10

1Cov uas ntaus cim rau yog Hakhaliya tus tub Nehemi uas yog tus tswv xeev, thiab Xedekhiya, 2Xelaya, Axaliya, Yelemi, 3Pasaw, Amaliya, Makhiya, 4Hathu, Senpaniya, Malu, 5Halee, Melemau, Aunpadiya, 6Daniyee, Kinethoo, Npalu, 7Mesulas, Anpiya, Miyamee, 8Ma‑axiya, Npikai, Semaya. Cov no yog cov pov thawj. 9Thiab cov Levi yog Axaniya tus tub Yesua, Henada caj ces Npinu‑i, thiab yog Khami‑ee. 10Thiab Levi cov kwvtij yog, Senpaniya, Haudiya, Khelitha, Pelaya, Hanas, 11Mikha, Lehau, Hasanpiya, 12Xakaw, Selenpiya, Senpaniya, 13Haudiya, Npani, thiab Npeninu.
14Cov uas ua thawj hauv cov pejxeem, yog Palau, Paha Mau‑a, Elas, Xathu, Npani, 15Npuni, Axaka, Npenpai, 16Adauniya, Npivai, Adee, 17Athaw, Hexekhiya, Axu, 18Haudiya, Hasu, Npexai, 19Hali, Anathau, Npenpai, 20Mapia, Mesulas, Hexi, 21Mesexanpee, Xadau, Yadu‑a, 22Pelathiya, Hanas, Anaya, 23Hause‑a, Hananiya, Hasus, 24Halauhe, Piha, Saunpe, 25Lehoo, Hasana, Ma‑axeya, 26Ahi‑a, Hanas, Ana, 27Malu, Halee, Npa‑anas.
28“Dua li cov pejxeem uas hais tag lawd, mas cov pov thawj, cov Levi, cov uas zov tej rooj loog, cov hu nkauj, cov tub teg tub taws uas ua haujlwm ntawm lub tuam tsev thiab txhua tus uas nws muab nws tus kheej cais tawm hauv lwm haiv neeg hauv ib tsoom tebchaws los coj Vajtswv txoj kevcai, thiab tag nrho lawv cov pojniam thiab lawv tej tub tej ntxhais, yog sawvdaws uas txawj to taub thiab paub qabhau, 29kuj nrog lawv cov kwvtij thiab lawv cov uas ua hlob koom ua ke muab tej lus tsawm foom pav lawv tus kheej thiab cog lus twv tias lawv sawvdaws yuav ua lawv lub neej raws li Vajtswv txoj kevcai uas Vajtswv tus tub qhe Mauxe tau muab cob rau peb, thiab yuav coj thiab ua raws li Yawmsaub uas yog peb tus tswv tej lus nkaw thiab nws tej kevcai thiab nws tej kab ke huvsi. 30Mas peb yuav tsis muab peb tej ntxhais qua rau lwm haiv neeg hauv lub tebchaws no thiab tsis yuav lawv tej ntxhais los rau peb tej tub. 31Yog hnub Xanpatau tej neeg hauv lub tebchaws no coj qhov txhia chaw thiab yam qoob loo twg tuaj muag, peb tsis yuav rau hnub Xanpatau lossis hnub uas dawb huv. Thiab peb yuav tsis sau qoob loo rau xyoo uas xya thiab tsis sau tej nuj nqes txhua yam.
32“Thiab peb tu cia rau peb tias, ib xyoos peb yuav them ib feem peb hauv ib shekhee los siv rau hauv peb tus Vajtswv lub tuam tsev, 33coj los ua nqe rau cov ncuav uas txawb xyeem, thiab ua nqe rau tej uas niaj hnub ua kevcai xyeem qoob loo thiab rau tej uas niaj hnub ua kevcai hlawv huvsi xyeem mus li, thiab rau tej hnub Xanpatau, tej hnub hli xiab, thiab tej kevcai noj haus uas teem cia, thiab ua nqe rau tej uas dawb huv, thiab rau tej uas ua kevcai xyeem daws txim ntxuav cov Yixayee tej kev txhaum, thiab rau txhua yam haujlwm ntawm peb tus Vajtswv lub tuam tsev. 34Peb tau ua ntawv rho thiab, yog cov pov thawj, cov Levi, thiab cov pejxeem sawvdaws, yuav coj taws los rau hauv peb tus Vajtswv lub tuam tsev raws li peb tej cum thiab raws li tej sijhawm uas niaj xyoo teem cia, xwv thiaj tau rauv rau saum peb tus Vajtswv Yawmsaub lub thaj raws li uas sau cia rau hauv txoj kevcai.
35“Peb tu cia rau peb tias niaj xyoo peb yuav coj thawj phaum qoob hauv peb daim teb thiab txhua yam txiv ntoo thawj phaum tuaj rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 36Thiab peb yuav coj peb thawj tus tub hlob thiab peb thawj tug menyuam tsiaj txhu, yog nyuj yog yaj yog tshis, tuaj rau hauv peb tus Vajtswv lub tuam tsev rau cov pov thawj uas ua haujlwm hauv peb tus Vajtswv lub tuam tsev, raws li uas sau cia rau hauv txoj kevcai 37Thiab peb yuav coj peb thawj phaum hmoov qeb hmoov mog, thiab tej uas peb yuav muab pub, yog txhua yam txiv ntoo thiab cawv txiv hmab thiab roj, tuaj rau cov pov thawj muab tso rau hauv tej txhab hauv peb tus Vajtswv lub tuam tsev. Thiab peb yuav muab ib feem kaum hauv peb daim teb rau cov Levi, vim cov Levi yog cov uas sau ib feem kaum ntawm peb txhua lub moos. 38Mas tus pov thawj, uas yog Aloo caj ces, yuav nrog cov Levi nyob thaum cov Levi tau txais ib feem kaum ntawd, thiab cov Levi kuj yuav muab ib feem kaum rho hauv ib feem kaum ntawd coj mus cia rau tej chav hauv peb tus Vajtswv lub tuam tsev uas yog lub txhab. 39Cov pejxeem Yixayee thiab Levi caj ces yuav tsum coj tej qoob loo, cawv txiv hmab tshiab thiab roj uas pub, tuaj cia rau hauv tej chav tsev uas khaws tej twj siv ntawm lub chaw pe Vajtswv, yog lub chaw uas cov pov thawj uas ua haujlwm thiab cov zov tej rooj loog thiab cov hu nkauj nyob. Peb yuav tsis muab peb tus Vajtswv lub tuam tsev tso tseg li.”