8

1mas cov pejxeem sawvdaws tuaj txoos ua ke txhij zog rau hauv lub tshav puam ntawm Rooj Loog Dej thiab lawv hais kom xibhwb Exala coj Mauxe phau ntawv kevcai uas Yawmsaub hais rau cov Yixayee tuaj. 2Hnub xiab ib lub xya hli tus pov thawj Exala kuj coj phau ntawv kevcai tuaj rau ntawm cov pejxeem uas tuaj txoos ua ke, yog cov pojniam txivneej thiab txhua tus uas mloog nkag siab tau. 3Mas nws tig xubntiag rau lub tshav puam ntawm Rooj Loog Dej nyeem tagkis sawv ntxov mus txog tav su rau cov pojniam txivneej thiab txhua tus uas nkag siab tau mloog. Cov pejxeem sawvdaws kuj tig ntsej zoo zoo mloog phau ntawv kevcai ntawd. 4Xibhwb Exala sawv ntsug saum lub sam thiaj ntoo uas lawv ua siv rau qhov kev no. Cov uas sawv ntawm nws sab xis yog Mathithiya, Sema, Anaya, Uliya, Hikhiya thiab Ma‑axeya, cov uas nyob ntawm nws sab laug yog Pedaya, Misa‑ee, Makhiya, Hasu, Hanpadana, Xekhaliya thiab Mesulas. 5Exala nthuav phau ntawv tab meeg cov pejxeem sawvdaws rau qhov nws nyob siab dua lawv. Thaum nws nthuav phau ntawv cov pejxeem sawvdaws kuj sawv ntsug. 6Exala qhuas Yawmsaub uas yog Vajtswv loj kawg, mas cov pejxeem sawvdaws tsa tes teb hais tias, “Amee, amee.” Lawv nyo hau khoov ntshis ua plhu ti nkaus av pe hawm Yawmsaub. 7Yesua, Npani, Selenpiya, Yami, Akhu, Sanpethai, Haudiya, Ma‑axeya, Khelitha, Axaliya, Yauxanpa, Hanas thiab Pelaya uas puavleej yog cov Levi kuj pab cov pejxeem nkag siab txoj kevcai, cov pejxeem kuj nyob twjywm lawv qhov chaw. 8Thiab lawv nyeem phau ntawv uas yog Vajtswv txoj kevcai meej meej, thiab txhais lub ntsiab cov pejxeem thiaj nkag siab tej lus uas nyeem ntawd.
9Nehemi uas yog tus tswv xeev thiab xibhwb Exala uas ua pov thawj thiab cov Levi uas qhia cov pejxeem hais rau cov pejxeem sawvdaws tias, “Hnub no yog hnub dawb huv rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv. Nej tsis txhob quaj ntsuag tsis txhob quaj.” Rau qhov ib tsoom pejxeem sawvdaws quaj rau thaum lawv hnov tej lus hauv phau kevcai ntawd. 10Nehemi hais rau lawv tias, “Cia li mus noj tej nqaij tej qhauv thiab haus cawv txiv hmab qab zib, thiab muab ib txhia cev rau cov uas tsis tau npaj noj, rau qhov hnub no yog hnub dawb huv rau peb tus Tswv. Nej tsis txhob ntxhov siab kiag li, vim qhov uas zoo siab xyiv fab rau Yawmsaub yog nej lub zog.” 11Cov Levi thiaj ua rau ib tsoom pejxeem nyob ntsiag to hais tias, “Nyob twjywm rau qhov hnub no yog hnub dawb huv. Tsis txhob ntxhov siab kiag li.” 12Ces cov pejxeem sawvdaws thiaj mus noj haus thiab muab ib txhia cev rau luag thiab ua zoo siab xyiv fab kawg, rau qhov lawv nkag siab tej lus uas piav rau lawv mloog ntawd.
13Hnub uas ob, cov thawj hauv txhua cum thiab cov pov thawj thiab cov Levi tuaj kawm tej lus hauv txoj kevcai ntawm xibhwb Exala. 14Mas lawv pom txoj kevcai sau cia hais tias Yawmsaub tau kom Mauxe hais tias cov Yixayee yuav tsum nyob hauv tsev pheeb suab rau thaum ua kevcai noj haus rau lub xya hli, 15thiab lawv yuav tsum tshaj tawm thiab piav rau hauv lawv tej moos txhua lub thiab hauv Yeluxalees tias, “Cia li tawm mus rau pem roob coj tej ceg txiv aulib thiab ceg txiv aulib qus thiab ceg txiv ntoo roj thiab nplooj kuj yem thiab lwm yam nplooj ntoo los ua tsev pheeb suab, raws li tau sau cia lawd.” 16Cov pejxeem thiaj tawm mus coj tej ceg nplooj los thiab ua tsev pheeb suab rau lawv nyob rau saum lawv txheej tsev las tshav thiab ntawm lawv tej tog tsev thiab rau ntawm Vajtswv lub tuam tsev tej tshav puam thiab rau hauv lub tshav puam ntawm Rooj Loog Dej thiab hauv lub tshav puam ntawm Rooj Loog Efa‑i. 17Ib tsoom pejxeem sawvdaws uas poob tebchaws rov los kuj ua tsev pheeb suab thiab nyob hauv. Txij thaum Noo tus tub Yausua nyob txog hnub ntawd cov Yixayee tsis tau ua ib zaug li. Lawv zoo siab xyiv fab kawg. 18Thiab Exala niaj hnub nyeem Vajtswv phau kevcai txij thawj hnub mus txog hnub kawg. Lawv ua kevcai li no tau xya hnub, mas hnub uas yim lawv tuaj txoos ua ke caiv so tiag tiag, raws li uas hais cia.