10

Nau Tâm Rnglăp Tay Đah Brah Ndu

1Aơ jêng amoh phung kđâm sămƀŭt tâm rnglăp nây geh: Y-Nêhêmi, ƀư kôranh chiă uănh, kon buklâu Y-Hakalia, jêh ri Y-Sêdêkia. 2Y-Sêrêya, Y-Asaria, Y-Jêrêmi, 3Y-Pashur, Y-Amaria, Y-Malkija, 4Y-Hatus, Y-Sdêbania, Y-Maluk, 5Y-Harim, Y-Mêrêmôt, Y-Apdia, 6Y-Daniel, Y-Ginêthôn, Y-Baruk, 7Y-Mêsulam, Y-Abija, Y-Mijamin, 8Y-Masia, Y-Bilgai, Y-Sêmay a; nây jêng phung kôranh ƀư brah.
9Phung Lêvi geh: Y-Jêsua, kon bu klâu Y-Asania; Y-Binui, kon bu klâu Y-Hênadat; Y-Katmiêl 10jêh ri phung oh nâu khân păng, Y-Sêbania, Y-Hôdia, Y-Kilita, Y-Pêlaya, Y-Hanan, 11Y-Mika, Y-Rêhôp, Y-Hashabia, 12Y-Sakur, Y-Sêrêbia, Y-Sêbania, 13Y-Hôdia, Y-Bani, Y-Bêninu.
14Phung kôranh tâm phung ƀon lan geh: Y-Parôs, Y-Pahat-Môap, Y-Êlam, Y-Yatu, Y-Bani, 15Y-Buni, Y-Asgat, Y-Bênai, 16Y-Adônija, Y-Bikvai, Y-Adin, 17Y-Ater, Y-Hêsêkia, Y-Asur, 18Y-Hodia, Y-Hasum, Y-Bêsai, 19Y-Harip, Y-Anathôt, Y-Nêbai, 20Y-Makpias, Y-Mêsulam, Y-Hêsir, 21Y-Mêsesabel, Y-Sadôk, Y-Jadua, 22Y-Phêlatia, Y-Hanan, Y-Anaya, 23Y-Hôsêa, Y-Hanania, Y-Hasup, 24Y-Halhôhês, Y-Pilha, Y-Bôsek, 25Y-Rêhum, Y-Hashapna, Y-Maseya, 26Y-Ahia, Y-Hanan, Y-Anan, 27Y-Maluk, Y-Harim, Y-Bana.
28Phung ƀon lan hôm-e, phung kôranh ƀư brah, phung Lêvi, phung mât chiă mpông pêr, phung mprơ, phung oh mon (n'hat na) ngih brah, jêh ri lĕ rngôch phung tâm nkhah đah ntil mpôl khân păng nơm tâm n'gor bri gay ŭch tĭng nau vay Brah Ndu, jêh ri ur kon bu klâu, kon bu ur khân păng; jêng phung geh nau blau mĭn jêh ri nau gĭt rbăng, 29tâm rnglăp ndrel phung oh nâu khân păng, jêh ri phung ndrŏng khân păng, jêh ri lăp ton sơm hăn chuat tâm nau vay Brah Ndu. Y-Môis, oh mon Brah Ndu hŏ ăn jêh, jêh ri djôt prăp jêh ri tông lĕ rngôch nau vay Yêhôva Brah Ndu he ntăm, jêh ri nau ntĭm nti chih jêh tâm nau vay Păng. 30Hên ton mâu mbloh văng kon druh khân păng đah kon ndăm hên; 31jêh ri tơlah phung ƀon lan gŭ tâm n'gor djôt leo prăp ndơ, mâu lah ba tâm nar sabat gay ŭch tăch, hên mâu mra rvăt ôh ndơ khân păng tâm nar nây mâu lah tâm nar kloh ueh; jêh ri tât năm tal pơh, hên mra lơi mâu rek ôh ba, jêh ri mâu lĕ ôp rnon.
32Tâm ban lĕ hên ƀư ăn ma hên nơm nau ton gay ŭch ăp năm du kô̆ tâm pe sêkel nhhơr ma nau kan tâm Ngih Brah Ndu hên, 33ma piăng let kloh vay nhhơr ma Brah Ndu, piăng let ranih nhhơr ƀa ƀơ, ndơ nhhơr gŭch vay nhhơr ƀa ƀơ, ma ndơ nhhơr tâm nar Sabat, ma ndơ nhhơr tâm nar năng nguay; jêh ri ma nau nhêt sa hŏ nal năng jêh; ma nau nhhơr kloh ueh, jêh ri ma nau nhhơr chuai nau tih gay ŭch ƀư kloh nau tih ma phung Israel, jêh ri ma lĕ rngôch kan ngih Brah Ndu hên. 34Hên, jêng phung kôranh ƀư brah, phung Lêvi phung ƀon lan, tâm nchroh nau nhhơr long sênh, ăn ăp năm, tĭng năng hŏ tâm nal jêh, tĭng ngih chô-yau hên, jêh ri djôt leo long nây gŭ ta kalơ nơng ƀư brah ma Yêhôva Brah Ndu hên, tĭng nâm nau hŏ chih tâm nau vay.
35Pônây, hên tông nau vay, djôt leo play bôk rah tă tâm neh hên jêh ri lĕ ntil ndơ bôk rah tâm ăp ntil tơm play hên, ăp năm leo ma ngih Yêhôva. 36Tĭng nâm nau hŏ chih tâm nau vay, djôt leo ro kon hên deh ntơm saơm tâm phung kon bu klâu hên, jêh ri mpô mpa hên, mâu lah ndrôk, mâu lah biăp văch tât ta ngih brah Brah Ndu hên jêh ri jao ăn phung kôranh ƀư brah pah kan tâm ngih brah Brah Ndu hên: 37Hên hŏ ton tâm ban lĕ djôt leo ndơ bôk rah ntơm bơh ranih hên lĕ muy, ndơ nhhơr ăn ƀư brah, jêh ri hên nhhơr play tâm lĕ ntil tơm play: dak paly kriăk ƀâu, dak play ôlivơ, jao ma phung kôranh ƀư brah, ăn tâm vâl prăp drăp ndơ ngih brah Brah Ndu hên; bi ma ndơ du kô̆ tâm jê̆t play luh tă tâm neh hên; ndơ nây hên leo ma phung Lêvi; yorlah phung Lêvi yơh kâp sŏk ndơ du kô̆ tâm jê̆t tă bơh mir ba tâm lĕ rngôch ƀon hên. 38Phung kôranh ƀư brah, kon sau Y-Arôn, mra hăn ndrel phung Lêvi, tơlah khân păng sŏk dơn ndơ du kô̆ tâm jê̆t; jêh ri khân păng mra djôt leo ndơ du kô̆ tâm jê̆t nây ma ngih brah Brah Ndu hên, bun ăn tâm ntŭk jrô prăp drăp ndơ. 39Yorlah phung ƀon lan Israel jêh ri phung Lêvi mra leo ndơ nhhơr nâm bu ba, dak play kriăk ƀâu jêh ri dak paly ôlivơ leo ăn tâm ăp jrô nây, jêng ntŭk bu prăp khăl ngan kloh ueh, tâm jrô kloh phung kôranh ƀư brah pah kan, phung gak mpông, jêh ri phung mprơ. Pôri, hên mâu mra chalơi ôh ngih brah Brah Ndu hên.