7

Y-Nêhêmi Mdưm Phung Khua Kiă Kriê kơ Ƀuôn Yêrusalem

1Tơdah mnư̆ mdơ̆ng leh, leh anăn kâo dưm leh ƀăng bhă leh anăn jao leh bruă kơ phung kiă ƀăng jang, phung mmuñ, leh anăn phung Lêwi, 2kâo jao kơ adei kâo Y-Hanani, klei dưi kiă kriê ƀuôn Yêrusalem, mƀĭt Y-Hanania khua sang mtao, kyuadah ñu jing sa čô mnuih sĭt suôr hĭn leh anăn huĭ mpŭ kơ Aê Diê hĭn kơ lu phung mkăn. 3Kâo lač kơ diñu, “Đăm brei arăng pŏk ƀăng jang ƀuôn Yêrusalem ôh tơl yang hruê mđiă, leh anăn êjai diñu dôk gak brei arăng kđăl leh anăn kal ƀăng bhă. Mdưm phung gak mơ̆ng phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem, grăp čô ti anôk ñu pô, leh anăn grăp čô phă hŏng sang ñu pô.” 4Ƀuôn jing ƀai leh anăn prŏng, ƀiădah mnuih hlăm ƀuôn knŏng ƀiă, leh anăn amâo mâo sang mrâo arăng lŏ mdơ̆ng ôh.

Anăn Phung Mnă Lŏ Wĭt

(Êsra 2:1-70)

5Hlăk anăn Aê Diê mtrŭt klei mĭn kâo brei bi kƀĭn phung mdrŏng, phung khua leh anăn phung ƀuôn sang, čiăng čih anăn tui si găp djuê diñu. Kâo ƀuh hdruôm hră klei čih găp djuê phung truh êlâo hĭn, leh anăn kâo ƀuh arăng čih hlăm anăn:
6Nĕ anei phung ƀuôn sang hlăm čar, phung kbiă hriê mơ̆ng klei jing mnă hlăm phung Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn atăt ba leh jing mnă. Diñu lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem leh anăn kơ čar Yuđa, grăp čô kơ ƀuôn ñu pô. 7Diñu hriê mbĭt hŏng Y-Sôrôbabel, Y-Jêsua, Y-Nêhêmi, Y-Asaria, Y-Ramia, Y-Nahamani, Y-Môrdêkai, Y-Bilsan, Y-Mispêret, Y-Bikwai, Y-Nêhum, Y-Bana.
 Ênoh yap êkei phung ƀuôn sang Israel:
8phung anak čô Y-Parôs mâo dua êbâo sa êtuh kjuh pluh dua čô. 9Phung anak čô Y-Sêphatia mâo tlâo êtuh kjuh pluh dua čô. 10Phung anak čô Y-Ara mâo năm êtuh êma pluh dua čô. 11Phung anak čô Y-Pahat-Môap, čiăng lač phung anak čô Y-Jêsua leh anăn Y-Jôap mâo dua êbâo sa păn êtuh pluh sa păn čô. 12Phung anak čô Y-Êlam mâo sa êbâo dua êtuh êma pluh pă čô. 13Phung anak čô Y-Satu mâo sa păn êtuh pă pluh êma čô. 14Phung anak čô Y-Sakai mâo kjuh êtuh năm pluh čô. 15Phung anak čô Y-Binui mâo năm êtuh pă pluh sa păn čô. 16Phung anak čô Y-Bêbai mâo năm êtuh dua pluh sa păn čô. 17Phung anak čô Y-Asgat mâo dua êbâo tlâo êtuh dua pluh dua čô. 18Phung anak čô Y-Adônikam mâo năm êtuh năm pluh kjuh čô. 19Phung anak čô Y-Bikwai mâo dua êbâo năm pluh kjuh čô. 20Phung anak čô Y-Adin mâo năm êtuh êma pluh êma čô. 21Phung anak čô Y-Ater, čiăng lač Hêsêkia, mâo dua păn pluh sa păn čô. 22Phung anak čô Y-Hasum mâo tlâo êtuh dua pluh sa păn čô. 23Phung anak čô Y-Bêsai mâo tlâo êtuh dua pluh pă čô. 24Phung anak čô Y-Harip mâo sa êtuh pluh dua čô. 25Phung anak čô Y-Gabaôn mâo dua păn pluh êma čô. 26Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Betlêhem leh anăn ƀuôn Nêtôpa mâo sa êtuh sa păn pluh sa păn čô. 27Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Anathôt mâo sa êtuh dua pluh sa păn čô. 28Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Bet-Asmawet mâo pă pluh dua čô. 29Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Kiriat-Jêarim, ƀuôn Kêphira, leh anăn ƀuôn Bêerôt mâo kjuh êtuh pă pluh tlâo čô. 30Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Rama leh anăn ƀuôn Gêba mâo năm êtuh dua pluh sa čô. 31Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Mikmas mâo sa êtuh dua pluh dua čô. 32Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Bêthel leh anăn ƀuôn Ai mâo sa êtuh dua pluh tlâo čô. 33Phung êkei mơ̆ng ƀuôn Nêbô mkăn mâo êma pluh dua čô. 34Phung anak čô Y-Êlam mkăn mâo sa êbâo dua êtuh êma pluh pă čô. 35Phung anak čô Y-Harim mâo tlâo êtuh dua pluh čô. 36Phung anak čô ƀuôn Yêrikô mâo tlâo êtuh pă pluh êma čô. 37Phung anak čô ƀuôn Lot, ƀuôn Hadit, leh anăn ƀuôn Ônô mâo kjuh êtuh dua pluh sa čô. 38Phung anak čô Y-Sêna mâo tlâo êbâo dua păn êtuh tlâo pluh čô.
39Phung khua ngă yang: Phung anak čô Y-Jêdaya, čiăng lač sang Y-Jêsua mâo dua păn êtuh kjuh pluh tlâo čô. 40Phung anak čô Y-Imer mâo sa êbâo êma pluh dua čô. 41Phung anak čô Y-Pasur mâo sa êbâo dua êtuh pă pluh kjuh čô. 42Phung anak čô Y-Harim mâo sa êbâo pluh kjuh čô.
43Phung Lêwi: Phung anak čô Y-Jêsua, čiăng lač Y-Katmiêl hlăm phung anak čô Y-Hôdêwa mâo kjuh pluh pă čô. 44Phung mmuñ: phung anak čô Y-Asap mâo sa êtuh pă pluh sa păn čô. 45Phung kiă kriê ƀăng jang: phung anak čô Y-Salum, phung anak čô Y-Ater, phung anak čô Y-Talmôn, phung anak čô Y-Akup, phung anak čô Y-Hatita, phung anak čô Y-Sôbai mâo sa êtuh tlâo pluh sa păn čô.
46Phung dĭng buăl sang yang: phung anak čô Y-Siha, phung anak čô Y-Hasupha, phung anak čô Y-Tabaôt, 47phung anak čô Y-Kêrôs, phung anak čô Y-Sia, phung anak čô Y-Padôn, 48phung anak čô Y-Lêbana, phung anak čô Y-Hagaba, phung anak čô Y-Salmai, 49phung anak čô Y-Hanan, phung anak čô Y-Gidel, phung anak čô Y-Gahar, 50phung anak čô Y-Rêaya, phung anak čô Y-Rêsin, phung anak čô Y-Nêkôda, 51phung anak čô Y-Gasam, phung anak čô Y-Usa, phung anak čô Y-Pasêa, 52phung anak čô Y-Bêsai, phung anak čô Y-Mêunim, phung anak čô Y-Nêphusêsim, 53phung anak čô Y-Bakbuk, phung anak čô Y-Hakupha, phung anak čô Y-Harhur, 54phung anak čô Y-Baslit, phung anak čô Y-Mêhida, phung anak čô Y-Harsa, 55phung anak čô Y-Barkôs, phung anak čô Y-Sisêra, phung anak čô Y-Têma, 56phung anak čô Y-Nêsia, phung anak čô Y-Hatipha.
57Phung anak êkei phung dĭng buăl Y-Salômôn: phung anak čô Y-Sôtai, phung anak čô Y-Sôphêret, phung anak čô Y-Pêrida, 58phung anak čô Y-Jala, phung anak čô Y-Darkôn, phung anak čô Y-Gidel, 59phung anak čô Y-Sêphatia, phung anak čô Y-Hatil, phung anak čô Y-Pôkêret-Hasêbam, phung anak čô Y-Amôn.
60Jih jang phung dĭng buăl sang yang leh anăn phung anak čô phung dĭng buăl Y-Salômôn mâo tlâo êtuh dua păn pluh dua čô.
61Nĕ anei phung hriê mơ̆ng ƀuôn Têlmêla, ƀuôn Telharsa, ƀuôn Kêrup, ƀuôn Adôn, leh anăn ƀuôn Imer, ƀiădah diñu amâo dưi bi sĭt ôh djuê ana diñu, kăn djuê ana diñu rei thâodah diñu jing hlăm phung Israel: 62phung anak čô Y-Dêlaya, phung anak čô Y-Tôbia, phung anak čô Y-Nêkôda, mâo năm êtuh pă pluh dua čô. 63Msĕ mơh hlăm phung khua ngă yang: phung anak čô Y-Hôbaya, phung anak čô Y-Hakôs, phung anak čô Y-Barsilai (pô mă leh mô̆ sa čô hlăm phung anak mniê Y-Barsilai êkei ƀuôn Galaat, leh anăn arăng iêu tui si anăn diñu). 64Phung anăn duah anăn diñu hlăm hră čih găp djuê, ƀiădah arăng amâo ƀuh tinăn ôh. Kyua anăn arăng amâo jum diñu hlăm phung jing khua ngă yang kyuadah diñu jing amâo doh. 65 Khua kiă kriê lač kơ diñu, diñu amâo dưi ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng ƀơ̆ng huă doh jăk hĭn tơl mâo sa čô khua ngă yang mâo Urim leh anăn Thumim kgŭ dơ̆ng hưn klei Aê Diê čiăng.
66Jih jang phung bi kƀĭn mâo pă pluh dua êbâo tlâo êtuh năm pluh čô, 67êngao kơ phung dĭng buăl êkei leh anăn phung dĭng buăl mniê diñu, hlăm phung anăn mâo kjuh êbâo tlâo êtuh tlâo pluh kjuh čô; leh anăn phung anăn mâo dua êtuh pă pluh êma čô phung mmuñ, êkei leh anăn mniê. 68Aseh diñu mâo kjuh êtuh tlâo pluh năm drei, aseh dliê diñu mâo dua êtuh pă pluh êma drei, 69aseh samô diñu mâo pă êtuh tlâo pluh êma drei, leh anăn aseh dliê mdiăng mnơ̆ng diñu mâo năm êbâo kjuh êtuh dua pluh drei.
70Mâo đa đa hlăm phung khua djuê ana myơr kơ bruă. Khua kiă kriê brei kơ adŭ pioh ngăn sa êbâo đarik mah, êma pluh boh hmăm, êma êtuh tlâo pluh blah čhiăm ao khua ngă yang. 71Mâo đa đa phung khua djuê ana myơr kơ adŭ pioh ngăn kơ bruă dua pluh êbâo đarik mah leh anăn dua êbâo dua êtuh min prăk. 72Phung mkăn myơr dua pluh êbâo đarik mah dua êbâo min prăk, leh anăn năm pluh kjuh čhiăm ao khua ngă yang.
73 Snăn phung khua ngă yang, phung Lêwi, phung kiă ƀăng jang, phung mmuñ, đa đa phung ƀuôn sang, phung dĭng buăl sang yang, leh anăn jih jang phung Israel dôk hlăm ƀuôn diñu pô.
 Tơdah mlan tal kjuh truh leh, phung anak Israel dôk hlăm ƀuôn diñu pô.