3

Tej ntsa loog uas yuav kho

1Dhau ntawd tus tuam pov thawj hlob Eliyasi nrog nws cov kwvtij uas yog pov thawj nqes tes ua lub Rooj Loog Yaj. Lawv ua kevcai tu kom dawb huv thiab muab txhib qhov rooj nruab rau. Lawv ua kevcai tu kom dawb huv mus txog lub chaw tsom faj uas hu ua Ib Puas, thiab mus txog lub chaw tsom faj Hananee. 2Txuas ntawm lawv mus yog cov neeg Yelikhau ua, thiab ntu txuas ntxiv mus yog Ili tus tub Xakaw ua.
3Haxena‑i caj ces ua lub Rooj Loog Ntses. Lawv ua tej npuab rooj thiab nruab txhib qhov rooj rau thiab ua tej ntsia rooj thiab tej las rooj. 4Ntu txuas ntawm lawv mus yog Uliya tus tub Melemau uas yog Hakhau tus xeeb ntxwv kho. Ntu txuas ntawm lawv mus yog Npelekhiya tus tub Mesulas uas yog Mesexanpee tus xeeb ntxwv kho. Ntu txuas ntawm lawv mus yog Npa‑ana tus tub Xadau kho. 5Ntu txuas ntawm lawv mus yog cov neeg Thekhau‑a kho, tiamsis lawv cov uas ua hlob tsis yeem siv lawv lub dag lub zog ua tej haujlwm uas tus tswv feeb rau lawv.
6Paxe‑a tus tub Yauyada thiab Npexaudeya tus tub Mesulas kho lub Rooj Loog Qub. Ob tug ua tej npuab rooj thiab nruab txhib qhov rooj rau thiab ua tej ntsia rooj thiab tej las rooj. 7Ntu txuas ntawm ob tug mus yog Melathiya uas yog neeg Kinpe‑oo thiab Yadoo uas yog neeg Melaunau, thiab cov neeg hauv lub moos Kinpe‑oo thiab hauv lub moos Mixapa kho. Cov no nyob hauv tus tswv xeev sab dej Yufeti hnub poob qab kev tswjhwm. 8Ntu txuas ntawm lawv mus yog Hahaya tus tub Uxi‑ee uas yog Kws ntaus kub kho. Ntu txuas ntawm nws mus yog Hananiya uas yog Kws tov tshuaj tsw qab kho. Ob tug ntawd kho Yeluxalees mus txog ntawm ntu Ntsa Loog Tuab. 9Ntu txuas ntawm ob tug mus yog Hawj tus tub Lefaya uas kav Yeluxalees ib nrab kho. 10Ntu txuas ntawm lawv mus yog Haluma tus tub Yedaya kho ncaj ntawm nws lub tsev, thiab ntu txuas ntawm nws mus yog Hasaneya tus tub Hathu kho. 11Halee tus tub Makhiya thiab Pahamau‑a tus tub Hasus kho dua ib ntus ntxiv thiab kho lub Chaw Tsom Faj Qhov Txos. 12Ntu txuas ntawm lawv mus yog Halauhe tus tub Salu uas kav Yeluxalees ib nrab kho, yog nws thiab nws tej ntxhais kho.
13Hanu thiab cov neeg hauv lub moos Xanau‑a kho lub Rooj Loog Hav. Lawv ua dua tshiab thiab nruab txhib qhov rooj rau thiab ua tej ntsia rooj thiab tej las rooj, thiab kho lub ntsa loog ib txhiab tshim mus txog lub Rooj Loog Tshwj Xuam.
14Lekhaj tus tub Makhiya uas kav ib cheeb tsam Npe Hakhelee kho lub Rooj Loog Tshwj Xuam. Nws ua dua tshiab thiab nruab txhib qhov rooj rau thiab ua tej ntsia rooj thiab tej las rooj.
15Khauhauxe tus tub Salu uas kav ib cheeb tsam Mixapa kho lub Rooj Loog Dej Txhawv. Nws ua dua tshiab thiab muab vov thiab nruab txhib qhov rooj rau thiab ua tej ntsia rooj thiab tej las rooj. Thiab nws ua lub ntsa loog ntawm Pas Dej Sela uas npuas vajntxwv lub vaj mus txog ntawm tus ntaiv uas nqes saum Davi lub nroog los. 16Ntu txuas ntawm nws mus yog Axanpu tus tub Nehemi uas kav ib cheeb tsam Npexuv ib nrab kho mus txog ncaj Davi lub qhov ntxa thiab txog pas dej uas luag khawb thiab txog lub tsev uas cov tub rog siab loj siab tuab nyob.
17Ntu txuas ntawm nws mus cov Levi kho, yog Npani tus tub Lehoo kho thiab ntu txuas ntawm nws mus yog Hasanpiya uas kav ib cheeb tsam Khe‑ila ib nrab kho nws feem. 18Ntu txuas ntawm nws mus lawv cov kwvtij kho yog Henada tus tub Npavai uas kav ib cheeb tsam Khe‑ila ib nrab. 19Ntu txuas ntawm nws mus yog Yesua tus tub Exaw uas kav lub moos Mixapa kho dua ib ntus ncaj ntawm txojkev uas nce mus rau lub txhab cuab yeej uas nyob ntawm lub Ntsa Loog Nkhaus. 20Ntu txuas ntawm nws mus yog Xanpai tus tub Npalu kho dua ib ntus ntxiv txij ntua lub Ntsa Loog Nkhaus mus txog tus tuam pov thawj hlob Eliyasi lub qhov rooj. 21Ntu txuas ntawm nws mus yog Uliya tus tub Melemau uas yog Hakhau tus xeeb ntxwv kho dua ib ntus txij ntua Eliyasi lub qhov rooj mus txog tom nws lub tsev kawg.
22Ntu txuas ntawm nws mus yog cov pov thawj uas nyob nram tiaj kho. 23Ntu txuas ntawm lawv mus yog Npeeyamee thiab Hasus kho ncaj ntawm ob tug tsev. Ntu txuas ntawm ob tug mus yog Ma‑axeya tus tub Axaliya uas yog Ananiya tus xeeb ntxwv kho ncaj ntawm nws tsev. 24Ntu txuas ntawm nws mus yog Henada tus tub Npinu‑i kho dua ib ntus txij ntua Axaliya tsev mus txog lub Ntsa Loog Nkhaus thiab txog ntawm lub Kaum loog. 25Uxai tus tub Palas kho ncaj ntawm lub Ntsa Loog Nkhaus thiab lub chaw tsom faj uas thauv rau sab nraud ntawm vajntxwv lub tsev sab ped ze ntawm cov tub rog uas zov vajntxwv lub loog. Ntu txuas ntawm nws mus yog Palau tus tub Pedaya, 26thiab cov uas ua haujlwm hauv Vajtswv lub tuam tsev uas nyob ntawm Aufee kho mus txog ncaj lub Rooj Loog Dej sab hnub tuaj thiab txog lub chaw tsom faj uas thauv rau sab nraud. 27Ntu txuas ntawm lawv mus yog cov neeg Thekhau‑a kho dua ib ntus ncaj ntawm lub chaw tsom faj loj uas thauv rau sab nraud mus txog lub ntsa loog ntawm Aufee.
28Cov pov thawj kho ntawm lub Rooj Loog Nees mus rau sab ped, nyias kho ncaj ntawm nyias lub tsev. 29Ntu txuas ntawm lawv mus yog Imaw tus tub Xadau kho ncaj ntawm nws tsev. Ntu txuas ntawm nws mus yog Sekhaniya tus tub Semaya uas yog tus zov Rooj Loog Sab Hnub Tuaj kho. 30Ntu txuas ntawm nws mus yog Selemiya tus tub Hananiya thiab Hanu uas yog Xalaj tus tub uas ho kho dua ib ntus. Ntu txuas ntawm nws mus yog Npelekhiya tus tub Mesulas kho ncaj ntawm nws chav tsev. 31Ntu txuas ntawm nws mus yog Makhiya yog dua ib tug Kws ntaus kub kho mus txog ntawm lub tsev uas cov uas ua haujlwm hauv lub tuam tsev thiab cov tub luam nyob, ncaj ntawm lub Rooj Loog Txheeb Tub Rog thiab mus txog chav tsev sab saud uas nyob ntawm kaum loog. 32Thiab ntu nruab nrab chav tsev sab saud ntawm kaum loog mus txog lub Rooj Loog Yaj, yog cov Kws ntaus kub thiab cov tub luam kho.