2

Bu Prơh Hăn Y-Nêhêmi Ma Ƀon Yêrusalem

1Rnôk năm rơh bar jê̆t rô̆ hađăch Artasersês, khay Nisan, geh dak play kriăk ƀâu ta năp păng, gâp chông dak play kriăk ƀâu jêh ri ăn ma hađăch; bi ma gâp mâu geh nau rngot muh măt ôh ta năp păng. 2Hađăch lah ma gâp, Mâm ƀư muh măt may nâm bu rngot, uănh ma may mâu geh ôh nau ji kuet? Nau nây kanŏng jêng nau rngot tâm nuih n'hâm dơm. Rnôk nây gâp bơi ma klach ngăn; 3gâp lah ro ma hađăch pô aơ: Ăn hađăch gŭ rêh n'ho ro! Mâm dĭng lah gâp mâu rngot, tơlah ƀon toyh, jêng ntŭk geh môch-ndah ma phung chô-yau gâp gŭ, lĕ rai yot jêng rngol jêh, jêh ri lĕ rngôch mpông pêr ƀon toyh lĕ ŭnh sa jêh? 4Hađăch lah ma gâp, Moh nau may ŭch dăn? Pôri gâp mbơh sơm ma Brah Ndu tâm trôk, 5jêh ri gâp lah ma hađăch, Tơlah hađăch mĭn nau nây jêng ueh lăng, jêh ri tơlah nơm oh mon may dơi geh nau yô̆ ta năp măt may, prơh hom gâp hăn ma n'gor Yuda ma ƀon ntŭk môch phung chô che gâp, gay ma gâp dơi ndâk njêng tay ƀon toyh nây đŏng. 6Hađăch la ma gâp, Dôl nôk nây geh hađăch bu ur gŭ êp păng. -Hađăch ôp ma gâp, Ndah nâm jŏ may mra nkơi, jêh ri mra plơ̆ sĭt tay? Pôri, hađăch lŏng nuih n'hâm prơh gâp hăn, jêh ri gâp nal năng ma păng. 7Gâp lah ma hađăch, Tơlah hađăch mĭn ueh, dăn may ƀư ăn ma gâp săm ƀŭt mbơh ma phung kôranh mât uănh n'gor kơh đah ri dak krong, gay ma khân păng ăn gâp dơi hăn rngăn kŏ gâp tât n'gor bri Yuda, 8jêh ri du pŏk sămƀŭt ntrŭnh njuăl ma Y-Asap, nơm mât bri krŏng hađăch, gay ma păng ăn ma gâp tơm si ƀư meh mpông pêr ƀon toyh, jêh ri nđâp ngih vâl ma gâp gŭ. Hađăch dơi ăn ma gâp moh ndơ gâp dan jêh, yorlah ti ueh bơh Brah Ndu gâp kơl an gâp.
9Pôri, gâp tât ma phung kôranh kơh đah ri dak krong, jêh ri gâp ăn ma khân păng sămƀŭt hađăch njuăl. Pônây, hađăch geh prơh hăn phung kôranh tahan hăn ndrel ma gâp jêh ri nđâp ma phung tahan ncho seh. 10Tơlah Y-Sanbalat mpôl Hôrôn jêh ri oh mon Y-Tôbia mpôl Amôn tăng nau nây, nau aơ ƀư rngot ma khân păng hâu ngăn, yorlah bu văch gay joi nau chăt jêng ueh ma phung Israel.
11Pôri, gâp tât Yêrusalem jêh ri gŭ tanây pe nar. 12Gâp jêh ri ƀa ƀă phung hăn ndrel gâp, dâk hăn klong măng; gâp mâu ăn du huê nuyh gĭt ôh moh nau Brah Ndu hŏ dơm jêh tâm nuih n'hâm gâp, nau gâp mra ŭch ƀư yor ƀon Yêrusalem; rlau ma nây mpô mpa gâp ncho mâu hôm geh ôh mpô mpa êng ndrel ma gâp. 13Klong măng gâp luh du ntŭk Mpông Pêr Rlŭng, tâm tra đah Ndrâm Dak So Bri, jêh ri tât Mpông Pêr Djah (njŏk), jêh ri gâp uănh treng pêr ƀon toyh Yêrusalem hŏ rlâm jêh, jêh ri mpông pêr lĕ ŭnh sa jêh. 14Gâp n'hot hăn tât Mpông Pêr Tu Dak jêh ri tât ta Dak Nglao Hađăch. Ƀiălah mâu geh ntŭk ôh ma mpô mpa gâp ncho dơi hăn rgăn. 15Jêh tanây, dôl bri măng gâp ƀoi trong đŭng n'hor hăn hao, uănh treng pêr ƀon toyh; jêh nây gâp ndăch plơ̆ tay, lăp ntŭk Mpông Pêr Rlŭng, pônây yơh gâp plơ̆ sĭt. 16Phung kôranh mâu gĭt ôh ntŭk rlet gâp hăn jêh ri moh ndơ gâp ƀư; jêh ri gâp ê-hŏ mbơh ôh ma phung Yuda, ma phung kôranh ƀư brah, ma phung kuăng ndrŏng mâu lah phung kôranh, mâu lah ăn ma phung êng mra pah kan.
17Gâp lah ma khân păng, khân may hŏ uănh saơ jêh nau jêr he geh dah nây, nau ƀon Yêrusalem hŏ roh rai jêng rngol, jêh ri mpông pêr păng lĕ ŭnh sa jêh. Văch hom, ăn he ndâk đŏng pêr ƀon Yêrusalem, gay lơi hôm dơn nau bêk prêng đŏng ôh. 18Gâp mbơh ma khân păng ma ti Brah Ndu gâp hŏ kơl an gâp, ma nau ueh păng, jêh ri tâm ban lĕ ma nau ngơi hađăch mbơh jêh ma gâp. Khân păng lah, Kay lŏng he, dâk hom jêh ri ndâk nkra đŏng! Pôri, khân păng ăn katang ti khân păng ma kan ueh aơ.
19Ƀiălah, tơlah Y-Sanbalat mpôl Hêrôn jêh ri Y-Tôbia oh mon mpôl Amôn jêh ri Y-Gêsem mpôl Arap tăng nau nây, khân păng gơm mưch tâm rmot ma hên jêh ri lah, Moh nau khân may gŭ ƀư aơ? Khân may tâm rdâng đah hađăch lĕ? 20Gâp plơ̆ lah ma khân păng, Brah Ndu tâm trôk mra ăn hên dơi, jêh ri hên phung oh mon păng mra dâk jêh ri ndâk nkra; ƀiălah khân may mâu geh du gâl mâu lah nau dơi mâu lah nau ăn kah gĭt tâm ƀon Yêrusalem ôh.