5

Nehemi pab cov neeg pluag

1Cov pejxeem thiab lawv tej pojniam qw ntshu nrooj yws lawv cov kwvtij Yudai. 2Muaj neeg hais tias, “Peb tsev neeg coob muaj tub muaj ntxhais. Peb cheem tsum tau qoob peb thiaj tau noj thiaj muaj txojsia nyob tau.” 3Thiab muaj neeg hais tias, “Peb yuav tsum muab peb tej teb, peb tej vaj txiv hmab thiab peb tej vaj tse coj mus yuam thiaj tau qoob vim yog muaj kev tshaib nqhis heev.” 4Thiab muaj neeg hais tias, “Peb twb muab peb tej teb thiab peb tej vaj txiv hmab coj mus yuam nyiaj los them se rau vajntxwv lawm. 5Peb lub cev nqaij kuj zoo ib yam li peb cov kwvtij, peb tej menyuam kuj zoo ib yam li lawv li, los peb tseem yuav tsum muab peb tej tub tej ntxhais coj mus ua qhev, thiab peb tej ntxhais qee leej raug ua qhev lawm. Tiamsis peb pab tsis tau vim peb tej teb thiab tej vaj txiv hmab nyob rau hauv luag tes lawm.”
6Thaum uas kuv hnov lawv tej suab qw thiab lawv tej lus lawm mas kuv chim heev. 7Kuv muab tej no xav txhij xav txhua thiab kuv coj mus kom rau cov uas ua hlob thiab cov thawj. Kuv hais rau lawv tias, “Nej txhua tus sau paj nyiag ntawm nej cov kwvtij.” Thiab kuv hu cov pejxeem coob tuaj txoos ua ke tawm tsam lawv. 8Thiab kuv hais rau lawv tias, “Peb twb txhiv peb cov kwvtij Yudai uas raug muab muag rau lwm lub tebchaws los npaum li uas peb muaj peevxwm ua tau, tiamsis nej tseem rov muab nej cov kwvtij muag, lawv thiaj raug muab muag rau peb ntag.” Lawv kuj nyob ntsiag to teb tsis tau ib los li. 9Kuv thiaj hais tias, “Tej uas nej ua ntawd tsis zoo. Tsis tsim nyog nej ua lub neej paub ntshai peb tus Vajtswv lov? Ib tsoom tebchaws uas yog peb cov yeeb ncuab thiaj tsis muaj chaw thuam luag peb. 10Dua li ntawd kuv thiab kuv cov kwvtij thiab kuv cov tub qhe thiaj muab nyiaj thiab qoob txais rau lawv. Cia peb tseg tsis txhob sau paj nyiag. 11Hnub no cia li muab lawv tej teb, tej vaj txiv hmab, tej teb txiv aulib thiab lawv tej vaj tse thiab tej paj nyiag thiab tej qoob tej cawv txiv hmab thiab tej roj uas nej sau tshaj thim rov rau lawv.” 12Mas lawv teb tias, “Peb yuav thim tej ntawd rov qab thiab yuav tsis sau ib yam dabtsi ntawm lawv lawm. Peb yuav ua raws li uas koj hais.” Ces kuv thiaj hu cov pov thawj los thiab kom cov neeg ntawd cog lus twv tias lawv yuav ua raws li uas lawv cog lus tseg lawd. 13Kuv thiaj li nchos kuv lub tsho thiab hais tias, “Ib yam nkaus li no, yog leejtwg tsis ua raws li uas cog lus tseg no, thov Vajtswv muab nws nchos tawm hauv nws lub tsev thiab hauv nws tej haujlwm, nws thiaj yuav raug muab nchos tawm mus tes dawb tes do.” Mas cov neeg uas tuaj txoos ua ke ntawd sawvdaws teb tias, “Amee,” thiab qhuas Yawmsaub. Thiab cov neeg kuj ua raws li uas lawv cog lus cia.
14Dua li ntawd txij thaum kuv raug tsa ua tus uas kav Yuda tebchaws, yog txij xyoo nees nkaum mus txog xyoo peb caug ob uas Athaxawxi ua vajntxwv mas huvsi yog kaum ob xyoos, mas kuv thiab kuv cov kwvtij tsis tau noj tej zaub mov uas yog tus tswv xeev li feem. 15Cov tswv xeev uas ua kuv ntej tau quab yuam cov pejxeem hnyav heev thiab tseem kom lawv them plaub caug sekhee nyiaj tsav rau tej zaub mov thiab cawv txiv hmab ntawd. Txawm yog lawv cov tub teg tub taws los kuj tsab ua loj rau cov pejxeem thiab. Tiamsis kuv tsis tau ua li ntawd vim kuv hwm thiab paub ntshai Vajtswv. 16Kuv tseem ua tej haujlwm uas ua lub ntsa loog no, thiab kuv tsis tau ib thaj av kiag li, thiab kuv cov tub qhe sawvdaws tuaj ua ke ua ntsa loog thiab. 17Dua li ntawd kuv tseem muaj ib puas tsib caug leej nrog kuv noj ua ke, yog cov Yudai thiab cov nom tswv, yog tsav rau cov uas tuaj hauv tej tebchaws uas nyob ib ncig peb tuaj nrog peb nyob. 18Tej uas npaj rau peb noj mas ib hnub yog ib tug nyuj thiab rau tus yaj uas zoo kawg. Thiab luag npaj qaib rau kuv, thiab npaj hnab cawv txiv ntau heev kaum hnub ib zaug. Txawm yog muaj npaum li no los kuv yeej tsis tau sau tej zaub mov uas yog tus tswv xeev li feem, vim qhov uas ua koom li no twb hnyav rau cov pejxeem no lawm. 19Au kuv tus Vajtswv, thov koj nco txog txhua yam uas kuv tau ua pab cov neeg no kom kuv thiaj tau qhov zoo.