6

Mâm Ƀư Gay Dơi Geh Nau Tâm Rklaih

Yêhôva Nduyh Phung Ƀon Lan Păng

1Iăt hom moh nau Yêhôva lah: "Dâk hom may, tâm mpơl hom nau may ta năp phung yôk, jêh ri ƀư ăn phung gôl yôk iăt hom nau may!
2Hơi phung yôk, jêh ri mbon bu mon nâp ma neh ntu; iăt hom nau Yêhôva sŭk nsôr.
 Yorlah Yêhôva geh nau đah phung ƀon lan păng; păng mra tâm rlăch đah phung Israel.
3"Hơi phung ƀon lan gâp, moh nau gâp hŏ ƀư jêh ma may?
 Moh nau gâp ƀư dĭng rgănh ir may?
 Plơ̆ sĭt lah hom ma gâp!
4Yorlah gâp njŭn leo jêh may tă bơh n'gor bri Êjipt, jêh ri sâm chuai an jêh tă bơh ngih jêng bu nă; jêh ri gâp prơh jêh Y-Môis hăn pan ăp may, nđâp Y-Arôn jêh ri H'Miriam tâm ban lĕ.
5Hơi phung ƀon lan gâp, ăn may kah gĭt moh nau Y-Balak hađăch bri Môap nchră, jêh ri moh nau Y-Balaam, kon buklâu Y-Bêôr plơ̆ lah ma păng;
 jêh ri kah gĭt hom moh nau gâp hŏ ƀư jêh ntơm bơh Sitim tât Gilgal, gay ăn may gĭt kan sŏng bơh Yêhôva!

Nau Yêhôva Ntăm

6"Mbă ndơ gâp mra tâm mpơl gâp nơm ta năp Yêhôva,
 jêh ri chon mbah tra năp măt Brah Ndu ta kalơ?
 Gâp mra văch tât tra năp măt Păng ma ndơ nhhơr gŭch lĕ? Ma kon ndrôk bêng du năm lĕ?
7Yêhôva mra maak lĕ ma âk rbăn mlâm biăp nkuăng, ma âk rmưn rsen n'hor dak play ôlivơ lĕ?
 Gâp mra nhhơr lĕ kon gâp deh bôk rah yor nau gâp rlau nau vay?
 Play tă bơh ndŭl proch gâp mâm yor nau tih tâm huêng gâp?"
8Hơi bunuyh, Păng hŏ tâm mpơl ăn ma may moh ntil nau jêng ueh; jêh ri moh nau Yêhôva ntăm jêh ma may.
 Nây jêng ƀư nau sŏng, blau ƀư ueh jêh ri hăn ndrel ma Brah Ndu khân may ma nau dêh rhêt.
9Bâr Yêhôva nter lah ma ƀon toyh aơ--bunuyh ueh ăn klach yơk ma amoh Păng--"iăt hom mâng dong jêh ri gĭt mbu nơm hŏ săch nau nây.
10Dơi lĕ gâp ăn chuêl drăp ndơ nau ƀai tâm ngih nơm ƀai,
 jêh ri n'hŭch lơi njing lĕ di jêng nau rak rtăp?…
11Gâp geh dŏng njing tih jêh ri play njing nklă tâm ƀau, pôri gâp mâm dơi jêng kloh?
12Yorlah phung ndrŏng ƀon aơ bêng ma nau djơh mhĭk,
 phung bunuyh ƀon lan păng ngơi nau mƀruh,
 jêh ri tâm trôm mbung păng geh mpiăt vay ndơm bu.
13Yor nây gâp dong may, gay ăn sôt rmanh jru, jêh ri gay ƀư rai may yor nau tih may.
14May mra sông sa, ƀiălah mâu hơm ôh; jêh ri mra geh nau ji ngot tâm ndŭl may. May mra bun ndơ may, ƀiălah mâu dơi tâm rklaih ôh; bi ma ndơ may dơi tâm rklaih, pôri gâp mra jao păng ma đao.
15May mra srih, ƀiălah mâu geh roih rek ôh; may mra păt dak play ôlivơ, ƀiălah mâu geh troch ôh dak nây ma may.  May mra păt dak play kriăk ƀâu, ƀiălah mâu geh nhêt ôh.
16Yorlah bu hôm e djôt prăp nau vay Y-Ômri, jêh ri lĕ rngôch kan pah ngih Y-Ahap; khân may chuat hăn tĭng nau khân păng chră nkhuch, gay ma gâp ƀư rai may, jêh ri ăn phung ƀon lan may jêng ndơ bu nsŭch; khân may mra anh nau prêng phung ƀon lan gâp."