5

Tơlơi Ƀuăn Kơ Pô Git Gai Rai Mơ̆ng Plei Bêtlehem

  1Ơ ƀing ană plei amăng plei Yerusalaim hơi, pơƀut glaĭ bĕ ƀing ling tơhan gih!
   Arăng blah hruă hĭ ƀing ta!
   Ƀing gơñu hlak kơsung blah khua djă̱ akŏ ƀing Israel.
  2Yahweh pơhiăp tui anai, “Ơ plei Bêtlehem Ephrathah,
   ih jing plei anet hloh amăng khul plei pơnăng amăng anih lŏn Yudah,
   samơ̆ mơ̆ng ih yơh, Kâo či brơi rai sa čô khua či git gai kơ ƀing Israel,
   phŭn ñu tơbiă rai mơ̆ng rơnŭk đưm đă hlâo adih yơh.”
  3Hơnŭn yơh, Yahweh či jao hĭ ƀing ană plei Ñu Israel kơ ƀing rŏh ayăt ƀing gơ̆
   tơl truh mông pô đah kơmơi či đih apui hơmâo rai ană đah rơkơi ñu
   laih anŭn abih ƀing ayŏng adơi ñu mơ̆ng lŏn čar tuai
   či wơ̆t glaĭ pơgop hrŏm hăng ƀing ană plei gơñu pô yơh.
  4Tơdang ñu truh laih, ñu či git gai ƀing ană plei ñu hăng tơlơi kơtang rai mơ̆ng Yahweh
   laih anŭn hăng tơlơi dưi prŏng mơ̆ng Yahweh Ơi Adai ñu pô yơh.
  Ƀing ană plei ñu či dŏ hơdip rơnŭk rơnua yơh
   yuakơ tơlơi git gai wai lăng ñu či lar hyu djŏp djang lŏn tơnah yơh.
  5Laih anŭn ñu či ba rai tơlơi rơnŭk rơno̱m yơh.

Tơlơi Pơklaih Laih Anŭn Tơlơi Pơkơhma̱l

   Tơdang ƀing Assiria wang blah čar ta laih anŭn kơsung găn rai khul kơđông kơjăp ta,
   ƀing ta či pơkiaŏ nao ƀing khua djă̱ akŏ kơtang hloh ta yơh kiăng kơ blah glaĭ ƀing gơñu.
  6Ƀing gơñu yua gơnam blah kơtang gơñu yơh či blah juă hĭ ƀing Assiria,
   jing anih lŏn Nimrôd anŭn.
  Tui anŭn, ƀing khua anŭn yơh či pơklaih hĭ ƀing ta mơ̆ng ƀing Assiria
   tơdang ƀing gơñu rai wang blah lŏn čar ta.
  7Yahweh či pơkiaŏ nao ƀing ană plei Israel, jing ƀing dŏ so̱t anŭn, pơ lu lŏn čar
   hrup hăng ia ngo̱m hiam laih anŭn ia hơjan klă gơnam tăm či bluh đĭ yơh.
   Ƀing gơñu či đaŏ kơnang ƀơi Ơi Adai yơh, ƀu djơ̆ đaŏ kơnang kơ mơnuih ôh.
  8Ƀing dŏ so̱t tŏng krah ƀing lŏn čar či jing hrup hăng sa drơi rơmung dŭl yơh,
   hyu lua gơnam ƀơ̆ng amăng glai kơmrơ̆ng ƀôdah amăng đang rơ̆k;
   ñu mŭt nao tŏng krah khul triu,
   kơplŏng mă kĕ hek pơsăn hĭ khul triu,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơklaih hĭ khul triu mơ̆ng ñu.
  9Ƀing Israel či blah juă hĭ ƀing rŏh ayăt gơñu,
   laih anŭn pơrai hĭ ƀing rŏh anŭn abih bang yơh.
  10Yahweh pơhiăp tui anai, “Amăng hrơi anŭn,
   Kâo či pơrai hĭ aseh gih laih anŭn pơrăm hĭ rơdêh aseh gih.
  11Kâo či pơrai hĭ khul plei pla amăng lŏn čar gih
   laih anŭn pơglưh trŭn hĭ abih bang anih kơđông kơjăp gih.
  12Kâo či pơrai hĭ gơnam pơjâo kiăng pơgang gih yua
   laih anŭn ƀu či pioh lui ƀing pơjâo pơthâo gih ôh.
  13Kâo či pơrai hĭ khul rup trah wơ̆t hăng khul boh pơtâo yang gih mơ̆n;
   ƀing gih ƀu či bon kơkuh dơ̆ng tah kơ khul gơnam ƀing gih hơmâo pơkra laih gih pô.
  14Kâo či pơglưh trŭn hĭ khul rup yang tơmĕh HʼAsêrah amăng lŏn čar gih
   laih anŭn pơrai hĭ khul plei pla gih yơh.
  15Kâo ăt hil biă mă yơh hăng abih bang ƀing lŏn čar jing ƀing hơmâo hơngah laih ƀu tui gưt kơ Kâo
   tui anŭn Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh.”