Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Nahum
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yudah
Hrơi čih: Ƀiă hlâo kơ thŭn 612 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Nahum laĭ lui hlâo kơ tơlơi phat kơđi ƀơi plei Nineweh kơ tơlơi ñu kơtư̆ juă, kheñ đet, ngă rĭh răm laih anŭn ngă sat ƀai.

Sŏp hră Nahum jing tơlơi pơdôi djă̱ hơdơr kơ tơlơi plei Nineweh răm rai, anŭn jing plei phŭn pô rŏh ayăt đưm laih anŭn kơtư̆ juă ƀing Israel, jing ƀing Assiria yơh. Tơlơi răm rai plei Nineweh anŭn, jĕ ƀơi rơnuč thŭn tal tơjuh H.K., arăng yap kơ tơlơi truh anŭn jing tơlơi Ơi Adai phat kơđi ƀơi lŏn čar sat ƀai pơgao pơang yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi phat kơđi ƀơi plei Nineweh (1:1-15)
Tơlơi plei Nineweh răm rai (2:1–3:19)