4

Muaj tuabneeg tawm tsaam qhov kws ua ntsaa loog

1Thaus Xaanpala nov tas peb saamswm ua lub ntsaa loog, nwg txawm chim npau tawg heev, nwg txhad thuaj luag cov Yutai. 2Nwg has taab meeg nwg cov kwvtij hab taab meeg cov tub rog Xamali tas, “Cov Yutai kws tsw muaj zug nuav ua daabtsw le hov nev? Puab yuav khu dua tshab lov? Puab yuav tua tsaj xyeem nua lov? Puab yuav ua ib nub kuas tav nua lov? Puab yuav muab tej pob zeb kws hlawv pob taag ua tej nam pawg tshwj xuam rov qaab lug swv dua nua lov?” 3Thaunpia kws yog tuabneeg Aamoo nyob ib saab ntawm nwg hab has tas, “Lub ntsaa loog pob zeb kws puab saamswm ua hov, yog ib tug maa dha rua sau xwb, tes yuav ua rua pob taag.”
4Au peb tug Vaajtswv thov koj tig ntsej noog, tsua qhov peb raug saib tsw taug. Thov tig puab lub suab thuaj lub suab luag rov moog poob rua sau puab lub taubhau, hab thov ca puab raug luas lws rua huv lub tebchaws kws puab raug nteg coj moog nyob. 5Thov tsw xob npog puab tej kev txhum ca hab tsw xob thuam puab lub txem kuas pluj ntawm koj lub qhov muag moog, tsua qhov puab tau thuaj luag rhuav cov kws ua ntsaa loog nuav ntsej muag.
6Peb txhad ua lub ntsaa loog mas lub ntsaa loog tub tuaj sws txuas taag sab txug ib nraab lawm tsua qhov yog cov pejxeem rau sab ua num. 7Tassws thaus Xaanpala hab Thaunpia hab cov Alam hab cov Aamoo hab cov tuabneeg huv Asantau nov tas qhov kws tswm khu Yeluxalee tej ntsaa loog saamswm ua tav zuj zug, hab tej qhov kws pob saamswm muab txhaws, puab txawm chim heev. 8Puab txawm tuav huv yuav tuaj ua rog rua Yeluxalee hab ua kuas muaj kev kub ntxhuv rua huv Yeluxalee. 9Peb txhad thov peb tug Vaajtswv hab tso tuabneeg zuv tiv thaiv puab nruab nub mo ntuj.
10Tassws cov tuabneeg Yuta has tas, “Cov kws kwv nraa tug zug ntaug zuj zug lawm, hab muaj tej pawg tshwj xuam ntau heev. Peb khu tsw taug lub ntsaa loog lawm.” 11Hab tej yeeb ncuab tseed has tas, “Puab yuav tsw paub tsw pum peb moog txug thaus peb txeem plawg rua huv puab hab muab puab tua hab txwv nkaus puab tej num.” 12Tes cov Yutai kws nyob ze puab tuaj has rua peb kaum zag tas, “Puab yuav sawv huv puab txhua lub chaw nyob tuaj ua rog rua peb.” 13Kuv txhad tsaa ib cov tuabneeg nyob rua tej chaw kws qeg kawg saab huv lub ntsaa loog lawv le puab tej quas cum tuav rawv ntaaj hab muv hab neev zuv. 14Kuv saib ntsoov hab sawv tseeg has rua cov kws ua hlub hab cov thawj hab cov pejxeem suavdawg tas, “Mej tsw xob ntshai puab. Ca le ncu ntsoov txug tug Tswv kws yog tug luj kawg hab txaus ntshai es tiv thaiv paab mej cov kwvtij, mej tej tub tej ntxhais, mej tej quaspuj hab mej tej vaaj tse.”
15Thaus peb cov yeeb ncuab nov tas peb tub paub puab tug tswvyim lawm hab Vaajtswv tub rhuav tej kws puab tuav huv lawm, mas peb suavdawg txhad nyag rov lug ua nyag tej num ntawm ntsaa loog. 16Txwj nub ntawd lug kuv cov tuabneeg ib nraab ua ntsaa loog ib nraab tuav rawv muv hab daim phaj hlau thaiv hab neev hab lub tsho hlau. Cov thawj kuj sawv tom qaab cov Yuta suavdawg 17kws ua ntsaa loog. Cov kws kwv nraa txhua tug ib txhais teg ua num ib txhais teg tuav rawv cuab yeej ua rog. 18Txhua tug kws ua ntsaa loog kuj rws rawv ntaaj ntawm duav rua thaus saamswm ua. Tug kws tshuab raaj kub yaaj kuj sawv ntawm kuv ib saab. 19Kuv has rua cov kws ua hlub hab cov thawj hab cov pejxeem suavdawg tas, “Peb tej daag num kuj luj hab nthuav daav heev, hab peb nyob sau lub ntsaa loog ib leeg qag deb ib leeg. 20Thaus mej nov lub suab raaj kub yaaj nrov hovtwg tuaj, mej ca le dha lug paab peb hov ntawd. Peb tug Vaajtswv yuav ua rog paab peb.”
21Peb txhad ua num le nuav, peb ib nraab tuav rawv muv thaus kaaj ntug txoog moog txug thaus cov nub qub tawm. 22Thaus hov kuv kuj has rua cov pejxeem tas, “Ca cov txwvneej txhua tug hab puab tej tub qhe pw mo ntuj huv Yeluxalee sub puab txhad zuv tau lub nroog rua peb mo ntuj hab ua num nruab nub.” 23Kuv hab kuv cov kwvtij hab kuv cov tuabneeg hab cov kws nrug kuv zuv, tsw muaj leejtwg hle tsoog tsho, txhua tug nyag tuav rawv nyag tej cuab yeej.