10

1Thawj tug uas suam npe rau daim ntawv ntawd yog tus tswvxeev uas yog Hakaniyas tus tub Nehemis ntag. Thiab cov neeg uas muaj npe li nram no yog cov uas tau nrog suam npe rau daim ntawv ntawd: 2-8Cov Povthawj: