6

Phung Roh Trông Čhai Čiăng Ngă jhat kơ Y-Nêhêmi

1Tơdah arăng hưn kơ Y-Sanbalat, kơ Y-Tôbia kơ Y-Gêsem êkei Arap, leh anăn kơ phung roh hmei mkăn kơ kâo mdơ̆ng leh mnư̆ leh anăn amâo lŏ mâo anôk hluh ôh hlăm mnư̆. (Wăt tơdah truh kơ hruê anăn, kâo ka dưm ƀăng bhă hlăm jih jang ƀăng jang). 2Y-Sanbalat leh anăn Y-Gêsem tiŏ nao mnuih lač kơ kâo, “Hriê bĕ, brei drei bi tuôm mbĭt hlăm sa boh ƀuôn ti anôk Lăn Dap Ônô.” Ƀiădah diñu mĭn čiăng ngă jhat kơ kâo. 3Kâo tiŏ nao phung mnuih lač kơ diñu, “Kâo dôk ngă sa mta bruă prŏng, snăn kâo amâo dưi trŭn nao ôh. Si dưi mdei hĕ bruă êjai kâo lui bruă anăn leh anăn trŭn nao kơ diih?” 4Diñu tiŏ nao arăng kơ kâo pă bliư̆ hŏng klei msĕ snăn, leh anăn kâo lŏ wĭt lač kơ diñu ăt msĕ mơh. 5Msĕ snăn mơh, Y-Sanbalat tiŏ nao dĭng buăl ñu kơ kâo bliư̆ tal êma, djă ba sa pŏk hră hlăm kngan gơ̆. 6Hlăm hră anăn mâo klei čih snei, “Arăng hưn leh ti krah phung găp djuê mkăn, leh anăn Y-Gêsem msĕ mơh lač klei anăn, kơ ih leh anăn phung Yuđa mĭn kơ klei bi kdơ̆ng. Kyua anăn mơh ih dôk mdơ̆ng mnư̆; leh anăn ih mĭn čiăng jing mtao kơ diñu tui si klei hưn anei. 7Msĕ mơh ih mdưm leh phung khua pô hưn êlâo čiăng hưn klei djŏ kơ ih hlăm ƀuôn Yêrusalem, ‘Mâo sa čô mtao hlăm čar Yuđa.’ Ară anei arăng srăng hưn klei blŭ anei kơ mtao Persơ. Snăn, hriê bĕ ară anei leh anăn brei drei trông čhai mbĭt.” 8Kâo tiŏ nao mnuih kơ ñu, lač, “Amâo tuôm mâo ôh msĕ si klei ih lač anăn, kyuadah ih mčeh mă hlăm klei mĭn ih pô.” 9Kyuadah jih jang diñu čiăng bi huĭ hmei, êjai mĭn, “Kngan diñu srăng phưi hĕ bruă, snăn bruă anăn amâo srăng leh ôh.” Ƀiădah ară anei, Ơ Aê Diê, bi ktang bĕ kngan kâo.
10Tơdah kâo mŭt hlăm sang Y-Sêmaya, anak êkei Y-Dêlaya čô Y-Mêhetabel, pô arăng krư̆ leh, ñu lač, “Brei drei bi tuôm mbĭt hlăm sang Aê Diê hlăm lam sang yang, leh anăn brei drei kđăl hĕ ƀăng bhă sang yang; kyuadah diñu srăng hriê bi mdjiê ih, êjai mlam diñu hriê bi mdjiê ih.” 11Ƀiădah kâo lač, “Sa čô mnuih msĕ si kâo srăng đuĕ mơ̆? Leh anăn ya mta mnuih msĕ si kâo dưi mŭt hlăm sang yang leh anăn dôk hdĭp? Kâo amâo srăng mŭt ôh.” 12Kâo thâo săng leh anăn ƀuh kơ Aê Diê amâo tiŏ nao ñu ôh, ƀiădah ñu blŭ klei hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng kâo, kyuadah Y-Tôbia leh anăn Y-Sanbalat mưn ñu leh. 13Kyua klei anăn yơh arăng mưn leh ñu, čiăng kơ kâo huĭ leh anăn ngă msĕ snăn leh anăn ngă soh, leh anăn hŏng klei anăn diñu dưi bi msoh kơ anăn kâo, čiăng mưč kơ kâo. 14Ơ Aê Diê kâo, hdơr bĕ kơ Y-Tôbia leh anăn Y-Sanbalat tui si klei anei diñu ngă leh, leh anăn msĕ mơh kơ khua pô hưn êlâo mniê H'Nôadia leh anăn phung khua pô hưn êlâo mkăn čiăng bi huĭ kâo.
15Snăn mnư̆ leh leh ti hruê tal dua pluh êma mlan Êlul, leh êma pluh dua hruê. 16Tơdah jih jang phung roh hmei hmư̆ klei anăn, jih jang phung găp djuê mkăn jŭm dar hmei mâo klei huĭ, leh anăn diñu hêñ kơ diñu pô; kyuadah diñu thâo kơ bruă anei leh kyua klei Aê Diê hmei đru. 17Msĕ mơh hlăm ênuk anăn, phung mdrŏng hlăm phung Yuđa mơĭt lu hră kơ Y-Tôbia, leh anăn Y-Tôbia lŏ wĭt čih kơ diñu. 18Kyuadah mâo lu hlăm phung Yuđa kat asei leh hŏng Y-Tôbia, kyua ñu jing mtâo êkei Y-Sêkania anak êkei Y-Ara; leh anăn anak êkei ñu Y-Jêhôhanan dôk anak mniê Y-Mêsulam, anak êkei Y-Bêrêkia. 19Msĕ mơh diñu blŭ kơ klei jăk gơ̆ ngă ti anăp kâo, leh anăn yăl dliê klei kâo blŭ kơ gơ̆. Bi Y-Tôbia mơĭt hră čiăng bi huĭ kâo.