7

Cov Yixayee ua tsis ncaj

  1Kuv raug txom nyem lauj!
   Kuv zoo yam li thaum tus uas de tej txiv
   rau lub caij ntuj qhua
  thiab xawb de tej txiv hmab tag lawm,
   tsis tshuav ib tauv txiv hmab noj kiag li,
  thawj phaum txiv cev uas kuv ntshaw noj
   los tsis muaj ib lub siav li.
  2Cov uas hwm Vajtswv ploj tag
   hauv lub tebchaws lawm,
  ib tsoom neeg tsis tshuav
   ib tug siab ncaj kiag li.
  Lawv sawvdaws zov kev tos tua neeg xwb,
   nyias ua hlua cuab nyias li kwvtij.
  3Lawv txhais tes tsuas yog txawj ua phem xwb.
   Tus thawj thiab tus uas tu plaub
   thov yuav nyiaj xiab,
  tus uas ua hlob kuj tsa ncauj hais
   tej kev phem uas nws lub siab ntshaw,
   lawv sawvdaws ntaus tswvyim npaj ua tej no.
  4Lawv cov tus uas zoo kawg
   kuj zoo li tsob pos,
  tus uas siab ncaj kawg
   kuj zoo yam li lub laj kab xov pos.
  Hnub uas nej cov faj xwm hais rau nej,
   yog hnub uas txiav txim rau nej,
   twb los txog lawm.
  Nimno qhov uas lawv raug kev kub ntxhov
   los ze lawm.
  5Tsis txhob tso siab rau kwvtij zej zog,
   tsis txhob cia siab rau phoojywg,
  cia li tswj koj lub qhov ncauj
   tsis txhob qhia
   rau tus uas nyob hauv koj lub xubntiag.
  6Rau qhov tus tub saib tsis taus leej txiv,
   tus ntxhais tawm tsam leej niam,
  tus nyab tawm tsam niam pog,
   yus tus yeeb ncuab
   kuj yog yus tsev neeg ntag.
  7Kuv li kuv yuav ntsia ntsoov Yawmsaub,
   kuv yuav tos rawv Vajtswv uas cawm kuv dim.
   Kuv tus Vajtswv yuav mloog kuv tej lus.

Yawmsaub coj txojkev cawm los

  8Kuv tus yeeb ncuab 'e,
   tsis txhob zoo siab thuam luag kuv.
  Thaum kuv ntog los kuv yuav rov sawv tau,
   thaum kuv nyob hauv qhov tsaus ntuj,
   Yawmsaub yuav ua qhov kaj rau kuv.
  9Vim yog kuv ua txhaum rau Yawmsaub,
   kuv yuav thev nws txojkev chim
  mus txog thaum nws daws
   kuv tshaj plaub thiab tu plaub rau kuv.
  Nws yuav coj kuv tawm mus
   rau hauv qhov kaj
   thiab kuv yuav pom nws txojkev cawm dim.
  10Mas kuv tus yeeb ncuab yuav pom
   thiab tus uas hais rau kuv tias,
  “Koj tus Vajtswv Yawmsaub nyob qhovtwg?”
   yuav raug txaj muag.
   Kuv lub qhov muag yuav saib thiab hnyos nws.
  Nimno nws yuav raug muab tsuj
   yam nkaus li cov av nplaum rau hauv txojkev.

  11Hnub uas tsim kho nej tej ntsa loog yuav los,
   mas hnub ntawd nej tej ciam teb
   yuav nthuav dav.
  12Hnub ntawd luag yuav tuaj cuag nej,
   yog tuaj txij ntawm Axilia tebchaws
   mus txog ntua Iyi tebchaws,
  thiab tuaj txij Iyi tebchaws
   mus txog tus dej Yufeti,
  thiab txij lub hiavtxwv no
   mus txog lub hiavtxwv tim ub,
  thiab txij lub roob no
   mus txog lub roob tim ub.
  13Lub ntiajteb yuav nyob do cuas
   vim yog tim cov neeg uas nyob hauv,
   thiab tim tej uas lawv ua.

Yawmsaub txojkev hlub

  14Thov koj tuav rawv koj tus pas nrig
   yug koj haiv neeg, uas yog koj pab yaj,
   yog koj qub txeeg qub teg.
  Lawv nyob ua twm zeej twm kawv
   hauv hav zoov uas nyob hauv nruab nrab
   lub tebchaws uas zoo qoob.
  Thov cia lawv nrhiav noj hauv Npasas
   thiab Kile‑a ib yam li yav thaum ub.
  15Ib yam li thaum nej tawm hauv Iyi tebchaws los,
   kuv yuav ua tej txujci phimhwj
   tshwm los rau lawv pom.
  16Ib tsoom tebchaws yuav pom
   thiab yuav txaj muag lawv li hwjchim huvsi,
  lawv yuav muab tes pos qhov ncauj cia,
   lawv lub qhov ntsej yuav lag.
  17Lawv yuav yaim hmoov av yam li nab,
   ib yam li tej tsiaj uas nkag hauv av.
  Lawv yuav tawm hauv lawv tej chaw ruaj khov
   ua ib ce tshee hnyo los,
  lawv yuav tig los cuag
   peb tus Vajtswv Yawmsaub ua ntshai kawg,
   thiab lawv yuav ntshai koj.

  18Leejtwg yog tus timtswv
   uas zoo cuag li koj, uas daws lub txim
  thiab zam tej kev fav xeeb
   uas koj cov qub txeeg qub teg
   uas tseem tshuav nyob tau ua?
  Koj tsis cim ntsoov txojkev chim mus ib txhis
   rau qhov koj txaus siab
   ua txojkev hlub ruaj khov tshwm los.
  19Koj yuav rov khuvleej peb,
   thiab muab peb tej kev txhaum tsuj ntiag tseg.
  Koj yuav muab peb lub txim huvsi
   laim pov tseg rau hauv qab thu hiavtxwv.
  20Koj yuav ua txojkev ncaj uas tso siab tau
   tshwm rau Yakhauj
  thiab ua txojkev hlub ruaj khov
   tshwm rau Aplahas,
  ib yam li koj twb cog lus ruaj khov
   rau peb tej poj koob yawm txwv
   thaum ub los lawm.