4

Nehemyah Dưi Hĭ Kơ Tơlơi Rŏh Ayăt Pơkơdơ̆ng Glaĭ

1Tơdang Sanballat hơmư̆ ƀing Yehudi ta hơmâo čơdơ̆ng pơdơ̆ng glaĭ laih pơnăng plei Yerusalaim, ñu hil nač biă mă laih anŭn ñu klao djik kơ ƀing ta. 2Ñu pơhiăp gah anăp kơ ƀing khua pơkŏn nao hrŏm hăng ñu laih anŭn ƀơi anăp ƀing ling tơhan Samaria ñu tui anai, “Hơget tơlơi ƀing tơdu rơmơ̆n Yehudi anai hlak dŏ ngă lĕ? Ƀing gơñu gir kiăng kơ pơdơ̆ng glaĭ pơnăng plei Yerusalaim gơñu anŭn hă? Ƀing gơñu pơmĭn Ơi Adai či djru ƀing gơñu yua mơ̆ng tơlơi pơyơr hơdôm gơnam ngă yang anŭn hă? Ƀing gơñu či pơgiŏng hĭ bruă pơdơ̆ng đĭ anŭn kơnơ̆ng amăng sa hrơi đôč hă? Ƀing gơñu dưi pơkra glaĭ pơnăng mơ̆ng khul boh pơtâo glưh pơčah arăng čuh pơrai laih hlâo adih anŭn mơ̆n hă?”
3Tôbiah, mơnuih Ammôn hlak dŏ jĕ hăng Sanballat, ăt laĭ tui anai, “pơnăng plei hơget ƀing gơñu dưi pơdơ̆ng đĭ lĕ? Tơdah kơnơ̆ng sa drơi pơja đôč đĭ ƀơi ngŏ pơnăng anŭn ăt či pơglưh hĭ mơ̆n khul pơnăng boh pơtâo gơñu anŭn!”
4Kâo iâu laĭ tui anai, “Ơ Ơi Adai hơi, rơkâo kơ Ih hơmư̆ bĕ kơnuih ƀing gơñu klao djik kơ ƀing gơmơi anai! Rơkâo kơ Ih brơi bĕ tơlơi klao djik gơñu anŭn lê̆ glaĭ ƀơi gơñu pô. Brơi bĕ ƀing gơñu jing hlŭn mơnă pơ lŏn čar ataih hrup hăng gơnam sua mă. 5Anăm pap brơi hĭ ôh tơlơi soh ƀing gơñu ngă laih anŭn anăm mă pơđuaĭ hĭ ôh hơdôm tơlơi soh gơñu mơ̆ng anăp Ih, yuakơ ƀing gơñu hơmâo pơmlâo hĭ laih ƀing gơmơi jing ƀing hlak ma̱n pơdơ̆ng glaĭ plei anai.”
6Tui anŭn, ƀing ta ăt tŏ tui pơdơ̆ng đĭ pơnăng plei laih anŭn ƀu sui ôh pơnăng anŭn ƀing ta dưi ma̱n pơdơ̆ng glông đĭ sămkrah laih anih glông dơ̆ng pơnăng anŭn, yuakơ ƀing ană plei mă bruă hăng abih pran jua gơñu.
7Samơ̆ tơdang Sanballat, Tôbiah, ƀing Arab, ƀing Ammôn laih anŭn ƀing Asdôd, hơmư̆ ƀing ta ăt tŏ tui pơdơ̆ng đĭ pơnăng plei Yerusalaim laih anŭn ăt go̱m hĭ abih bang anih hŏng ƀơi pơnăng plei, ƀing gơñu hil nač biă mă. 8Tui anŭn, ƀing gơñu ngă mơneč hăng tơdruă gơñu kiăng kơ rai kơsung blah pơrŭng pơrăng hĭ plei Yerusalaim, 9samơ̆ ƀing ta iâu laĭ Ơi Adai ta laih anŭn brơi mơnuih gak kiăng kơ gak wai hrơi hăng mlam.
10Tơdang anŭn, ƀing ană plei Yehudi hơmâo tơlơi adoh ƀing gơñu adoh tui anai,
  “Ƀing čơkŭng glăm jing hĭ tơdu yuakơ bruă kơtraŏ,
   hơmâo lu biă mă ƀu̱r glưh pơčah kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ,
   hiư̆m ƀing ta dưi pơdơ̆ng đĭ pơnăng plei anai hrơi anai lĕ?”
11Ƀing rŏh ayăt ta pơhiăp hăng tơdruă gơñu tui anai, “Ƀing Yehudi ƀu či ƀuh ƀôdah thâo hơget tơlơi ôh hlak truh tơl ƀing ta kơsung rai laih pơ ƀing gơñu, pơdjai hĭ ƀing gơñu laih anŭn pơrai hĭ abih bruă ƀing gơñu hlak ngă.”
12Samơ̆ rĭm wơ̆t ƀing rŏh ayăt kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta, hơmâo yơh ƀing Yehudi jing ƀing hơdip jĕ hăng ƀing rŏh ayăt ta rai pơkơđiăng brơi kơ ƀing ta kơ hơdră ƀing gơñu hlak ngă. 13Hơnŭn yơh, pơpă anih aka ƀu pơdơ̆ng đĭ giŏng ôh, kâo prap pre brơi kơ ƀing ană plei djă̱ đao, tơbăk, hraŏ laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu gak wai tui hăng sang anŏ gah rŏng kơ pơnăng plei.
14Kâo ƀuh ƀing ană plei ƀlơ̆ng bơngơ̆t, tui anŭn kâo pơhiăp hăng ƀing gơñu, ƀing khua djă̱ akŏ gơñu laih anŭn ƀing khua moa gơñu tui anai, “Anăm huĭ kơ ƀing rŏh ayăt ta anŭn ôh. Hơdơr bĕ kơ Yahweh, jing Pô prŏng hăng dưi kơtang laih anŭn pơblah brơi bĕ kơ ƀing adơi ai gih, ƀing ană bă gih, ƀing bơnai gih laih anŭn kơ sang gih.”
15Tơdang ƀing rŏh ayăt ta hơmư̆ ƀing ta thâo krăn laih hơdră mơneč gơñu či ngă, tui anŭn ƀing gơñu thâo krăn Ơi Adai hơmâo pơrai hĭ laih mơneč gơñu anŭn. Giŏng anŭn, abih bang ƀing ta wơ̆t glaĭ kiăng kơ tŏ tui pơdơ̆ng đĭ pơnăng plei dơ̆ng yơh.
16Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn, sămkrah ƀing ding kơna kâo mă bruă laih anŭn sămkrah adih dŏ gak wai buh ao pơgang laih anŭn djă̱ khul tơbăk, khiơl, hraŏ. Laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ ta hăng abih pran jua djru kơ ƀing ană plei tring Yudah ta, 17jing ƀing ma̱n pơdơ̆ng đĭ pơnăng plei. Ƀing čơkŭng glăm khul gơnam kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng hăng sa gah tơngan gơñu, tơngan gah adih djă̱ gơnam blah, 18laih anŭn rĭm ƀing ma̱n pơdơ̆ng le̱ng kơ băk đao ñu pô ƀơi djeo tơdang gơñu mă bruă. Samơ̆ pô ayŭp tơdiăp laĭ pơthâo dŏ hăng kâo yơh.
19Giŏng anŭn, kâo laĭ kơ ƀing ană plei wơ̆t hăng ƀing khua moa laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ gơñu tui anai, “Bruă mă anai prŏng laih anŭn lar tơbiă rơhaih, tui anŭn ƀing ta ăt dŏ pơčơlah hĭ ataih mơ̆n hăng tơdruă kơtuai ƀơi pơnăng plei. 20Tơdah ƀing gih hơmư̆ dơnai tơdiăp pơ anih pă, brơi kơ ƀing gih ăt rai pơƀut glaĭ bĕ ju̱m dar kâo pơ anih anŭn mơ̆n. Sĭt Ơi Adai ta yơh či pơblah brơi kơ ƀing ta!”
21Tui anŭn yơh, rĭm hrơi, čơdơ̆ng mơ̆ng mơguah ưm hlŏng truh kơ khul pơtŭ tơbiă amăng mlam, sămkrah amăng ƀing ta mă bruă tŏ tui ƀơi pơnăng, samơ̆ sămkrah amăng ƀing ta adih dŏ gak wai hăng khul tơbăk yơh.
22Tơdang amăng mông anŭn, kâo ăt pơtă kơ abih ƀing mă bruă wơ̆t hăng ƀing ding kơna gơñu mơ̆n khŏm dŏ đih pơdơi gah lăm plei Yerusalaim yơh tơdang mlam, tui anŭn ƀing ta dưi gak wai plei tơdang mlam laih anŭn ăt mă bruă tơdang hrơi. 23Kâo, ƀing ayŏng adơi rai hrŏm hăng kâo, ƀing ding kơna kâo laih anŭn ƀing gak wai kâo ƀu tŏh hĭ ao gơmơi ôh wơ̆t tơdah tơdang mlam. Laih anŭn abih bang ƀing ta le̱ng kơ prap pre gơnam blah nanao yơh.