12

Phung Khua Ngă Yang leh anăn Phung Lêwi

1Anei phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi hriê mbĭt hŏng Y-Sôrôbabel anak êkei Y-Sêaltiêl leh anăn Y-Jêsua: Y-Sêraya, Y-Yêrêmi, Y-Êsra, 2Y-Amaria, Y-Maluč, Y-Hatus, 3Y-Sêkania, Y-Rêhum, Y-Mêrêmôt, 4Y-Idô, Y-Ginêthôi, Y-Abija, 5Y-Mijamin, Y-Madai, Y-Bilga, 6Y-Sêmaya, Y-Jôarip, Y-Jêdaya, 7Y-Salu, Y-Amôk, Y-Hilkia, Y-Jêdaya. Anăn jing phung khua kơ phung khua ngă yang leh anăn kơ phung ayŏng adei diñu hlăm ênuk Y-Jêsua.
8Phung Lêwi: Y-Jêsua, Y-Binui, Y-Katmiêl, Y-Sêrêbia, Y-Yuđa, leh anăn Y-Matania pô kiă klei mmuñ bi mni mbĭt hŏng phung ayŏng adei ñu; 9leh anăn Y-Bakbukia leh anăn Y-Unô phung ayŏng adei diñu dôk dơ̆ng phă anăp hŏng diñu êjai mă bruă. 10Y-Jêsua jing ama kơ Y-Jôyakim, Y-Jôyakim jing ama kơ Y-Êliasip, Y-Êliasip jing ama kơ Y-Jôada, 11Y-Jôada jing ama kơ Y-Jônathan, leh anăn Y-Jônathan jing ama kơ Y-Jadua.
12Hlăm ênuk Y-Jôyakim mâo phung khua ngă yang jing phung khua hlăm găp djuê: hlăm sang Y-Sêraya mâo Y-Mêraya; hlăm sang Y-Yêrêmi mâo Y-Hanania; 13hlăm sang Y-Êsra mâo Y-Mêsulam; hlăm sang Y-Amaria mâo Y-Jôhanan; 14hlăm sang Y-Maluč mâo Y-Jônathan; hlăm sang Y-Sêbania mâo Y-Yôsep; 15hlăm sang Y-Harim mâo Y-Atna; hlăm sang Y-Mêraiôt mâo Y-Hêlkai; 16hlăm sang Y-Idô mâo Y-Sakari; hlăm sang Y-Ginêthôn mâo Y-Mêsulam; 17hlăm sang Y-Abija mâo Y-Sikri; hlăm sang Y-Miniamin leh anăn sang Y-Môadia mâo Y-Piltai; 18hlăm sang Y-Bilga mâo Y-Samua; hlăm sang Y-Sêmaya mâo Y-Jônathan; 19hlăm sang Y-Jôarip mâo Y-Matênai; hlăm sang Y-Jêdaya mâo Y-Usi; 20hlăm sang Y-Salai mâo Y-Kalai; hlăm sang Y-Amôk mâo Y-Êber; 21hlăm sang Y-Hilkia mâo Y-Hasabia; hlăm sang Y-Jêdaya mâo Y-Nêthanel.
22Bi kơ phung Lêwi hlăm ênuk Y-Êliasip, Y-Jôada, Y-Jôhanan, leh anăn Y-Jadua, arăng čih anăn phung khua găp djuê; leh anăn phung khua ngă yang msĕ mơh tơl ênuk Y-Darius êkei Persi kiă kriê. 23Phung anak êkei Lêwi, phung khua hlăm găp djuê, arăng čih hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao, tơl ênuk Y-Jôhanan anak êkei Y-Êliasip. 24Phung khua hlăm phung Lêwi mâo Y-Hasabia, Y-Sêrêbia, leh anăn Y-Jêsua anak êkei Y-Katmiêl mbĭt hŏng phung ayŏng adei diñu dôk phă anăp hŏng diñu, čiăng bi mni leh anăn lač jăk tui si klei mtă mơ̆ng Y-Đawit mnuih Aê Diê, phung gak phă anăp hŏng phung gak. 25Y-Matania, Y-Bakbukia, Y-Ôbadia, Y-Mêsulam, Y-Talmôn, leh anăn Y-Akup jing phung kiă ƀăng jang dôk gak ti hjiê ti anôk ƀăng jang. 26Phung anăn dôk hdĭp hlăm ênuk Y-Jôakim anak êkei Y-Jêsua anak êkei Y-Jôsadak, leh anăn hlăm ênuk Y-Nêhêmi khua čar, leh anăn Y-Êsra khua ngă yang leh anăn khua čih hră.

Knăm Bi Leh Mnư̆

27Ti hruê knăm bi leh mnư̆ ƀuôn Yêrusalem arăng duah phung Lêwi hlăm jih jang anôk diñu dôk, čiăng atăt diñu kơ ƀuôn Yêrusalem čiăng ngă klei mpŭ kơ knăm bi leh hŏng klei mơak, hŏng klei bi mni, hŏng klei mmuñ, hŏng asăp dang, brô̆, leh anăn đĭng kliă. 28Leh anăn phung anak êkei phung mmuñ bi kƀĭn mbĭt mơ̆ng anôk jŭm dar ƀuôn Yêrusalem leh anăn mơ̆ng lu boh ƀuôn phung Nêtôphat; 29msĕ mơh mơ̆ng ƀuôn Bet-Gilgal leh anăn mơ̆ng krĭng ƀuôn Gêba leh anăn ƀuôn Asmawet; kyuadah phung mmuñ mdơ̆ng leh kơ diñu pô ƀuôn jŭm dar ƀuôn Yêrusalem. 30Phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi bi doh diñu pô; leh anăn diñu bi doh phung ƀuôn sang, ƀăng jang, leh anăn mnư̆.
31Leh anăn kâo atăt ba phung khua hlăm phung Yuđa đĭ ti dlông mnư̆, leh anăn mjing dua phung lu kăp bi mni leh anăn êbat ruê̆. Sa phung êbat tĭng hnuă ti dlông mnư̆ phă Ƀăng Jang Djah; 32leh anăn ti tluôn diñu mâo Y-Hôsaya leh anăn sa mkrah phung khua hlăm phung Yuđa êbat, 33Y-Asaria, Y-Êsra, Y-Mêsulam, 34Y-Yuđa, Y-Benjamin, Y-Sêmaya, leh anăn Y-Yêrêmi, 35leh anăn đa đa hlăm phung anak êkei phung khua ngă yang djă ki ayŭ: Y-Sakari anak êkei Y-Jônathan, čô Y-Sêmaya, čĕ Y-Matania, rĕ Y-Mika, anak êkei Y-Sakur, čô Y-Asap; 36leh anăn phung ayŏng adei ñu, Y-Sêmaya, Y-Asarel, Y-Milalai, Y-Gilalai, Y-Mai, Y-Nêthanel, Y-Yuđa, leh anăn Y-Hanani, mbĭt hŏng đĭng mmuñ Y-Đawit mnuih Aê Diê; leh anăn Y-Êsra khua čih hră êbat ti anăp diñu. 37Ti anôk Ƀăng Jang Akŏ Êa diñu đĭ phă anăp diñu ti êñan ƀuôn Đawit, ti anôk đĭ mnư̆, ti dlông sang Y-Đawit, truh kơ Ƀăng Jang Êa tĭng ngŏ.
38Phung mkăn hlăm phung bi mni êbat phă điâo, leh anăn kâo tui hlue diñu mbĭt hŏng sa mkrah phung ƀuôn sang ti dlông mnư̆, ti dlông Sang Tum Kpur Pui, truh kơ Mnư̆ êƀai, 39leh anăn ti dlông Ƀăng Jang Êphraim, giăm Ƀăng Jang Hđăp, leh anăn giăm Ƀăng Jang Kan, leh anăn Sang Tum Y-Hananel, leh anăn Sang Tum Sa Êtuh, truh kơ Ƀăng Jang Biăp. Leh anăn diñu jưh hĕ ti Ƀăng Jang Phung Gak. 40Snăn dua êpul mmuñ bi mni anăn dôk dơ̆ng hlăm sang yang Aê Diê, kâo leh anăn sa mkrah phung khua mbĭt hŏng kâo; 41leh anăn phung khua ngă yang Y-Êliakim, Y-Maseya, Y-Miniamin, Y-Mika, Y-Êliôênai, Y-Sakari, leh anăn Y-Hanania djă ki ayŭ; 42leh anăn Y-Maseya, Y-Sêmaya, Y-Êlêasar, Y-Usi, Y-Jôhanan, Y-Malkija, Y-Êlam, leh anăn Y-Êser. Phung mmuñ mmuñ êjai Y-Jêsrahia gai. 43Diñu myơr mnơ̆ng ngă yang yuôm hruê anăn, leh anăn hơ̆k mơak, kyuadah Aê Diê bi mơak leh diñu hŏng klei mơak prŏng; phung mniê leh anăn phung hđeh hơ̆k mơak msĕ mơh. Arăng hmư̆ mơ̆ng kbưi klei hơ̆k mơak ƀuôn Yêrusalem.

Mnơ̆ng Ƀơ̆ng Huă Pioh kơ Phung Khua Ngă Yang leh anăn Phung Lêwi

44Ti hruê anăn arăng mdưm phung kiă adŭ pioh mnơ̆ng, mnơ̆ng myơr, boh hlâo hlang, leh anăn mnơ̆ng sa kdrêč hlăm pluh, čiăng mkăm pioh tinăn kdrêč bi kčah leh tui si klei bhiăn kơ phung khua ngă yang leh anăn kơ phung Lêwi tui si hma jŭm dar ƀuôn; kyuadah phung Yuđa hơ̆k mơak kyua phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi dôk mă bruă. 45 Diñu mă bruă Aê Diê diñu leh anăn bruă klei bi doh, msĕ si phung mmuñ leh anăn phung kiă kriê ƀăng jang ngă, tui si klei mtă mơ̆ng Y-Đawit leh anăn anak êkei ñu Y-Salômôn. 46Kyuadah hlăm ênuk Y-Đawit leh anăn Y-Asap mphŭn dô mâo lu khua kơ phung mmuñ, mâo klei mmuñ hơêč hmưi leh anăn bi mni kơ Aê Diê. 47Jih jang phung Israel hlăm ênuk Y-Sôrôbabel, hlăm ênuk Y-Nêhêmi brei grăp hruê mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ phung mmuñ leh anăn kơ phung kiă kriê ƀăng jang. Arăng dưm mdê mnơ̆ng pioh kơ phung Lêwi; leh anăn phung Lêwi dưm mdê mnơ̆ng pioh kơ phung anak êkei Y-Arôn.