2

Nehemi mus Yeluxalees

1Thaum lub hli Nixa yog xyoo nees nkaum uas Athaxawxi ua vajntxwv, thaum muab cawv txiv hmab txawb rau ntawm nws lub xubntiag, kuv thiab cawv txiv hmab cev rau vajntxwv. Ua ntej ntawd kuv tsis txeev ua ntsej muag mluas mlob rau ntawm nws xubntiag li. 2Ces vajntxwv hais rau kuv tias, “Koj twb tsis muaj mob, ua cas koj mluas mlob? Qhov uas koj mluas mlob tsuas yog koj ntxhov siab xwb kaj.” Ces kuv ntshai heev, 3kuv thiaj hais rau vajntxwv tias, “Thov kom vajntxwv muaj txojsia nyob mus ib txhis. Ua cas kuv yuav tsis mluas mlob rau thaum lub nroog uas log kuv tej poj koob yawm txwv raug muab tso tseg nyob do cuas thiab tej rooj loog kuj raug hluavtaws kub puam tsuaj tag?” 4Ces vajntxwv txawm hais rau kuv tias, “Koj xav thov dabtsi?” Kuv txawm thov Vajtswv ntuj. 5Thiab kuv teb vajntxwv tias, “Vajntxwv, yog koj pom zoo, thiab koj txaus siab rau kuv uas yog koj tus tub qhe, mas thov koj tso kuv mus rau hauv Yuda tebchaws mus rau hauv lub nroog uas log kuv tej poj koob yawm txwv, xwv kuv thiaj tau tsim kho lub nroog ntawd dua tshiab.”
6Ces vajntxwv hais rau kuv rau thaum poj vaj nyob ntawm vajntxwv ib sab hais tias, “Koj yuav mus ntev li cas, thaum twg koj li rov los?” Yog li no vajntxwv thiaj txaus siab tso kuv mus. Ces kuv thiaj teem sijhawm. 7Thiab kuv hais rau vajntxwv tias, “Yog vajntxwv pom zoo, thov ua ntawv rau kuv coj mus rau cov thawj uas kav lub xeev sab dej Yufeti hnub poob xwv lawv thiaj tso cai rau kuv hla zuj zus mus txog Yuda tebchaws. 8Thiab thov ua ntawv hais rau Axas uas kav vajntxwv lub hav zoov kom nws muab ntoo rau kuv ua tej npuab rooj rau lub chaw ruaj khov ntawm lub tuam tsev thiab ua lub nroog tej ntsa loog thiab kho lub tsev uas kuv yuav mus nyob.” Vajntxwv thiaj pub txhua yam uas kuv thov rau kuv vim yog Vajtswv txhais tes zoo roos rawv kuv.
9Ces kuv thiaj los txog cov thawj uas kav lub xeev sab dej Yufeti hnub poob thiab muab tej ntawv uas vajntxwv sau rau lawv. Vajntxwv kuj txib cov thawj tub rog thiab cov tub rog caij nees nrog kuv mus. 10Thaum Xanpala uas yog neeg Hauloo thiab tus nom tswv Thaunpia uas yog neeg Asmoo hnov zaj no, mas ob tug tsis txaus siab heev rau qhov uas muaj ib tug tuaj pab cov Yixayee kom tau zoo.

Nehemi ncig saib xyuas tej ntsa loog

11Kuv thiaj los txog Yeluxalees thiab so tau peb hnub. 12Ces kuv txawm sawv tsaus ntuj nti coj qee leej nrog kuv mus. Kuv tsis qhia rau leejtwg paub tias kuv tus Vajtswv tau muab dabtsi rau hauv kuv lub siab kom pab Yeluxalees. Kuv tsis muaj dua lwm tus tsiaj tsuas muaj tus uas kuv caij xwb. 13Thaum tsaus ntuj nti kuv tawm Rooj Loog Hav mus txog lub Qhov Dej Zaj thiab mus txog Rooj Loog Tshwj Xuam. Kuv tshuaj saib Yeluxalees tej ntsa loog uas pob tag thiab tej rooj loog uas raug hluavtaws kub puam tsuaj tag. 14Ces kuv txawm hla mus rau Rooj Loog Dej Txhawv thiab mus txog vajntxwv lub pas dej, tiamsis tsis tau kev rau tus tsiaj uas kuv caij hla mus. 15Kuv thiaj mus tsaus ntuj nti hauv lub hav tshuaj saib lub ntsa loog, thiab tig rov los nkag Rooj Loog Hav thiaj rov los tsev. 16Cov nom tswv kuj tsis paub tias kuv mus qhovtwg lossis kuv mus ua dabtsi. Kuv tsis tau qhia rau cov Yudai, tsis hais cov pov thawj thiab cov uas ua hlob thiab cov thawj thiab lwm tus uas yuav ua tej haujlwm ntawd.
17Ces kuv txawm hais rau lawv tias, “Nej kuj pom tias peb poob rau hauv txojkev txom nyem li cas lawm, vim yog qhov uas lub nroog Yeluxalees pob tag thiab tej rooj loog kub hnyiab tag. Cia li tuaj es peb ua lub ntsa loog Yeluxalees dua tshiab xwv peb thiaj tsis raug txaj muag.” 18Thiab kuv hais rau lawv paub txog qhov uas kuv tus Vajtswv txhais tes roos rawv kuv ua zoo rau kuv thiab paub txog tej lus uas vajntxwv tau hais rau kuv. Mas lawv hais tias, “Peb cia li nqes tes ua dua tshiab.” Lawv thiaj koom siab nqes tes ua yam uas zoo ntawd. 19Thaum Xanpala uas yog neeg Hauloo thiab tus nom tswv Thaunpia uas yog neeg Asmoo thiab Kesee uas yog neeg Alam hnov zaj no, lawv thuam luag saib tsis taus peb thiab hais tias, “Nej ua dabtsi li no? Nej fav xeeb rau vajntxwv lov?” 20Mas kuv teb lawv tias, “Vajtswv Ntuj yuav pab kom peb ua kom tiav. Peb cov uas yog nws cov tub qhe yuav nqes tes ua. Tiamsis nej tsis muaj feem tsis muaj cai tsis muaj ib yam dabtsi uas nrog Yeluxalees koom kiag li.”