4

Phung Mă Bruă Tuôm Hŏng Klei Bi Kdơ̆ng

1Tơdah Y-Sanbalat hmư̆ kơ hmei dôk mdơ̆ng mnư̆, ñu ăl ngêñ snăk leh anăn ñu djă djik djak kơ phung Yuđa. 2Ñu lač ti anăp phung ayŏng adei ñu leh anăn phung kahan čar Samari, “Ya klei phung Yuđa awăt anei dôk ngă lĕ? Diñu srăng lŏ mdơ̆ng mơ̆? Diñu srăng ngă yang mơ̆? Diñu srăng bi leh hlăm sa hruê mơ̆? Diñu srăng lŏ mdơ̆ng boh tâo mơ̆ng kăm mnơ̆ng rai leh pui ƀơ̆ng anăn mơ̆?” 3Y-Tôbia êkei Amôn dôk giăm ñu leh anăn lač, “Ơ, mnơ̆ng diñu mdơ̆ng anăn — knŏng sa drei mja ktuê đĭ ti dlông anăn, gơ̆ srăng bi klưh hĕ boh tâo mnư̆ diñu!” 4Hmư̆ bĕ, Ơ Aê Diê hmei, kyuadah arăng bi êmut kơ hmei. Bi wĭt bĕ klei diñu mưč ti dlông boh kŏ diñu pô, leh anăn jao hĕ diñu kơ klei arăng plah mă jing mnă hlăm sa boh čar. 5Đăm guôm hĕ ôh klei diñu jing soh, leh anăn đăm lăm hĕ klei soh diñu mơ̆ng anăp ală ih ôh, kyuadah diñu mčhur leh ih ngêñ ti anăp phung mdơ̆ng.
6Snăn hmei mdơ̆ng mnư̆; leh anăn jih mnư̆ bi lir mbĭt truh kơ mkrah boh dlông gơ̆. Kyuadah phung ƀuôn sang mâo klei mĭn čiăng mă bruă hŏng jih ai tiê.
7Ƀiădah tơdah Y-Sanbalat, Y-Tôbia, phung Arap, phung Amôn, leh anăn phung Asdôt hmư̆ kơ klei lŏ mkra mnư̆ ƀuôn Yêrusalem đĭ nanao leh anăn anôk hluh dơ̆ng lŏ sir leh, diñu ăl snăk. 8Diñu trông čhai mbĭt čiăng hriê bi blah hŏng ƀuôn Yêrusalem leh anăn bi rŭng gơ̆. 9Hmei wah lač kơ Aê Diê hmei, hruê leh anăn mlam hmei dưm phung gak čiăng mgang.
10Ƀiădah phung Yuđa lač, “Klei mơai phung kkung mnơ̆ng ktrŏ hrŏ leh, leh anăn mâo lu djah. Hmei amâo dưi mă bruă mdơ̆ng mnư̆ ôh.” 11Hlăk anăn phung roh hmei lač, “Diñu amâo srăng thâo amâodah ƀuh drei ôh tơl drei truh leh ti krah diñu, bi mdjiê diñu leh anăn bi mdei hĕ bruă diñu.” 12Tơdah phung Yuđa dôk hdĭp giăm diñu truh, digơ̆ hưn kơ hmei pluh bliư̆, “Mơ̆ng jih jang anôk diñu dôk diñu srăng truh ngă kơ drei.” 13Snăn hlăm kdrêč ti gŭ hĭn anôk ti tluôn mnư̆ ti anôk êhŏng, kâo dưm phung ƀuôn sang tui si găp djuê diñu djă đao gưm, kdrang, leh anăn hna diñu. 14Kâo dlăng, leh anăn kgŭ lač kơ phung mdrŏng, kơ phung khua, leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang, “Đăm huĭ kơ diñu ôh. Hdơr bĕ kơ Yêhôwa, pô jing prŏng hĭn leh anăn năng huĭ, leh anăn bi blah brei bĕ kơ phung ayŏng adei, kơ phung anak êkei, kơ phung anak mniê, kơ phung mô̆, leh anăn kơ gŏ sang diih.”
15Tơdah phung roh hmei hmư̆ kơ hmei thâo klei diñu leh anăn Aê Diê kơ̆ng hĕ hdră diñu, jih jang hmei lŏ nao kơ mnư̆, grăp čô kơ bruă gơ̆ pô. 16Mơ̆ng hruê anăn sa mkrah phung dĭng buăl kâo mă bruă mdơ̆ng, leh anăn sa mkrah djă kdrang, khil, hna, leh anăn ao msei; leh anăn phung khua đru krơ̆ng ti tluôn jih jang sang Yuđa, 17phung mdơ̆ng mnư̆. Phung kkung mnơ̆ng ktrŏ kkung mnơ̆ng tơl grăp čô hŏng sa nah kngan mă bruă, leh anăn sa nah mkăn djă mnơ̆ng bi blah. 18Leh anăn grăp čô liêô đao gưm ñu ti djiêu êjai ñu mă bruă mdơ̆ng mnư̆. Pô ayŭ ki dôk ti djiêu kâo. 19Kâo lač kơ phung mdrŏng, kơ phung khua, leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang, “Bruă jing prŏng leh anăn lu anôk, leh anăn drei dôk mdê mdê ti dlông mnư̆, pô anei kbưi hŏng pô mkăn. 20Ti anôk diih hmư̆ asăp ki, brei diih nao tinăn mƀĭt hŏng hmei. Aê Diê drei srăng bi blah brei kơ drei.”
21Snăn hmei mă bruă, leh anăn sa mkrah phung diñu djă kju mơ̆ng ang dar tơl êdah mtŭ. 22Msĕ mơh hlăk anăn kâo lač kơ phung ƀuôn sang, “Brei grăp čô êkei mbĭt hŏng dĭng buăl ñu đăm mlam hlăm ƀuôn Yêrusalem, čiăng kơ diñu dưi jing phung gak drei êjai mlam leh anăn dưi mă bruă êjai hruê.” 23Snăn kăn rei kâo amâodah phung ayŏng adei kâo, amâodah phung dĭng buăl kâo, amâodah mnuih gak tui hlue kâo, amâo mâo sa čô hlăm phung hmei kleh čhiăm ao hmei ôh; grăp čô djă mnơ̆ng ñu bi blah.