6

Con đường cứu độ

1Bây giờ hãy nghe lời Chúa phán dạy dân Ngài: "Hãy đứng ra khiếu nại và kêu gọi núi đồi làm nhân chứng cho mình!"
2Bây giờ, hỡi các núi, hãy nghe bản cáo trạng của Chúa đối với dân Ngài. Ngài sẽ khởi tố Y-sơ-ra-ên. 3Dân Ta ơi, Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm phiền ngươi những gì? 4Ta đã đem ngươi ra khỏi Ai-cập, chuộc ngươi khỏi ách nô lệ. Ta đã sai Mai-sen, A-rôn, Mỵ-lâm dẫn đường ngươi. 5Dân Ta ơi, hãy nhớ lại mưu độc của Ba-lác là vua Mô-áp và lời rủa sả của Ba-la-am, con Bê-ô. Hãy nhớ lại những việc Ta làm từ Si-tim đến Ghinh ganh, để ý thức được đức công chính của Chúa Hằng Hữu."
6Ta sẽ đem lễ vật gì đến chầu Chúa và quì lạy trước mặt Thượng Đế Chí cao? Có phải đem đến cho Ngài tế lễ thiêu và những con bê một tuổi? 7Chúa Hằng Hữu có thỏa lòng vì hàng ngàn cừu đực hay hàng vạn suối dầu sao? Có nên dâng con trưởng nam ta hoặc tế lễ bằng sinh mạng con cái để chuộc tội không?
8Chẳng phải Chúa đã dạy rằng Ngài chỉ đòi hỏi ngươi thực hành sự công chính, ưa mến sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Chân Thần ngươi sao? 9Tiếng Chúa Hằng Hữu vang dội khắp thành phố; ai khôn ngoan đều kính sợ Danh Ngài. Quân xâm lăng đang bố trí vì Chúa đã sai họ đến.
10Vì tội ác ngươi quá nặng; ngươi gian lận đủ cách để làm giàu. Nhà của kẻ ác đầy dẫy của cải bất chính và những cây cân gian lận. 11Làm sao Ta có thể dung tha những tên gian thương chuyên dùng cây cân gian lận vói những quả cân non? 12Bọn nhà giàu các ngươi hung bạo, dân chúng ngươi lừa bịp với miệng lưỡi tráo trở lừa gạt. 13Bởi vậy, Ta bắt đầu đánh phạt ngươi, làm cho ngươi tiêu điều vì tội lỗi ngươi. 14Ngươi sẽ ăn mà không no, ruột cứ cồn cào vì đói. Ngươi sẽ chắt lót nhưng không dành dụm được, còn được tí nào đều bị mất hết vì chiến tranh. 15Ngươi sẽ gieo nhưng không được gặt, sẽ ép dầu nhưng không được hưởng; sẽ ép rượu nho nhưng không được uống. 16Ngươi chỉ giữ đường lối của Ôm-ri, chỉ theo gương nhà A-háp mà phạm tội nên Ta sẽ làm cho ngươi bị mọi người ghê tởm; nhân dân ngươi làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi sẽ mang sỉ nhục của dân Ta.