Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Y-Nahum jing klei mmuñ čih djŏ kơ klei bi rai ƀuôn Niniwơ, ƀuôn prŏng čar Asiri, jing pô roh mphŭn dô ktư̆ juă găp djuê phung Israel. Ƀuôn Niniwơ dlưh rai giăm knhal tuč ênuk tal kjuh Êlâo kơ Krist, dưi lač anei jing klei phat kđi Khua Yang hŏng sa phung găp djuê jhat ƀai leh anăn bŏ hŏng klei krưh mgao.

Jar

Klei phat kđi ƀuôn Niniwơ (1:1-15)
Klei ƀuôn Niniwơ dlưh rai (2:1–3:19)