12

Phung Kôranh Ƀư Brah Jêh ri Phung Lêvi

1Aơ jêng phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Lêvi văch ndrel ma Y-Sêrubabel, kon buklâu Y-Salathiel, jêh ri Y-Jêsua hăn hao; Y-Sêrêya, Y-Yêrêmi, Y-Êsra. 2-3Y-Sêkania, Y-Rêhum, Y-Mêrêmôt, 4Y-Idô, Y-Ginêthôi, Y-Abija, 5-6Y-Sêmay a, Y-Jôarip, Y-Jêdaya, 7Y-Salu, Y-Amôk, Y-Hilkia, Y-Jêdaya. Nây jêng phung kôranh ma phung jêh ri ƀư brah jêh ri ma phung oh nâu khân păng tâm rnôk Y-Jêsua.
8Phung Lêvi: Y-Jêsua, Y-Binui, Y-Katmiêl, Y-Sêrêbia, Y-Yuda, jêh ri Y-Matania, nơm chiă uănh nau mprơ tâm rnê ndrel ma phung oh nâu păng; 9geh đŏng Y-Bakbukia, jêh ri Y-Uni ndrel ma phung oh nâu khân păng; khân păng tâm rdơn nau kan ndrăng khân păng.
10Y-Jêsua bă Y-Jôyakim; Y-Jôyakim bă Y-Êliasip; Y-Êliasip bă Y-Jôada; 11Y-Jôada bă Y-Yônathan jêh ri Y-Yônathan bă Y-Jadua.
12Aơ jêng kôranh tâm noi deh phung kôranh ƀư brah, tâm rô̆ Y-Jôyakim: Ma mpôl Y-Sêraya geh Y-Mêraya; ma mpôl Y-Yêrêmi geh Y-Hanania; 13ma mpôl Y-Êsra geh Y-Mêsulam; ma mpôl Y-Amaria geh Y-Jêhôhanan; 14ma mpôl Y-Maluk geh Y-Yônathan; ma mpôl Y-Sêbania geh Y-Yôsep; 15ma mpôl Y-Harim geh Y-Atna; ma mpôl Y-Mêrayôt geh H'Hêlkai; 16ma mpôl Y-Idô geh Y-Sakari; ma mpôl Y-Ginêthôn geh Y-Mêsulam; 17ma mpôl Y-Abija geh Y-Sikri; ma mpôl Y-Minianim jêh ri ma mpôl Y-Môadia geh Y-Piltai; 18ma mpôl Y-Bilga geh Y-Samua; ma mpôl Y-Sêmay a geh Y-Yônathan; 19ma mpôl Y-Jôarip geh Y-Matênai; ma mpôl Y-Jêdaya geh Y-Usi; 20ma mpôl Y-Salai geh Y-Kalai; ma mpôl Y-Amôk geh Y-Êber; 21ma mpôl Y-Hilkia geh Y-Hashabia; ma mpôl Y-Jêdaya geh Y-Nêthanel.
22Bi ma phung Lêvi, lĕ kôranh noi deh khân păng hŏ chih amoh tâm ndrom sămƀŭt tâm rô̆ Y-Êliasip, Y-Jôada, Y-Yôhanan jêh ri Y-Jadua; biăp ma phung kôranh ƀư brah, bu chih amoh tâm ndrom sămƀŭt tâm rô̆ Y-Darius, n'gor Persơ chiă uănh.
23Phung kôranh noi deh phung Lêvi geh chih amoh tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch, kŏ tât rô̆ Y-Yôhanan, kon bu klâu Y-Êliasip. 24Phung kôranh noi deh ma phung Lêvi: geh Y-Hashabia, Y-Sêrêbia, jêh ri Y-Jêsua, kon bu klâu Y-Katmiêl ndrel ma phung oh nâu khân păng, dâk tâm tra năp, tĭng mbŭch, tĭng mpôl, gay tâm rnê jêh ri lah ueh, tĭng nâm nau ntĭnh tă bơh Y-David, bunuyh Brah Ndu.
25Y-Matania, Y-Bakbikia, Y-Ôbadia, Y-Mêsulam, Y-Talmôn, jêh ri Y-Akup, jêng phung gak njrăng (jay) vâl prăp drăp ndơ êp kêng mpông pêr, jêh ri nđâp ma mpông pêr. 26Phung nây gŭ rêh rnôk rô̆ Y-Jôakim, kon bu klâu Y-Jêsua, sau Y-Yôsadak, jêh ri tâm rô̆ Y-Nêhêmi, kôranh n'gor, jêh ri tâm rô̆ Y-Êsra, ƀư kôranh ƀư brah jêh ri kôranh chih sămƀŭt.

Nau Nhhơr N'găp Pêr Ƀon Yêrusalem

27Tơlah nau nhhơr n'găp pêr ƀon Yêrusalem, bu prơh bunuyh kuăl phung Lêvi gŭ lam ntŭk, gay leo khân păng hăn rlet ƀon Yêrusalem, gay râng nau nhêt sa nhhơr n'găp pêr ma nau răm maak, geh nau tâm rnê jêh ri bâr mprơ tĭng gong rêng, jêh ri n'hôm rlet. 28Phung mprơ tâm rnglăp du ai, tă bơh neh lâng văr jŭm Yêrusalem, ăp mƀon phung Nêtôphat; 29tâm ban lĕ tă bơh ƀon Bet-Gilgal jêh ri tă bơh krĭng ƀon Gêba jêh ri ƀon Asmavet; yorlah phung mprơ hŏ ndâk njêng jêh ƀon gŭ ma khân păng nơm ƀư jŭm ƀon Yêrusalem. 30Phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Lêvi ƀư brah jêh ri phung Lêvi ƀư kloh khân păng nơm; jêh ri khân păng ƀư kloh phung ƀon lan, mpông pêr, jêh ri pêr.
31Rnôk nây, gâp leo phung kôranh tâm phung Yuda hao ta kalơ pêr ƀon, jêh nây tâm rlak bar phung âk hăn tâm groi ndrel gay tâm rnê lah ueh; du phung hăn mpeh pama ta kalơ pêr ƀon, rlet ma Mpông Pêr Djah. 32Pakơi khân păng geh Y-Hôshaya, jêh ri du n'gul phung kôranh tâm phung Yuda hăn groi, 33nđâp ma Y-Asaria, Y-Êsra, Y-Mêsulam, Y-Yuda, Y-Benjamin, 34Y-Sêmay a, Y-Yêrêmi, 35jêh ri phung kon bu klâu bơh phung kôranh ƀư brah djôt nŭng uh. Y-Sakari, kon bu klâu Y-Yônathan, sau Y-Sêmay a, se Y-Matania, săn Y-Yônathan, sau Y-Mika, jêng kon bu klâu Y-Sakur, sau Y-Asap, 36jêh ri phung oh nau păng, jêng Y-Sêmay a, Y-Asarel, Y-Milalai, Y-Gilalai, Y-Mai, Y-Nêthanel, Y-Yuda, jêh ri Y-Hanani djôt leo dĭng mprơ Y-David, bunuyh Brah Ndu; jêh ri Y-Êsra kôranh chih sămƀŭt chuat hăn panăp khân păng. 37Tă bơh Mpông Pêr Tu Dak khân păng hăn hao rlet panăp khân păng ta gung ƀon Y-David, ta ntŭk hao pêr, ta kalơ ngih Y-David, tât ma Mpông Pêr Dak, mpeh palơ.
38Bi phung mpôl lah ueh tal bar hăn ta kalơ pêr ƀon tâm tra đah phung mpôl tal nguay, bi gâp hăn pakơi khân păng ndrel ma du n'gul phung ƀon lan, tă bơh Vâl Tŭm Năk ŭnh, tât ma Pêr Huy, 39jêh ri hăn ta kalơ Mpông Pêr Êphraim, dăch kêng Mpông Pêr Ơm, jêh ri Mpông Pêr Ka, jêh ri Vâl Tŭm Y-Hananel, jêh ri Vâl Tŭm Mêa (Vâl Tŭm Du Rhiăng), tât ma mpông Pêr Phung Biăp. Khân păng gŭ râng ta Mpông Pêr Phung Gak (Ndrung). 40Pôri bar phung tâm rnê lah ueh nây dâk tâm Ngih Brah Ndu, gâp ƀư nâm bu nây lĕ, 41jêh ri phung kôranh ƀư brah djôt nŭng uh, nây jêng Y-Êliakim, Y-Maseya, Y-Miniamin, Y-Mika, Y-Êliôênai, Y-Sakari, jêh ri Y-Hanania; 42jêh ri Y-Maseya, Y-Sêmay a, Y-Êlêasar, Y-Usi, Y-Jêhôhanan, Y-Malkija, Y-Êlam, jêh ri Y-Êser. Phung mprơ bâr ngơi huy, geh Y-Jêsrahia-gai kâp leo mprơ. 43Tâm nar nây, khân păng nhhơr ndơ ƀư brah khlay, jêh ri hâk răm, yorlah Brah Ndu ăn khân păng maak toyh ngăn lam ntŭk nây; phung bu ur, jêh ri kon se răm maak tâm ban lĕ. Nau răm maak ma ƀon Yêrusalem bu tăng lư tât ntŭk ngai.

Ndơ Sông Sa Prăp Ma Phung Kôranh-Ƀư Brah Jêh Ri Phung Lêvi

44Tâm nar nây, bu njêng phung mât uănh jrô prăp ndô ndơ, ndơ nhhơr ƀư brah, ndơ nhhơr play bôk rah, ndơ nhhơr du kô̆ tâm jê̆t, gay bun prăp tanây, tĭng nâm mir tâm ăp mƀon, kô̆ nal jêh tĭng nau vay ăn ma phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Lêvi yorlah phung Yuda hâk răm yor phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Lêvi gŭ pah kan. 45Khân păng jêh ri kan nau ƀư kloh, nâm bu phung mprơ, jêh ri phung gak njrăng mpông pêr ƀư, tĭng nâm nau ntăm tă bơh Y-David jêh ri Y-Salômôn, kon bu klâu păng. 46Yorlah rnôk kăl e, rô̆ Y-David jêh ri Y-Asap, geh phung kôranh mât uănh phung mprơ, jêh ri geh nau mprơ mŏt ton tâm rnê ma Brah Ndu. 47Tâm rnôk rô̆ Y-Sôrôbabel jêh ri Y-Nêhêmi, lĕ rngôch phung Israel, ăn ăp nar ndơ sông sa ma phung mprơ, jêh ri phung gak njrăng mpông pêr. Jêh ri bu ăn êng ndơ prăp ma phung Lêvi; jêh ri phung Lêvi ăn êng ndơ sông sa ma kon sau Y-Arôn.