4

Nehemis Kovyeej Cov Neeg Tawmtsam Nws

1Thaum Xanpalas hnov hais tias peb cov neeg Yudas tabtom pib txhim kho tej ntsa yeej dua tshiab, nws chim heev thiab txob thuam peb kawg li. 2Nws tabmeeg hais rau nws cov neeg thiab cov tubrog Xamalis hais tias, “Cov neeg Yudas uas txomnyem ntsuav ntawd lawv xav li cas lawv thiaj ua li ntawd? Lawv xav hais tias, lawv yuav txhim kho lub nroog no dua tshiab no los? Lawv xav hais tias qhov uas lawv muab khoom fij yuav pab lawv ua tej haujlwm ntawd tiav kiag rau ib hnub no los? Lawv puas yuav muab tau tej tog ntoo thiab tej txhais zeb uas kub hnyiab tas lawm coj los ua thwvcib kho tus ntsa yeej no?”
3Taunpias uas yog neeg Amoos sawv ntawm nws ib sab, thiab nws hais ntxiv tias, “Tus ntsa yeej uas lawv tabtom kho ntawd yuav khov npaum twg? Twb tsis txaus ib nyuag hma nce rau saud ntshai twb pob lawm!”
4Kuv thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv thov koj nrog hnov tej lus uas lawv thuam peb ntawd lauj! Thov kom lawv tej lus uas thuam peb ntawd poob rov los raug lawv. Thov cia tubsab tuaj nyiag txhua yam uas lawv muaj, thiab thov cia cov neeg txawv tebchaws tuaj ntes lawv coj mus rau txim rau hauv luag lub tebchaws. 5Thov tsis txhob zam tej kev phem kev qias uas lawv ua ntawd thiab tsis txhob zam lawv tej kev txhaum uas lawv thuam thiab saib tsis taus peb cov uas tabtom txhim kho tus ntsa yeej no.”
6Yog li ntawd, peb thiaj li koomtes txhim kho tus ntsa yeej tuaj sib cob, thiab qhov siab twb ua txog nrab lawm, rau qhov cov neeg sawvdaws rau siab ua haujlwm kawg li.
7Thaum Xanpalas, Taunpias, cov Alav, cov Amoos thiab cov Asedaus hnov hais tias peb tabtom puab tus ntsa yeej uas thaiv lub nroog Yeluxalees tiav zuj zus, thiab tej qhov tawg pleb ntawm tus ntsa yeej los peb twb muab txhaws yuav tas, mas ua rau lawv chim kawg nkaus rau peb. 8Yog li ntawd, lawv thiaj tuavhauv sib sau tuaj ntaus lub nroog Yeluxalees thiab ua kom muaj kev kub ntxhov, 9tiamsis peb thov peb tus Vajtswv thiab tso neeg zov nruab hnub hmo ntuj, tawmtsam lawv tsis pub kom tuaj tau ti peb hlo li.
10Cov neeg Yudas muaj ib zaj nkauj uas lawv hu hais tias:
  Peb qaug zog heev thiab peb ris nra hnyav kawg;
  thiab muaj tej txhais zeb ntau ua luaj rau peb
   khaws mus povtseg.
  Hnub no peb yuav ua li cas ua tau tug ntsa yeej?
11Peb cov yeebncuab xav hais tias peb yuav tsis pom lawv lossis tsis paub lawv tej kev tuavhauv ua tsis zoo rau peb mus txog thaum lawv tuaj txov peb, tua peb thiab rhuav peb tej haujlwm kom ua tsis tiav. 12Tiamsis cov Yudas uas nrog peb cov yeebncuab nyob sib xyaw ua ke ntawd pheej tuaj qhia rau peb tsis tseg txog tej uas peb cov yeebncuab tuavhauv yuav tuaj tawmtsam peb ntawd. 13Yog li ntawd, kuv thiaj li muab tej cuabyeej ua rog uas yog ntaj, hmuv thiab hneevnti cob rau cov pejxeem, thiab muab lawv faib raws li tej xeem mus zov ntawm tus ntsa yeej tej ntu uas tseem kho tsis tau tiav.
14Kuv pom hais tias cov pejxeem sawvdaws txhawj kawg. Yog li ntawd, kuv thiaj hais rau lawv thiab lawv cov thawjcoj thiab cov nomtswv tias, “Nej tsis txhob ntshai peb cov yeebncuab. Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias tus TSWV uas yog tus muaj hwjchim loj thiab txaus ntshai yuav ua tus tawmtsam nej cov yeebncuab, pab nej cov kwvtij neejtsa, nej cov pojniam menyuam thiab nej tej vajtse.” 15Peb cov yeebncuab hnov hais tias peb twb paub tej uas lawv tuav tswvyim ua phem ntawd, thiab lawv paub hais tias Vajtswv twb kov yeej lawv lub tswvyim ua phem ntawd lawm. Ces peb sawvdaws txawm rov mus koomtes txhim kho tus ntsa yeej dua.
16Txij thaum ntawd los kuv thiaj muab kuv cov neeg faib ib nrab mus ua haujlwm thiab ib nrab mus ua tubrog zov; kuv muab tej ris tsho hlau rau lawv hnav, muab hmuv, muab daim thaiv hniav ntaj thiab hneevnti cob rau lawv. Peb cov thawjcoj puavleej tuaj tom qab txhawb cov Yudas 17uas tabtom txhim kho tus ntsa yeej ntawd lub zog. Lawv ua haujlwm hnyav kawg li; ib sab tes nqa pobzeb mus puab tus ntsa yeej thiab ib sab tes nqa rawv tej cuabyeej ua rog, 18thiab txhua tus uas txhim kho tus ntsa yeej lawv puavleej ris ntaj rawv rau ntawm duav. Tus txivneej uas tshuab xyu ceebtoom rau sawvdaws yeej nrog nraim kuv nyob ua ke. 19Kuv hais rau cov pejxeem, cov nomtswv thiab cov thawjcoj hais tias, “Peb lub luag haujlwm no nthuav mus deb thiab ua rau peb cov neeg uas nyob saum tus ntsa yeej ib leeg nyob nrug deb ib leeg heev lawm. 20Yog thaum twg nej hnov tshuab xyu, nej cia li sau zog los nyob ua ib pawg ibncig kuv. Peb tus Vajtswv yuav pab peb tua peb cov yeebncuab.” 21Txhua hnub thaum kaj ntug txoog mus txog thaum tsaus ntuj uas hnubqub tawm dawbvog, peb cov neeg muaj ib nrab ua haujlwm nyob rawv saum tus ntsa yeej thiab muaj ib nrab tuav rawv hmuv sawv nres nroos fajxwm.
22Lub sijhawm ntawd, kuv hais rau cov neeg hais tias, “Kom txhua tus neeg thiab nws tus tubtxib cia li pw hauv lub nroog Yeluxalees; hmo ntuj lawv pab peb zov lub nroog thiab nruab hnub pab ua haujlwm.” 23Txawm yog hmo ntuj los kuv thiab kuv cov phoojywg, kuv cov tubtxib thiab cov tub fajxwm peb yeej tsis hle peb tej ris tsho li. Peb tuav rawv peb tej cuabyeej ua rog ntawm tes tsis tso tseg li.