov Axilia tuaj txeem
   rau hauv peb lub tebchaws
  thiab tsuj hauv peb ciam teb,
   tus ntawd yuav tso peb dim.
  7Yakhauj caj ces uas tseem tshuav nyob
   yuav nyob rau hauv nruab nrab ntau haiv neeg
   zoo yam li dej lwg ntawm Yawmsaub
  thiab zoo li pluav nag
   uas los rau saum tej nroj tsuag
  thiab tsis nyob ntawm neeg
   lossis tos neeg tej tub.
  8Yakhauj caj ces uas tseem tshuav
   yuav nyob hauv nruab nrab ib tsoom tebchaws
  thiab hauv nruab nrab ntau haiv neeg
   yam li tus tsov ntxhuav nyob hauv nruab nrab
   tej tsiaj qus hauv hav zoov,
  lossis yam li tus thav tsov ntxhuav
   uas nyob hauv nruab nrab tej yaj,
  thaum nws hla mus nws tsuj pes ntiag
   thiab muab dua tseg,
   tsis muaj leejtwg cawm tau.
  9Nej txhais tes yuav raug muab tsa
   rau saum nej cov tshawj chim,
  thiab nej cov yeeb ncuab huvsi
   yuav raug muab txiav tu nrho.

  10Yawmsaub hais tias,
   “Hnub ntawd kuv yuav muab nej tej nees
   ua kom ploj tag hauv nej nruab nrab mus,
  thiab muab nej tej tsheb nees ua rog
   ua puam tsuaj tag.
  11Kuv yuav muab tej moos
   hauv nej lub tebchaws rhuav tshem tag,
  thiab rhuav nej tej chaw ruaj khov
   pob tag huvsi.
  12Kuv yuav muab qhov uas ua khawv koob
   rhuav tshem tag ntawm nej txhais tes,
   nej yuav tsis muaj txiv neeb txiv yaig dua li lawm.
  13Kuv yuav rhuav nej tej dab mlom
   thiab nej tej ncej teev dab
   kom ploj ntawm nej mus,
  thiab nej yuav tsis tau pe
   tej uas nej txhais tes ua dua li lawm.
  14Kuv yuav rho kiag nej tej ncej dab Asela
   hauv nej nruab nrab pov tseg,
   thiab ua rau nej tej moos puam tsuaj.
  15Kuv yuav chim thiab ua pauj npau taws vog
   rau tej tebchaws uas tsis mloog lus.”