12

Cov pov thawj thiab cov Levi

1Ntawm no mus yog cov pov thawj thiab cov Levi uas nrog Se‑athi‑ee tus tub Xelunpanpee thiab Yesua los, yog Xelaya, Yelemi, Exala 2Amaliya, Malu, Hathu, 3Sekhaniya, Lehoo, Melemau, 4Idau, Kinethau‑i, Anpiya, 5Miyamee, Ma‑adiya, Npika, 6Semaya, Yauyali, Yedaya, 7Xalu, Amauj, Hikhiya thiab Yedaya. Cov no ua cov pov thawj thiab lawv cov kwvtij li thawj rau ntu uas Yesua nyob.
8Cov Levi mas yog Yesua, Npinu‑i, Khami‑ee, Selenpiya, Yuda thiab Mathaniya uas yog tus uas nrog nws cov kwvtij coj hu nkauj ua tsaug. 9Thiab lawv cov kwvtij Npanpukhiya thiab Unau sawv sib ncaj hu nkauj teb. 10Yesua yog Yauyakhi txiv, Yauyakhi yog Eliyasi txiv, Eliyasi yog Yauyada txiv, 11Yauyada yog Yaunathas txiv, Yaunathas yog Yadu‑a txiv.
12Ntu uas Yauyakhi ua vajntxwv mas cov pov thawj uas ua tej cum li thawj muaj li no: Xelaya cum yog Melaya, Yelemi cum yog Hananiya, 13Exala cum yog Mesulas, Amaliya cum yog Yehauhanas, 14Malu cum yog Yaunathas, Senpaniya cum yog Yauxej, 15Halee cum yog Ana, Melayau cum yog Heekhai, 16Idau cum yog Xekhaliya, Kinethoo cum yog Mesulas, 17Anpiya cum yog Xikhi, Meeyamee thiab Mau‑adiya cum yog Pitai, 18Npika cum yog Samu‑a, Semaya cum yog Yehaunathas, 19Yauyali cum yog Mathenai, Yedaya cum yog Uxi, 20Xaslai cum yog Khalai, Amauj cum yog Enpaw, 21Hikhiya cum yog Hasanpiya, Yedaya cum yog Nethanee.
22Cov Levi uas nyob thaum Eliyasi, Yauyada, Yauhanas thiab Yadu‑a nyob, cov thawj hauv lawv txhua cum tej npe twb muab sau cia, thiab cov uas ua pov thawj mus txog thaum Dali‑a ua vajntxwv kav Pawxia kuj muab sau cia lawm thiab. 23Levi caj ces cov uas ua thawj hauv txhua cum twb muab sau cia rau hauv phau ntawv keeb kwm mus txog thaum Yauhanas uas yog Eliyasi tus tub nyob. 24Levi cov thawj yog Hasanpiya, Selenpiya thiab Khami‑ee tus tub Yesua, thiab lawv cov kwvtij sawv tig xubntiag sib ncaj lawv hu nkauj qhuas thiab ua tsaug, ib pab hu ib pab teb raws li Vajtswv tus neeg Davi tej kevcai. 25Mathaniya, Npanpukhiya, Aunpadiya, Mesulas, Thamoo thiab Akhu yog cov uas zov qhov rooj sawv zov ntawm tej rooj txhab. 26Cov no nyob rau ntu uas Yauyakhi uas yog Yesua tus tub thiab yog Yauxada tus xeeb ntxwv nyob, thiab rau ntu uas Nehemi uas ua tus tswv xeev thiab xibhwb Exala uas ua pov thawj nyob.

Muab lub ntsa loog xyeem rau Vajtswv

27Thaum ua kevcai muab lub ntsa loog Yeluxalees xyeem rau Vajtswv mas lawv nrhiav cov Levi hauv lawv tej chaw nyob txhua qhov es yuav coj los rau hauv Yeluxalees thiaj ua tau kevcai xyeem zoo siab xyiv fab thiab hu nkauj thiab ua tsaug, npuaj nruas tooj liab thiab ntaus nkauj nog ncas loj thiab nkauj nog ncas me. 28Cov uas hu nkauj tej caj ces sau zog hauv lawv tej chaw uas nyob ib ncig Yeluxalees thiab hauv Nethaufa tej zej zog tuaj, 29thiab tuaj hauv Npe Kilakas thiab hauv ib cheeb tsam Kenpa thiab Amave tuaj rau qhov cov uas hu nkauj ua zej zog nyob ib ncig lub nroog Yeluxalees. 30Cov pov thawj thiab cov Levi ua kevcai ntxuav lawv tus kheej kom dawb huv thiab ntxuav cov pejxeem thiab tej rooj loog thiab lub ntsa loog kom dawb huv.
31Ces kuv txawm coj Yuda cov thawj nce rau saum lub ntsa loog thiab faib ua ob pab coob hais lus ua tsaug thiab mus ua ib kab sab. Ib pab taug saum ntsa loog mus rau sab xis mus txog lub Rooj Loog Tshwj Xuam, 32mas cov uas raws lawv qab yog Hausaya thiab Yuda cov thawj ib nrab, 33thiab Axaliya, Exala, Mesulas, 34Yuda, Npeeyamee, Semaya thiab Yelemi, 35thiab cov pov thawj caj ces qee leej uas coj raj xyu yog Xekhaliya uas yog Yaunathas tus tub, Yaunathas yog Semaya tus tub, Semaya yog Mathaniya tus tub, Mathaniya yog Mikhaya tus tub, Mikhaya yog Xakaw tus tub, Xakaw yog Axas tus tub, 36thiab Xekhaliya cov kwvtij yog Semaya, Axalee, Milalai, Kilalai, Ma‑ai, Nethanee, Yuda thiab Hanani, lawv coj Vajtswv tus neeg Davi tej cuab yeej phim nkauj, thiab xibhwb Exala mus ua lawv ntej. 37Ntawm lub Rooj Loog Dej Txhawv mas lawv ncaj nraim mus nce tus ntaiv uas mus rau Davi lub nroog taug txojkev uas nce saum ntsa loog ntawm Davi lub loog tsev sab ped, thiab mus rau ntawm lub Rooj Loog Dej uas nyob sab hnub tuaj.
38Pab ob uas hu nkauj ua tsaug taug saum ntsa loog mus rau sab laug thiab kuv nrog cov pejxeem ib nrab ua ke raws lawv qab mus rau ntawm lub chaw tsom faj Qhov Txos sab ped mus txog ntu Ntsa Loog Tuab, 39thiab mus rau ntawm lub Rooj Loog Efa‑i sab ped rau ntawm lub Rooj Loog Qub thiab mus rau lub Rooj Loog Ntses, mus rau lub chaw tsom faj Hananee thiab lub chaw tsom faj uas hu ua Ib Puas mus txog lub Rooj Loog Yaj mas mus nres rau ntawm lub Rooj Loog Zov Khuav. 40Ob pab uas ua Vajtswv tsaug tau los sawv ua ke rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, kuv thiab cov thawj ib nrab uas nrog kuv ua ke. 41Thiab cov pov thawj uas coj raj xyu yog Eliyakhi, Ma‑axeya, Meeyamee, Mikhaya, Eli‑aunai, Xekhaliya thiab Hananiya, 42thiab Ma‑axeya, Semaya, Ele‑axa, Uxi, Yehauhanas, Makhiya, Elas thiab Exaw kuj mus rau hauv. Thiab cov hu nkauj kuj hu nkauj, Yelahiya ua tus coj lawv. 43Mas hnub ntawd lawv ua kevcai xyeem ntau kawg li thiab zoo siab xyiv fab rau qhov Vajtswv ua rau lawv zoo siab xyiv fab kawg nkaus. Cov pojniam thiab cov menyuam kuj zoo siab xyiv fab thiab Yeluxalees txojkev xyiv fab nrov ncha mus deb kawg li.

Tej uas faib rau cov pov thawj thiab cov Levi

44Hnub ntawd lawv tsa cov uas los saib xyuas tej txhab rau tej uas coj tuaj xyeem thiab thawj phaum qoob loo thiab ib feem kaum, thiab yuav sau tej feem uas txoj kevcai tu rau cov pov thawj thiab cov Levi los cia rau hauv, yog sau hauv tej teb ntawm txhua lub moos, rau qhov cov Yuda zoo siab rau cov pov thawj thiab cov Levi uas ua tej haujlwm ntawd. 45Lawv ua tej haujlwm uas yog ua koom tu lawv tus Vajtswv thiab ua kevcai ntxuav kom dawb huv, thiab cov hu nkauj thiab cov uas zov tej rooj loog kuj ua koom ib yam li ntawd, raws li Davi thiab nws tus tub Xalaumoo hais cia lawd. 46Rau qhov lub sijhawm thaum ub uas Davi thiab Axas nyob mas muaj ib tug thawj coj hu nkauj thiab muaj tej zaj nkauj qhuas thiab ua tsaug rau Vajtswv. 47Ncua sijhawm uas Xelunpanpee thiab Nehemi nyob cov Yixayee niaj hnub faib cov hu nkauj thiab cov zov tej rooj loog li feem rau lawv, thiab rho cov Levi li feem rau ib cag. Cov Levi kuj rho Aloo caj ces li feem rau ib cag.