13

Y-Nêhêmi Ngă Klei Bi Mlih

1 Ti hruê anăn diñu dlăng mơ̆ng hdruôm hră Y-Môis brei phung ƀuôn sang hmư̆; leh anăn hlăm anăn arăng ƀuh klei čih kơ sa čô Amôn amâodah sa čô Môap hlŏng lar amâo dưi mŭt hlăm phung bi kƀĭn kkuh mpŭ kơ Aê Diê; 2 kyuadah diñu amâo drông ôh phung anak Israel hŏng kpŭng leh anăn êa, ƀiădah mưn leh Y-Balaam tăm pah kơ digơ̆ — ƀiădah Aê Diê hmei bi mbliư̆ klei tăm pah anăn jing sa klei hơêč hmưi. 3Tơdah phung ƀuôn sang hmư̆ leh klei bhiăn anăn, diñu bi ktlah mơ̆ng phung Israel jih jang phung anak čô tue.
4Êlâo kơ klei anăn Y-Êliasip khua ngă yang, pô arăng mdưm leh kiă kriê adŭ sang Aê Diê hmei, pô bi mguôp leh hŏng Y-Tôbia, 5mkra leh kơ Y-Tôbia sa boh adŭ prŏng, tinăn mphŭn dô diñu dưm mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, mnơ̆ng ƀâo mngưi, čhiên mngan, leh anăn sa kdrêč hlăm pluh mdiê, kpiê mrâo, êa boh ôliwơ, mnơ̆ng arăng brei leh hŏng klei mtă kơ phung Lêwi, kơ phung mmuñ, kơ phung kiă kriê ƀăng jang leh anăn mnơ̆ng myơr kơ phung khua ngă yang. 6Êjai jih klei anăn truh, kâo amâo dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem ôh, kyuadah hlăm thŭn tal tlâo pluh dua Y-Artasersês mtao Ƀaƀilôn kiă kriê, kâo wĭt leh kơ mtao. Êdei kơ anăn kâo akâo klei mdei mơ̆ng mtao, 7kâo lŏ hriê kơ ƀuôn Yêrusalem, hlăk anăn kâo ƀuh klei jhat Y-Êliasip ngă tơdah ñu mkra kơ Y-Tôbia sa boh adŭ hlăm wăl sang yang Aê Diê. 8Kâo ăl snăk leh anăn kâo hwiê hĕ mơ̆ng adŭ jih jang jhưng mdhô̆ Y-Tôbia. 9Kâo mtă arăng bi doh hĕ adŭ leh anăn kâo lŏ ba tinăn čhiên mngan sang yang Aê Diê, mbĭt hŏng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ leh anăn mnơ̆ng ƀâo mngưi.
10 Msĕ mơh kâo ƀuh arăng amâo brei ôh mnơ̆ng bi kčah leh kơ phung Lêwi. Snăn phung Lêwi leh anăn phung mmuñ, phung mă bruă, grăp čô nao kơ hma gơ̆ pô.
11Snăn kâo bi êdah klei anăn, ƀuah kơ phung khua leh anăn lač, “Si ngă arăng lui hĕ sang yang Aê Diê lĕ?” Kâo bi kƀĭn leh diñu mbĭt, leh anăn dưm diñu hlăm anôk diñu. 12 Jih jang phung Yuđa djă ba sa kdrêč hlăm pluh mdiê, kpiê mrâo, leh anăn êa boh ôliwơ kơ hjiê. 13Kâo mdưm phung kiă kriê ngăn dŏ hlăm hjiê, Y-Sêlêmia khua ngă yang, Y-Sadôk khua čih hră, Y-Pêdaya sa čô hlăm phung Lêwi, leh anăn pô đru diñu Y-Hanan anak êkei Y-Sakur, čô Y-Matania, kyuadah arăng yap diñu sĭt suôr; leh anăn bruă diñu jing bi mbha kơ phung ayŏng adei diñu. 14Hdơr bĕ kơ kâo, Ơ Aê Diê kâo, kyua klei anăn leh anăn đăm lăm hĕ ôh bruă jăk kâo ngă leh hŏng klei sĭt suôr kơ sang yang Aê Diê kâo leh anăn kơ bruă ñu.
15 Hlăm ênuk anăn kâo ƀuh hlăm čar Yuđa phung mnuih juă boh kriăk ƀâo ti hruê sabat, leh anăn mdiăng čăp mdiê hŏng aseh, wăt kpiê mrâo, kmrŭ boh kriăk ƀâo, boh hra, leh anăn djăp mta mnơ̆ng ktrŏ, diñu mdiăng ba hlăm ƀuôn Yêrusalem hruê sabat. Kâo ghă diñu amâo dưi čhĭ sa mta mnơ̆ng hlăm hruê sabat. 16Mâo msĕ mơh phung mnuih ƀuôn Tir dôk hlăm ƀuôn djă ba kan, djăp mta mnơ̆ng mnia leh anăn čhĭ dŏ anăn hruê sabat kơ phung ƀuôn sang Yuđa, hlăm ƀuôn Yêrusalem. 17Kâo ƀuah phung mdrŏng hlăm phung Yuđa leh anăn lač kơ diñu, “Ya klei jhat diih ngă anei, bi čhŏ hruê sabat? 18Amâo djŏ hĕ msĕ snei phung aê diih ngă leh, leh anăn amâo djŏ hĕ Aê Diê drei bi truh leh jih klei jhat anei kơ drei leh anăn kơ ƀuôn anei? Ƀiădah ăt diih lŏ bi truh klei ngêñ kơ phung Israel êjai bi čhŏ hruê sabat.”
19Tơdah adiê dơ̆ng mmăt leh ti ƀăng jang ƀuôn Yêrusalem êlâo kơ hruê sabat, kâo mtă brei kđăl ƀăng bhă, leh anăn mtă amâo brei arăng pŏk ôh tơl leh jih hruê sabat. Kâo dưm đa đa hlăm phung dĭng buăl kâo kiă kriê ƀăng jang, čiăng arăng đăm ba bi mŭt mnơ̆ng ktrŏ ôh ti hruê sabat. 20Phung mnia leh anăn phung čhĭ djăp mta mnơ̆ng đăm ti êngao ƀuôn Yêrusalem sa dua bliư̆. 21Ƀiădah kâo ghă diñu leh anăn lač, “Si ngă diih đăm ti anăp mnư̆? Tơdah diih lŏ ngă snăn, kâo srăng mă diih.” Mơ̆ng hruê anăn diñu amâo lŏ hriê ôh hlăm hruê sabat. 22Kâo mtă kơ phung Lêwi brei diñu bi doh hĕ diñu pô, leh anăn hriê kiă ƀăng jang, čiăng pioh hruê sabat jing hruê doh jăk. Hdơr bĕ kơ kâo kyua klei anei msĕ mơh, Ơ Aê Diê kâo, leh anăn mgang pioh kâo tui si klei jăk leh anăn klei khăp prŏng ih.
23 Msĕ mơh hlăm ênuk anăn kâo ƀuh phung Yuđa dôk mô̆ mniê Asdôt, Amôn, leh anăn Môap. 24Sa mkrah phung anak diñu blŭ klei phung Asdôt, leh anăn diñu amâo dưi blŭ klei phung Yuđa ôh, ƀiădah blŭ klei grăp găp djuê mkăn. 25Kâo ƀuah diñu leh anăn tăm pah diñu, čăm đa đa hlăm phung diñu, buč hĕ ƀŭk diñu; leh anăn kâo brei diñu kat asei hŏng anăn Aê Diê, lač, “Đăm diih brei ôh phung anak mniê diih kơ phung anak êkei diñu, amâodah đăm mă phung anak mniê diñu kơ phung anak êkei diih, amâodah kơ diih pô ôh. 26 Amâo djŏ hĕ Y-Salômôn mtao Israel ngă soh leh kyua phung mniê msĕ snei? Ti krah phung găp djuê mnuih amâo mâo mtao msĕ si ñu ôh, leh anăn ñu jing pô Aê Diê khăp, leh anăn Aê Diê brei ñu jing mtao kơ jih jang phung Israel. Ƀiădah phung mniê tue mtrŭt wăt ñu ngă soh. 27Hmei srăng dôk hmư̆ mơ̆ jih klei jhat diih ngă prŏng anei leh anăn lhiăr kơ Aê Diê drei êjai dôk mô̆ mniê tue?”
28 Sa čô hlăm phung anak êkei Y-Jêhôada, čô Y-Êliasip khua ngă yang prŏng jing mtâo êkei Y-Sanbalat êkei Hôrôn. Kyua anăn kâo suôt hĕ ñu mơ̆ng kâo. 29Hdơr bĕ kơ diñu, Ơ Aê Diê kâo, kyuadah diñu bi čhŏ leh klei jing khua ngă yang, leh anăn klei bi mguôp phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi.
30Snăn kâo bi doh hĕ diñu mơ̆ng djăp mta mnơ̆ng tue, leh anăn kâo mdưm bruă kơ phung khua ngă yang leh anăn kơ phung Lêwi, grăp čô hlăm bruă ñu pô. 31Leh anăn ti mông bi kčah kâo mkra dưi mâo djuh myơr leh anăn boh hlâo hlang. Hdơr bĕ brei klei jăk kơ kâo, Ơ Aê Diê kâo.