5

Klei Ghă Ƀơ̆ng Mnga

1Mâo phung ƀuôn sang leh anăn phung mô̆ diñu blŭ bi kdơ̆ng hŏng phung ayŏng adei diñu, phung Yuđa. 2Mâo phung lač, “Mbĭt hŏng phung anak êkei leh anăn phung anak mniê hmei, jing lu; brei kơ hmei djăp braih čiăng kơ hmei dưi ƀơ̆ng huă leh anăn dôk hdĭp.” 3Mâo msĕ mơh phung lač, “Hmei brei arăng mưn hma hmei, đang war boh kriăk ƀâo hmei, leh anăn sang hmei čiăng mâo braih huă kyua klei ư̆ êpa.” 4Leh anăn mâo phung lač, “Hmei čan leh prăk pioh tuh jia kơ mtao, êjai hmei mgơ̆ng hma leh anăn đang boh kriăk ƀâo hmei. 5Kđeh êrah hmei jing msĕ si kđeh êrah phung ayŏng adei hmei, phung anak hmei jing msĕ si phung anak diñu; ƀiădah hmei mgô̆ phung anak êkei leh anăn phung anak mniê hmei jing hĕ hlŭn, leh anăn đa đa phung anak mniê hmei arăng bi msoh leh; ƀiădah hmei amâo mâo klei ktang dưi ghă klei anăn ôh, kyuadah hma hmei leh anăn đang boh kriăk ƀâo hmei jing leh dŏ arăng.”
6Kâo ăl snăk, tơdah kâo hmư̆ klei diñu ur leh anăn klei diñu kčŭt anăn. 7 Kâo mâo klei mĭn čiăng ƀuah phung mdrŏng leh anăn phung khua. Kâo lač kơ diñu, “Diih ƀơ̆ng mnga grăp čô mơ̆ng phung ayŏng adei diih pô.” Kâo mkra sa klei bi kƀĭn prŏng bi kdơ̆ng hŏng diñu, 8leh anăn lač kơ diñu, “Tui si klei drei dưi, drei bi tui leh phung ayŏng adei drei phung Yuđa, phung arăng čhĭ leh kơ phung găp djuê mkăn; ƀiădah diih čhĭ phung ayŏng adei diih čiăng kơ arăng dưi čhĭ digơ̆ kơ hmei!” Diñu dôk ñăt leh anăn amâo dưi blŭ sa boh ôh. 9Snăn kâo lač, “Klei diih ngă anăn amâo jăk ôh. Amâo djŏ hĕ jing djŏ diih êbat hlăm klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê drei, čiăng đăm phung găp djuê mkăn phung roh drei mưč kơ drei? 10Kâo, phung ayŏng adei kâo, leh anăn phung dĭng buăl kâo brei kơ digơ̆ čan prăk leh anăn mdiê. Brei drei mdei hĕ klei ƀơ̆ng mnga anei. 11Bi wĭt bĕ kơ digơ̆ hruê anei mtam hma, đang boh kriăk ƀâo, đang boh ôliwơ, sang, leh anăn sa kdrêč hlăm sa êtuh prăk, mdiê, kpiê mrâo, leh anăn êa boh ôliwơ, mnơ̆ng diih mă leh mơ̆ng digơ̆.” 12Leh anăn diñu lač, “Hmei srăng bi wĭt mnơ̆ng anăn, leh anăn amâo akâo sa mta mnơ̆ng mơ̆ng digơ̆ ôh. Hmei srăng ngă tui si ih lač leh.” Kâo iêu phung khua ngă yang leh anăn brei diñu kat asei srăng ngă tui si diñu ƀuăn leh. 13Msĕ mơh kâo êyuh ao jhung kâo leh anăn lač, “Snăn mơh brei Aê Diê êyuh grăp čô êkei mơ̆ng sang gơ̆ leh anăn mơ̆ng bruă gơ̆ mă, pô amâo bi sĭt klei ƀuăn anei. Snăn mơh brei arăng êyuh gơ̆ leh anăn brei gơ̆ jing êhŏng.” Jih jang phung bi kƀĭn lač, “Amen,” leh anăn bi mni kơ Yêhôwa. Phung ƀuôn sang ngă tui si klei diñu ƀuăn leh.
14Êbeh kơ anăn, dơ̆ng mơ̆ng hruê arăng brei kâo jing khua kiă kriê diñu hlăm čar Yuđa, mơ̆ng thŭn tal dua pluh truh kơ thŭn tal tlâo pluh dua mtao Artasersês, jing pluh dua thŭn, kâo amâodah phung ayŏng adei kâo amâo tuôm ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mkă kơ khua kiă kriê. 15Phung khua kiă kriê êlâo ti kâo bi ktrŏ phung ƀuôn sang, leh anăn mă mơ̆ng digơ̆ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn kpiê êngao kơ pă pluh sêkel prăk. Wăt phung dĭng buăl diñu mơh ngă klei bi ktrŏ kơ phung ƀuôn sang. Ƀiădah kâo amâo ngă snăn ôh, kyuadah klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê. 16Msĕ mơh kâo ăt djă bruă mdơ̆ng mnư̆ anei, wăt jih jang phung dĭng buăl kâo bi kƀĭn mă bruă tinăn. Hmei amâo mă lăn ôh. 17Êbeh kơ anăn, mâo ti jhưng huă kâo sa êtuh êma pluh čô êkei, phung Yuđa leh anăn phung khua, êngao kơ phung hriê kơ hmei mơ̆ng phung găp djuê mnuih jŭm dar hmei. 18Mnơ̆ng mkra kơ sa hruê mâo sa drei êmô, năm drei biăp jăk hĭn; arăng mkra msĕ mơh mnŭ ada kơ kâo, leh anăn grăp pluh hruê lu boh kdô klĭt kpiê. Ƀiădah mbĭt hŏng jih jang mnơ̆ng anăn kâo amâo akâo ôh mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mkra kơ khua kiă kriê, kyuadah bruă jing ktrŏ kơ phung ƀuôn sang anei. 19Hdơr bĕ kơ klei jăk kâo, Ơ Aê Diê kâo, jih jang klei kâo ngă leh kơ phung ƀuôn sang anei.