6

Tus TSWV Ua Plaub rau Cov Yixalayees

1Nej cia li mloog tus TSWV rooj plaub uas nrog cov Yixalayees sib hais.
 Tus TSWV, cia li sawv thiab hais koj rooj plaub; thov cia tej toj roob hauv pes nrog ua timkhawv hnov koj tej lus.
2Tej roob thiab tej hauvpaus cag uas tuav lub ntiajteb nyob mus ibtxhis, nej cia li ua tib zoo mloog tus TSWV rooj plaub! Tus TSWV tau kom ib rooj plaub nrog nws haivneeg. Nws tabtom ua plaub rau cov Yixalayees.
3Tus TSWV hais tias, “Kuv haivneeg, kuv tau ua li cas rau nej? Kuv tau ua rau nej nyuaj siab los? Nej cia li teb kuv! 4Kuv tau coj nej tawm nram tebchaws Iziv los; kuv tau tso nej dim ntawm txojkev ua luag qhev; kuv txib Mauxes, Aloos thiab Milias ua cov coj nej. 5Kuv haivneeg, nco ntsoov tej uas cov Mau-am tus Vajntxwv Npalaj tuav tswvyim ua phem rau nej thiab tej uas Npe-aus tus tub Npala-as tau teb rau Npalaj ntawd. Nco ntsoov tej xwmtxheej uas thaum nej tabtom tawm hauv lub yeej ntawm Akaxias los rau ntawm Nkilenkas. Nco ntsoov tej no, nej thiaj yuav paub tej uas kuv tau pab nej dim ua ntu zus los.”

Yam Uas Tus TSWV Xav Kom Neeg Ua

6Thaum kuv mus pehawm tus TSWV uas yog Vajtswv tus uas kav saum qaum ntuj, kuv yuav coj dabtsi mus rau nws? Kuv yuav coj tej menyuam nyuj uas zoo tshaj plaws mus tua hlawv ua khoom fij rau nws los? 7Tus TSWV puas yuav txaus siab, yog hais tias kuv coj ib txhiab tus yaj lossis tej roj txiv ntoo uas txhawv li tus dej tsis tu mus rau nws? Puas yog kuv yuav tau muab kuv tus tub hlob mus tua ua khoom fij rau tus TSWV thiaj theej tau kuv lub txhoj? 8Yeej tsis tau hlo li, tus TSWV twb qhia yam zoo rau peb lawm. Tej uas nws xav kom peb ua yog li no: ua lub siab ncaj, cog kev sib hlub kom ruaj khov, thiab ua lub neej txo hwjchim nrog peb tus Vajtswv sib raug zoo.
9Tus uas hwm tus TSWV thiaj yog tus muaj tswvyim. Tus TSWV hais rau cov neeg uas nyob hauv nroog hais tias, “Nej cov uas tuaj sib sau rau hauv nroog, nej cia li ua tib zoo mloog! 10Hauv cov neeg ua phem tej tsev puv nkaus tej khoom uas lawv mus dag tau los. Lawv muab rab teev tsis txwm luj ntxo luag tug noj; kuv ntxub tej ntawd kawg li. 11Kuv yuav ua li cas thiaj zam txim tau rau cov neeg uas muab rab teev tsis txwm coj los luj ntxo luag tug ntawd? 12Nej cov neeg uas muaj txiag npluanuj, nej nrhiav nrhw huab cov neeg txomnyem tug los rau nej yuav, thiab nej txhua tus puavleej yog neeg dag xwb. 13Yog li ntawd, kuv twb pib ua kom nej raug puastsuaj, vim tej uas nej ua txhaum ntawd lawm. 14Nej yuav tau noj tiamsis tsis tsau plab, nej tseem tshaib nqhis. Nej yuav nqa ntau yam mus, tiamsis nej yuav txuag tsis tau tej ntawd cia; txhua yam uas nej khaws cia kuv yuav muab ua kom puastsuaj tas rau hauv tshavrog. 15Nej tseb noob nplej, tiamsis nej yuav tsis muaj qoobloo sau. Nej tsuam txiv ntoo roj, tiamsis nej yuav tsis muaj roj siv. Nej tsuam cawv txiv hmab, tiamsis nej yuav tsis muaj cawv haus. 16Tej no yuav tshwmsim tuaj, vim nej tau ua phem raws nraim li Vajntxwv Aumelis thiab nws tus tub uas yog Vajntxwv Ahaj ua. Nej xyaum ua raws li nkawd ua, yog li ntawd kuv yuav ua kom nej raug kev puastsuaj thiab luag yuav thuam nej. Tej neeg uas nyob txhua qhov yuav saib tsis taus nej.”