10

Kết ước

1Đây là tên những người đóng ấn trên giao ước: Nô-hê-mi (tổng trấn, con Ha-ca-lia), Sê-dê-kia, 2Sê-ra-gia, A-xa-ria, Giê-rê-mi, 3Pha-ru-sơ, A-ma-ria, Manh-ki-gia, 4Hát túc,-Sê-ba-nia, Ma-lúc, 5Ha-rim, Mê-rê-mốt, Áp-đia, 6Đa-ni-ên, Ghi-nê-thôn, Ba-rúc, 7Mê-su-lam, A-bi-gia, Mi-gia-min, 8Ma-a-xia, Binh-gai, Sê-ma-gia. Những người kể trên đều là thầy tế lễ. 9Những người Lê-vi gồm có: Giê-sua (con A-xa-nia), Bin-nui (con Hê-na-đát), Cát-mi-ên 10và các anh em Sê-ba-nia, Hô-đi-gia, Kê-li-ta, Bê-la-gia, Ha-nan, 11Mai-ca, Rê-hốp, Ha-sa-bia, 12Xác cua, Sê-rê-bia, Sê-ba-nia, 13Hô-đia, Ba-ni, Bê-ni-nu. 14Các nhà lãnh đạo nhân dân: Pha-rốt, Pha-hát Mô-áp, Ê-lam, Xát-tu, Ba-ni, 15Bu-ni, A-gát, Bê-bai, 16A-đô-ni-gia, Biết-vai, A-đin, 17A-te, Ê-xê-chia, A-xu-rơ, 18Hô-đia, Ha-sum, Bê-sai, 19Ha-ríp, A-na-tốt, Nê-bai, 20Mác-bi-ách, Mê-su-lam, Hê-xia, 21Mê-sê-xa-bê-ên, Xa-đốc, Gia-đua, 22Phê-la-tia, Ha-nan, A-na-gia, 23Hô-sê, Ha-na-nia, Ha-súp, 24Ha-lô-hết, Phi-la, Sô-béc, 25Rê-hum, Ha-sáp-na, Ma-a-xê-gia, 26A-hi-gia, Ha-nan, A-nan, 27Ma-lúc, Ha-rim, Ba-a-na.
28Những người còn lại gồm cả thường dân, thầy tế lễ, người Lê-vi, người gác cổng, ca sĩ, người phục dịch Đền thờ, cùng với vợ, con đã lớn khôn là những người đã tách mình ra khỏi nếp sống của người ngoại tộc chung quanh để theo Thượng Đế. 29,30Họ đều cùng với anh em mình và các nhà lãnh đạo, thề nguyện tuân giữ luật pháp Thượng Đế do Mai-sen, tôi tớ Chúa ban hành. Họ xin Thượng Đế nguyền rủa nếu họ bất tuân. Chúng tôi thề không gả con mình cho người ngoại tộc, không cưới con gái ngoại tộc cho con trai mình. 31Chúng tôi thề không mua của ngoại tộc thóc lúa hay hàng hóa gì khác trong ngày sa-bát và các ngày lễ; không cày cấy vào năm thứ bảy, nhưng tha hết nợ cho người khác.
32Chúng tôi hứa mỗi người dâng một phần ba lạng bạc hằng năm để dùng vào công việc Đền thờ, 33gồm các chi phí về bánh trần thiết, về lễ vật ngũ cốc và lễ thiêu dâng thường lệ, lễ thiêu dâng vào ngày sa bát, ngày trăng mới và các ngày lễ khác; chi phí về các vật thánh, về lễ vật chuộc tội cho Y-sơ-ra-ên và các chi phí khác trong Đền thờ.
34Chúng tôi cũng bắt thăm giữa các gia đình thầy tế lễ người Lê-vi và thường dân, để định phiên mỗi gia đình cung cấp củi đốt trên bàn thờ, vào những ngày nhất định trong năm, theo luật pháp quy định.
35Chúng tôi hứa đem dâng vào Đền thờ tất cả hoa quả đầu mùa hằng năm, kể cả trái cây lẫn mùa màng thu hoạch ở ruộng vườn. 36Ngoài ra, con trưởng nam và thú vật đầu lòng (cừu và bò) của chúng tôi sẽ được đem dâng cho Thượng Đế, trình cho các thầy tế lễ hầu việc trong Đền thờ Ngài, như luật định. 37Chúng tôi cũng sẽ đem vào kho Đền thờ, trình cho các thầy tế lễ bột thượng hạng và những lễ vật khác gồm hoa quả, rượu, dầu; sẽ nộp cho người Lê-vi một phần mười hoa màu của đất đai, vì người Lê-vi vẫn thu phần mười của đồng bào sống trong các miền thôn quê. 38Khi người Lê-vi thu nhận phần mười, sẽ có một thầy tế lễ (con cháu A-rôn) hiện diện và rồi, người Lê-vi sẽ đem một phần mười của phần mười thu được vào kho Đền thờ. 39Nhân dân và người Lê-vi sẽ đem các lễ vật, ngũ cốc, rượu, dầu vào kho Đền thờ, và được chứa trong các bình thánh để dành cho các thầy tế lễ người gác cổng và ca sĩ sử dụng. Chúng tôi hứa sẽ không dám bỏ bê Đền thờ Thượng Đế.