7

Y-Nêhêmi Njêng Phung Kôranh Chiă Uănh ma Ƀon Yêrusalem

1Tơlah pêr ƀon hŏ nkra lôch jêh, jêh ri gâp lĕ ntrŭp ăp jêh mpông, jao kan phung mât uănh mpông pêr, phung mprơ, jêh ri phung Lêvi tâm kan pah khân păng, 2pôri gâp jao kan chiă uănh ƀon Yêrusalem ma Y-Hanani, oh gâp, jêh ri ma Y-Hanania, kôranh ngih hađăch; jêng du huê bunuyh răp jăp lơn jêh ri klach yơk ma Brah Ndu lơn ma phung êng. 3Gâp lah ma khân păng, "Lơi ăn bu pơk mpông pêr ƀon Yêrusalem tơlah hôm e duh nar; bu nchăng lơi mpông jêh ri ntĭl rnăng păng dôl phung gak mpông gŭ ta nây; jêh nây đŏng dơm bunuyh gak tă bơh phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem, ăp nơm tâm rdơn tâm tra ntŭk ngih khân păng nơm." 4Pônây, ƀon jêng huy ngăn, bi phung ƀon lan gŭ tâm ƀon hôm djê̆, jêh ri ngih vâl mhe ê-hŏ geh ndâk ôh.

Amoh Phung Bu Nă Plơ̆ Sĭt

5Brah Ndu gâp geh sŭk nsôr nuih n'hâm gâp ăn tâm rƀŭn phung ndrŏng, phung kôranh, jêh ri phung ƀon lan, ăn chih amoh tĭng nâm ntil mpôl khân păng. Gâp saơ du ndrom sămƀŭt prăp chih amoh phung mpôl băl bunuyh tât lor, jêh ri gâp saơ bu chih tâm nây:
6Aơ jêng phung bunuyh tâm n'gor Yuda tă bơh ntŭk ƀư bună dơi plơ̆ sĭt, nâm bu ntĭt phung mpôl hađăch Nebukatnetsar hađăch Babilôn nhŭp leo ƀư bună: Khân păng plơ̆ sĭt đŏng ma Yêrusalem jêh ri n'gor Yuda, ăp nơm jêng ƀon khân păng nơm da dê; 7khân păng plơ̆ sĭt ndrel Y-Sôrôbabel, Y-Jêsua, Y-Nêhêmi, Y-Asaria, Y-Ramia, Y-Nahamani, Y-Môrdêkai, Y-Bilsan, Y-Mispêret, Y-Bikvai, Y-Nêhum, Y-Bana.
 Aơ jêng rnoh phung buklâu nkuăng-ƀon bơh phung Israel:
8Phung kon sau Y-Ara, geh prao rhiăng prăm jê̆t ma bar nuyh. 11Phung kon sau Y-Palat-Môap, nâm bu ntĭt phung kon buklâu Y-Jêsua jêh ri Y-Jôap, geh bar rbăn pham rhiăng jê̆t ma pham nuyh. 12Phung kon sau Y-Êlam, du rbăn bar rhiăng prăm jê̆t ma puăn nuyh. 13Phung kon sau Y-Satu, geh pham rhiăng puăn jê̆t ma prăm nuyh. 14Phung kon sau Y-Sakai, geh pơh rhiăng prao jê̆t nuyh. 15Phung kon sau Y-Binui geh prao rhiăng puăn jê̆t ma pham nuyh. 16Phung kon sau Y-Bêbai, geh prao rhiăng bar jê̆t ma pham nuyh. 17Phung kon sau Y-Asgat, geh bar rbăn pe rhiăng bar jê̆t ma bar nuyh. 18Phung kon sau Y-Adônikam, geh prao rhiăng prao jê̆t ma pơh nuyh. 19Phung kon sau Y-Bikvai, geh bar rbăn prao rhiăng pơh jê̆t nuyh. 20Phung kon sau Y-Adin, geh prao rhiăng prăm jê̆t ma prăm nuyh. 21Phung kon sau Y-Ater, nâm bu ntĭt phung Hêsêkia, geh du rsĭn ma pham nuyh. 22Phung sau Y-Hasum, geh pe rhiăng bar jê̆t ma pham nuyh. 23Phung kon sau Y-Bêsai, geh pe rhiăng bar jê̆t ma puăn nuyh. 24Phung kon sau Y-Rarip, geh du rhiăng jê̆t ma bar nuyh 25Phung kon sau Y-Gabaôn, geh du rsĭn prăm nuyh. 26Phung kon sau tă bơh ƀon Bêtlêhem jêh ri ƀon Nêtôpa geh du rhiăng pham jê̆t ma pham nuyh. 27Phung kon sau Y-Anathôt, geh du rhiăng bar jê̆t ma pham nuyh. 28Phung kon sau, tă bơh ƀon Bet-Asmavet geh puăn jê̆t ma bar nuyh. 29Phung kon sau tă bơh ƀon Kiriat Jêarim, ƀon Chêphira, jêh ri phung Bêerôt, geh pơh rhiăng puăn jê̆t ma pe nuyh. 30Phung kon sau, tă bơh ƀon Rama, jêh ri ƀon Gêba, geh prao rhiăng bar jê̆t ma nguay nuyh. 31Phung kon sau, tă bơh ƀon Mikmas, geh du rhiăng bar jê̆t ma bar nuyh, 32Phung kon sau tă bơh ƀon Bêthel jêh ri ƀon. Ai, geh du rhiăng bar jê̆t ma pe nuyh. 33Phung kon sau tă bơh ƀon Nêbô êng, geh prăm jê̆t ma bar nuyh. 34Phung kon sau Y-Êlam êng, geh du rbăn bar rhiăng prăm jê̆t ma puăn nuyh. 35Phung kon sau Y-Harim, geh pe rhiăng bar jê̆t nuyh. 36Phung kon sau ƀon Yêrikô, geh pe rhiăng puăn jê̆t ma prăm nuyh. 37Phung kon sau ƀon Lot, ƀon Hadit, jêh ri ƀon Ônô, geh pơh rhiăng bar jê̆t nguay nuyh. 38Phung kon sau Y-Sêna, geh pe rbăn sĭn rhiăng pe jê̆t nuyh.
39Phung kôranh ƀư brah: Phung kon sau Y-Jêdaya, nâm bu ntĭt ngih Y-Jêsua, geh sĭn rhiăng pơh jê̆t ma pe nuyh. 40Phung kon sau Y-Imer, geh du rbăn prăm jê̆t ma bar nuyh. 41Phung kon sau Y-Pashur, geh du rbăn jê̆t ma pơh nuyh.
43Phung Lêvi: Phung kon sau Y-Jêsua, nâm bu ntĭt Y-Katmiêl, phung noi deh Y-Hôdêva, geh pơh jê̆t ma puăn nuyh. 44Phung mprơ: Phung kon sau, Y-Asap, geh du rhiăng puăn jê̆t ma pham nuyh. 45Phung mât chiă mpông pêr: Phung kon sau Y-Salum, phung kon sau Y-Ater, phung kon sau Y-Talmôn, phung kon sau Y-Akup, phung kon sau Y-Halita, phung kon sau Y-Sôbai, geh du rhiăng jê̆t ma pham nuyh.
46Phung oh mon ngih brah (n'hat-na): Phung kon sau Y-Siha, phung kon sau Y-Hasupha, phung kon sau Y-Tabaôt, 47phung kon sau Y-Kêrôs, phung kon sau Y-Sia, phung kon sau Y-Padôn, 48phung kon sau Y-Lêbana, phung kon sau Y-Habaga, phung kon sau Y-Salmai, 49phung kon sau Y-Hanan, phung kon sau Y-Gidel, phung kon sau Y-Gahar, 50phung kon sau Y-Rêaya, phung sau Y-Rêsin, phung kon sau Y-Nêkôda, 51phung kon Y-Gasam, phung kon sau Y-Usa, phung kon sau Y-Pêsêa, 52phung kon sau Y-Pêsai, phung kon sau Y-Mêunim, phung kon sau Y-Nêphusêsim, 53phung kon sau Y-Bakbuk, phung kon sau Y-Hakupha, phung kon sau Y-Harhur, 54phung kon sau Y-Baslit, phung kon sau Y-Mêhida, phung kon sau Y-Harsa, 55phung kon sau Y-Barkôs, phung kon sau Y-Sisêra, phung kon sau Y-Têma, 56phung kon sau Y-Nêsia, phung kon sau Y-Hatipha.
57Phung kon sau, phung oh mon Y-Salômôn; phung kon sau Y-Sôtai, phung kon sau Y-Sôphêret, phung kon sau Y-Pêrida. 58phung kon sau Y-Jala, phung kon sau Y-Darkôn, phung kon sau Y-Gidel, 59phung kon sau Y-Sêphatia, phung kon sau Y-Hatil, phung kon sau Pôkêret-Hasêbam, phung kon Amôn.
60Lĕ rngôch phung oh mon (n'hat-na) ngih brah jêh ri phung kon sau oh mon Y-Salômôn geh pe rhiăng du rsĭn ma pe nuyh.
61Aơ phung văch tă bơh ƀon Têlmêla, ƀon Jeharsa, ƀon Kêrup, ƀon Adôn, jêh ri ƀon Imer, ƀiălah khân păng mâu ƀư n'hêl nanê̆ ôh ngih chô yau khân păng jêh ri noi deh khân păng, gĭt lah jêng phung Israel mâu lah mâu: 62Phung kon sau Y-Dêlaya, phung kon sau Y-Tôbia. Phung kon sau Y-Nêkôda, geh prao rhiăng puăn jê̆t nuyh. 63tâm ban lĕ tâm phung kôranh ƀư brah: phung kon buklâu Y-Hôbaya, phung kon Y-Hakôs, phung kon sau Y-Barsilai, nơm hŏ sŏk ur tâm phung kon bu ur Y-Barsilai, phung Galaat, jêh ri bu dơi ntơ tĭng amoh khân păng. 64Phung nây joi ntơ tĭng amoh khân păng. Phung nây joi amoh khân păng tâm ndrom sămƀŭt chih amoh chô-yau khân păng, ƀiălah bu joi mâu saơ ôh amoh săk ta nây. Yor nây bu mâu rom ôh khân păng tâm phung jêng kôranh ƀư brah yorlah bu kơp khân păng jêng ƀơ̆ ƀơch (mâu kloh). 65Kôranh chiă uănh lah ma khân păng, khân păng mâu dơi sa ôh ndơ prăp kloh ueh kŏ tât du huê kôranh ƀư brah geh Urim jêh ri Thunim dâk ôp ma Brah Ndu.
66Lĕ rngôch phung tâm rƀŭn geh puăn rmưn bar rbăn pe rhiăng prao jê̆t nuyh, 67mâu kơp phung oh mon buklâu nđâp ma buur khân păng; tâm phung nây geh pơh rbăn pe rhiăng pe jê̆t ma pơh nuyh; jêh ri phung nây geh bar rhiăng puăn jê̆t ma prăm nuyh phung kâp mprơ, bu ur jêh ri bu klâu. 68Seh khân păng geh pơh rhiăng pe jê̆t ma prao mlâm, seh bri khân păng geh bar rhiăng puăn jê̆t ma prăm mlâm, 69seh samô khân păng geh puăn rhiăng pe jê̆t ma prăm mlâm, jêh ri seh bri rdeng ndơ khân păng geh prao rbăn pơh rhiăng bar jê̆t mlâm.
70Geh ƀa ƀă tâm phung kôranh noi deh leo ndơ nhhơr kơl ƀư nau kan. Kôranh chiă uănh n'gor leo ndơ nhhơr ma jrô prăp ndô ndơ, geh du rbăn darik miah, (nâm bu ntĭt pham kilô n'gul miah), prao jê̆t mlâm ngan grưng, jêh ri prăm rhiăng pe jê̆t blah ao kôranh ƀư brah.
71Geh đŏng ƀa ƀă phung kôranh noi deh nhhơr ăn jrô prăp drăp ndâk njêng, geh bar rmưn darik miah, (nâm bu ntĭt: du rhiăng prao jê̆t ma pham kilô miah jêh ri bar rbăn bar rhiăng kilô prăk)
72Phung êng nhhơr, du rhiă

ng prao jê̆t ma pham kilô n'gul miah jêh ri bar rbăn kilô prăk, jêh ri prao jê̆t ma pơh kho ao kôranh ƀư brah.
73Pôri phung kôranh ƀư brah, phung Lêvi, phung chiă uănh mpông pêr, phung mprơ, ƀa ƀă phung ƀon lan, phung n'hat na (oh mon ngih brah, jêh ri lĕ rngôch phung Israel gŭ tâm ƀon khân păng nơm.
 Tơlah lĕ tât jêh khay pơh, phung kon sau Israel gŭ tâm ƀon khân păng nơm da dê.