12

Cov pov thawj hab cov Levi

1Ntawm nuav moog yog cov pov thawj hab cov Levi kws nrug Se‑athi‑ee tug tub Xelunpanpee hab Yesua lug, yog Xelaya, Yelemi, Exala 2Amaliya, Malu, Hathu, 3Sekhaniya, Lehoo, Melemau, 4Intau, Kinethau‑i, Anpiya, 5Miyamee, Ma‑antiya, Npika, 6Semaya, Yauyali, Yentaya, 7Xalu, Amauj, Hikhiya hab Yentaya. Cov nuav ua cov pov thawj hab puab cov kwvtij le thawj rua ntu kws Yesua nyob.
8Cov Levi mas yog Yesua, Npinu‑i, Khami‑ee, Selenpiya, Yuta hab Mathaniya kws yog tug kws nrug nwg cov kwvtij coj hu nkauj ua tsaug. 9Hab puab cov kwvtij Npanpukhiya hab Unau sawv sws ncaag hu nkauj teb. 10Yesua yog Yauyakhi txwv, Yauyakhi yog Eliyasi txwv, Eliyasi yog Yauyanta txwv, 11Yauyanta yog Yaunathaa txwv, Yaunathaa yog Yantu‑a txwv.
12Ntu kws Yauyakhi ua vaajntxwv mas cov pov thawj kws ua cov quas cum le thawj muaj le nuav: Xelaya cum yog Melaya, Yelemi cum yog Hananiya, 13Exala cum yog Mesulaa, Amaliya cum yog Yehauhanaa, 14Malu cum yog Yaunathaa, Senpaniya cum yog Yauxej, 15Halee cum yog Ana, Melayau cum yog Heekhai, 16Intau cum yog Xekhaliya, Kinethoo cum yog Mesulaa, 17Anpiya cum yog Xikhi, Meeyamee hab Mau‑antiya cum yog Pitai, 18Npika cum yog Samu‑a, Semaya cum yog Yehaunathaa, 19Yauyali cum yog Mathenai, Yentaya cum yog Uxi, 20Xaslai cum yog Khalai, Amauj cum yog Enpaw, 21Hikhiya cum yog Hasanpiya, Yentaya cum yog Nethanee.
22Cov Levi kws nyob thaus Eliyasi, Yauyanta, Yauhanaa hab Yantu‑a nyob, cov thawj huv puab txhua cum tej npe tub muab sau ca, hab cov kws ua pov thawj moog txug thaus Ntali‑a ua vaajntxwv kaav Pawxia kuj muab sau ca lawm hab. 23Levi caaj ceg cov kws ua thawj huv txhua cum tub muab sau ca rua huv phoo ntawv keeb kwm moog txug thaus Yauhanaa kws yog Eliyasi tug tub nyob. 24Levi cov thawj yog Hasanpiya, Selenpiya hab Khami‑ee tug tub Yesua, hab puab cov kwvtij sawv tig ndag sws ncaag puab hu nkauj qhuas hab ua tsaug, ib paab hu ib paab teb lawv le Vaajtswv tug tuabneeg Tavi tej kevcai. 25Mathaniya, Npanpukhiya, Aunpantiya, Mesulaa, Thaamoo hab Akhu yog cov kws zuv qhov rooj sawv zuv ntawm tej rooj txhaab. 26Cov nuav nyob rua ntu kws Yauyakhi kws yog Yesua tug tub hab yog Yauxanta tug xeeb ntxwv nyob, hab rua ntu kws Nehemi kws ua tug tswv xeev hab xwbfwb Exala kws ua pov thawj nyob.

Muab lub ntsaa loog xyeem rua Vaajtswv

27Thaus ua kevcai muab lub ntsaa loog Yeluxalee xyeem rua Vaajtswv mas puab nrhav cov Levi huv puab tej chaw nyob txhua qhov es yuav coj lug rua huv Yeluxalee txhad ua tau kevcai xyeem zoo sab xyiv faab hab hu nkauj hab ua tsaug, npuaj nruag tooj lab hab ntaus nkauj nog ncaas luj hab nkauj nog ncaas miv. 28Cov kws hu nkauj tej caaj ceg sau zog huv puab tej chaw kws nyob ib ncig Yeluxalee hab huv Nethaufa tej zej zog tuaj, 29hab tuaj huv Npe Kilakaa hab huv ib cheeb tsaam Kenpa hab Amave tuaj tsua qhov cov kws hu nkauj ua zej zog nyob ib ncig lub nroog Yeluxalee. 30Cov pov thawj hab cov Levi ua kevcai ntxuav puab tug kheej kuas dawb huv hab ntxuav cov pejxeem hab tej rooj loog hab lub ntsaa loog kuas dawb huv.
31Tes kuv txawm coj Yuta cov thawj nce rua sau lub ntsaa loog hab faib ua ob paab coob has lug ua tsaug hab moog ua ib kaab saab. Ib paab taug sau ntsaa loog moog rua saab xws moog txug lub Rooj Loog Tshwj Xuam, 32mas cov kws lawv puab qaab yog Hausaya hab Yuta cov thawj ib nraab, 33hab Axaliya, Exala, Mesulaa, 34Yuta, Npeeyamee, Semaya hab Yelemi, 35hab cov pov thawj caaj ceg qee leej kws coj raaj xyu yog Xekhaliya kws yog Yaunathaa tug tub, Yaunathaa yog Semaya tug tub, Semaya yog Mathaniya tug tub, Mathaniya yog Mikhaya tug tub, Mikhaya yog Xakaw tug tub, Xakaw yog Axas tug tub, 36hab Xekhaliya cov kwvtij yog Semaya, Axalee, Milalai, Kilalai, Ma‑ai, Nethanee, Yuta hab Hanani, puab coj Vaajtswv tug tuabneeg Tavi tej cuab yeej phim nkauj, hab xwbfwb Exala moog ua puab ntej. 37Ntawm lub Rooj Loog Dej Txhawv mas puab ncaaj nraim moog nce tug ntaiv kws moog rua Tavi lub nroog taug txujkev kws nce sau ntsaa loog ntawm Tavi lub loog tsev saab peg, hab moog rua ntawm lub Rooj Loog Dej kws nyob saab nub tuaj.
38Paab ob kws hu nkauj ua tsaug taug sau ntsaa loog moog rua saab phem hab kuv nrug cov pejxeem ib nraab ua ke lawv puab qaab moog rua ntawm lub chaw tsom faaj Qhov Txus saab peg moog txug ntu Ntsaa Loog Tuab, 39hab moog rua ntawm lub Rooj Loog Efa‑i saab peg rua ntawm lub Rooj Loog Qub hab moog rua lub Rooj Loog Ntseg, moog rua lub chaw tsom faaj Hananee hab lub chaw tsom faaj kws hu ua Ib Puas moog txug lub Rooj Loog Yaaj mas moog nreg rua ntawm lub Rooj Loog Zuv Khuav.
40Ob paab kws ua Vaajtswv tsaug tau lug sawv ua ke rua huv Vaajtswv lub tuam tsev, kuv hab cov thawj ib nraab kws nrug kuv ua ke. 41Hab cov pov thawj kws coj raaj xyu yog Eliyakhi, Ma‑axeya, Meeyamee, Mikhaya, Eli‑aunai, Xekhaliya hab Hananiya, 42hab Ma‑axeya, Semaya, Ele‑axa, Uxi, Yehauhanaa, Makhiya, Elaa hab Exaw kuj moog rua huv. Hab cov hu nkauj kuj hu nkauj, Yelahiya ua tug coj puab. 43Mas nub hov puab ua kevcai xyeem ntau kawg le hab zoo sab xyiv faab tsua qhov Vaajtswv ua rua puab zoo sab xyiv faab kawg nkaus. Cov quaspuj hab cov mivnyuas kuj zoo sab xyiv faab hab Yeluxalee txujkev xyiv faab nrov nchaa moog deb kawg le.

Tej kws faib rua cov pov thawj hab cov Levi

44Nub hov puab tsaa cov kws lug saib tej txhaab rau tej kws coj tuaj xyeem hab thawj phaum qoob loos hab ib feem kaum, hab yuav sau tej feem kws txuj kevcai tu rua cov pov thawj hab cov Levi lug ca rua huv, yog sau huv tej teb ntawm txhua lub moos, tsua qhov cov Yuta zoo sab rua cov pov thawj hab cov Levi kws ua tej num ntawd. 45Puab ua tej num kws yog ua koom rua puab tug Vaajtswv hab ua kevcai ntxuav kuas dawb huv, hab cov hu nkauj hab cov kws zuv tej rooj loog kuj ua koom ib yaam le ntawd, lawv le Tavi hab nwg tug tub Xalaumoo has ca lawd. 46Tsua qhov lub swjhawm thau u kws Tavi hab Axas nyob mas muaj ib tug thawj coj hu nkauj hab muaj tej zaaj nkauj qhuas hab ua tsaug rua Vaajtswv. 47Ncua swjhawm kws Xelunpanpee hab Nehemi nyob cov Yixayee naj nub faib cov hu nkauj hab cov zuv tej rooj loog le feem rua puab, hab rhu cov Levi le feem rua ib caag. Cov Levi kuj rhu Aloo caaj ceg le feem rua ib caag.